Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  OP  HET  ACCOUNTANTSBEROEP

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 13 december 2012, houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten te vervangen door de Wet op het accountantsberoep, waarin het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten worden samengevoegd tot één Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

– accountant: een Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent;

– accountantskamer: de accountantskamer te Zwolle, bedoeld in artikel 10 van de Wet tuchtrechtspraak accountants;

– accountantsorganisatie: een accountantsorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

– accountantsregister: het register, bedoeld in artikel 36, eerste lid, waarin de accountants zijn ingeschreven;

– Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

– beroepsorganisatie: de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

– commissie: de Commissie eindtermen accountantsopleiding, bedoeld in artikel 49, eerste lid;

– Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

– wettelijke controle: een wettelijke controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Hoofdstuk 2. De nederlandse beroepsorganisatie van accountants

§ 2.1. Instelling en taken

Artikel 2

1. Er is een Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. De beroepsorganisatie is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet.

2. De beroepsorganisatie is gevestigd te Amsterdam.

3. Accountants zijn lid van de beroepsorganisatie, tenzij artikel 39, tweede lid van toepassing is en de accountant een wens tot lidmaatschap niet schriftelijk aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 3

De beroepsorganisatie heeft de volgende taken:

a. bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants, onder meer door het vaststellen van beroepsreglementering;

b. behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants;

c. zorg dragen voor de eer van de stand van de accountants; en

d. zorg dragen voor de praktijkopleiding, bedoeld in artikel 47.

Artikel 4

De beroepsorganisatie heeft een ledenvergadering, een bestuur, een voorzitter, ledengroepen en een bureau.

§ 2.2. De ledenvergadering

Artikel 5

1. De ledenvergadering stelt verordeningen vast.

2. De ledenvergadering houdt toezicht op het bestuur. De ledenvergadering kan bestuursleden, met uitzondering van de afgevaardigden, bedoeld in artikel 17, derde lid, in hun functie schorsen of ontslaan, indien zij het vertrouwen in hun wijze van taakvervulling heeft verloren of wegens andere gegronde redenen.

Artikel 6

Het bestuur roept de ledenvergadering zo dikwijls als het zulks nodig acht, doch minstens een keer per jaar bijeen of op verzoek van ten minste één procent van de leden.

Artikel 7

1. De ledenvergadering is openbaar.

2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van de aanwezige leden daar om verzoekt of de voorzitter het nodig acht, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

3. Het personeel dat in dienst is bij de beroepsorganisatie kan een besloten vergadering bijwonen, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

4. Het verslag van een besloten vergadering wordt niet openbaar gemaakt, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

Artikel 8

1. De ledenvergadering neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden hierbij geacht niet te zijn uitgebracht.

2. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

3. Stemmingen over personen zijn geheim.

Artikel 9

1. Een stemming in een bijeenkomst van de ledenvergadering is nietig, indien niet meer dan de helft van de stemmen is uitgebracht van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden.

2. Bij stemming over personen worden blanco stemmen, voor de toepassing van dit artikel meegerekend.

Artikel 10

1. Ieder lid kan één stem uitbrengen.

2. Tenzij bij verordening anders is bepaald, kan een lid aan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een lid kan voor ten hoogste drie andere leden een stem uitbrengen. Leden van het bestuur kunnen niet als gevolmachtigde optreden.

§ 2.3. Het bestuur

Artikel 11

1. Het bestuur bestuurt de beroepsorganisatie en beheert het accountantsregister en het vermogen van de beroepsorganisatie.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de beroepsorganisatie in en buiten rechte.

Artikel 12

1. Het aantal leden van het bestuur wordt door de ledenvergadering bepaald, doch bedraagt ten minste zeven.

2. Het bestuur bestaat uit personen die door de ledenvergadering worden benoemd en uit afgevaardigden uit de ledengroepbesturen. Het bestuur bestaat voor de meerderheid uit personen die door de ledenvergadering worden benoemd.

