MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 673, houdende regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 674).

1. Redactie: ingevolge artikel XXIX, onderdeel D, van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (Stb. 2019, 511) is de Wet opslag duurzame energie met ingang van 1 januari 2020 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is een heffing in te voeren op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).