Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  OPSLAG  DUURZAME  ENERGIE

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 20 december 2012, houdende regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is een heffing in te voeren op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Onder de naam opslag duurzame energie wordt een heffing geheven op aardgas en elektriciteit.

2. De opslag duurzame energie wordt door de rijksbelastingdienst geheven en ingevorderd.

3. De opslag duurzame energie wordt geheven met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I, VI en IX van de Wet belastingen op milieugrondslag, met dien verstande dat:

a. de tariefsverlaging, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, en de belastingvermindering, bedoeld in artikel 63, eerste lid, niet gelden;

b. de op grond van artikel 90 toe te passen indexatie niet geldt;

c. de in die hoofdstukken opgenomen verwijzingen naar artikel 59, eerste lid, onderdeel a, worden gelezen als verwijzingen naar artikel 2, eerste lid, onderdeel a, verwijzingen naar artikel 59, eerste lid, onderdeel c, worden gelezen als verwijzingen naar artikel 3, verwijzingen naar artikel 59, derde lid, worden gelezen als verwijzingen naar artikel 2, eerste lid, onderdeel b, en verwijzingen naar artikel 60, eerste lid, worden gelezen als verwijzingen naar artikel 2, eerste lid, onderdeel c.

4. De heffing en de invordering van de opslag duurzame energie geschiedt met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Artikel 2

1. Het tarief voor de opslag duurzame energie bedraagt voor:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x