3. Jaarlijks treedt een deel van de bestuursleden die zijn benoemd door de ledenvergadering af volgens een door de ledenvergadering vast te stellen rooster. Het rooster wordt zodanig ingericht, dat voor zover mogelijk telkens hetzelfde aantal bestuursleden aftreedt.

4. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. In afwijking hiervan treedt een bestuurslid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats af, op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.

5. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar, tenzij hij is benoemd voor een tussentijds opengevallen plaats.

6. Het bestuur bevordert dat het bestuur een evenwichtige afspiegeling van de accountantsberoepsgroep vormt, waarin de verschillende categorieën accountants naar de aard van hun werkzaamheden in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

Artikel 13

1. Het bestuur neemt beslissingen en besluiten bij meerderheid van stemmen.

2. De leden van het bestuur stemmen zonder last.

3. Een stemming in een bestuursvergadering is nietig, indien niet ten minste de helft van het aantal zittinghebbende leden die zich niet van medestemmen moeten onthouden, eraan heeft deelgenomen.

4. In een bestuursvergadering onthouden de leden van het bestuur zich van stemmen over aangelegenheden die specifiek betrekking hebben op:

a. henzelf;

b. hun echtgenoten of geregistreerde partners;

c. hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad;

d. degenen met wie zij in de uitoefening van een beroep voor gemene rekening of onder gemeenschappelijke naam optreden;

e. hun werknemers;

f. hun werkgevers;

g. hun opdrachtgevers;

h. degenen, op wie de in de uitoefening van hun beroep verrichte werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben.

§ 2.4. De voorzitter

Artikel 14

De voorzitter van het bestuur, dan wel bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, bekleedt tijdens de bestuurs- en ledenvergaderingen het voorzitterschap.

Artikel 15

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden jaarlijks door de ledenvergadering uit het bestuur benoemd.

§ 2.5. Ledengroepen

Artikel 16

1. Een ledengroep is een bij verordening ingesteld verband van leden van de beroepsorganisatie die zijn verenigd naar de aard van hun werkzaamheden of hun functie als accountant.

2. Ieder lid van de beroepsorganisatie die actief deelneemt aan het arbeidsproces, is tevens lid van een ledengroep.

Artikel 17

1. Een ledengroep heeft een bestuur, bestaande uit ten minste vijf personen uit de ledengroep.

2. Het ledengroepbestuur heeft als taak:

a. het behartigen van de belangen van de ledengroep;

b. het adviseren van het bestuur over kwesties die de ledengroep aangaan.

3. De ledengroep benoemt uit het ledengroepbestuur een afgevaardigde die zitting heeft in het bestuur van de beroepsorganisatie, tenzij bij verordening anders is bepaald.

4. Een ledengroep houdt toezicht op haar ledengroepbestuur. De ledengroep kan ledengroepbestuursleden in hun functie schorsen of ontslaan, indien zij het vertrouwen in hun wijze van taakvervulling heeft verloren of wegens andere gegronde redenen.

5. Leden van het ledengroepbestuur worden door de ledengroep benoemd voor een periode van vier jaar. In afwijking hiervan treedt een bestuurslid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats af, op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.

6. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar, tenzij hij is benoemd voor een tussentijds opengevallen plaats.

§ 2.6. Het bureau

Artikel 18

1. De beroepsorganisatie beschikt over een bureau dat de organen van de beroepsorganisatie ondersteunt bij de uitvoering van hun taken.

2. Het bureau staat onder leiding van een directie.

3. Het personeel dat werkzaam is bij de beroepsorganisatie wordt door het bestuur van de beroepsorganisatie in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Hoofdstuk 3. Verordeningen en overige besluiten

Artikel 19

1. De ledenvergadering kan verordeningen vaststellen die zij nodig acht ter vervulling van de taken, genoemd in artikel 3.

2. De ledenvergadering stelt in ieder geval verordeningen vast met betrekking tot:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x