Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

KADERWET  SUBSIDIES  I  EN  M

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 december 2012, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet subsidies I en M)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een algemeen wettelijk kader te stellen met betrekking tot de verstrekking van subsidies door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en wijziging aan te brengen in het wettelijk kader met betrekking tot de verstrekking van subsidies door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister voor Immigratie en Asiel en Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

 

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van die wet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van een algemene maatregel van bestuur of ministeriŽle regeling als bedoeld in artikel 4, die uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.

 

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Onze Minister kan subsidies verstrekken voor activiteiten die passen in het beleid inzake:

a. infrastructuur;

b. milieubeheer;

c. luchtvaart en luchtverkeer;

d. ruimtelijke ordening;

e. scheepvaart en maritieme zaken;

f. verkeer en vervoer;

g. water.

2. Onze Minister kan voorts subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van de onderwerpen, die zijn genoemd in de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, behorend bij de wet, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het desbetreffende jaar, of voor een voorafgaand jaar, voor zover daarin een beschikking tot subsidieverstrekking is gegeven. Indien bij de aanvang van enig jaar bedoelde wet nog niet in werking is getreden, wordt tot die inwerkingtreding het voorstel daartoe in aanmerking genomen.

 

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister kunnen de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt nader worden bepaald en kunnen criteria voor die verstrekking worden vastgesteld.

2. Bij een algemene maatregel van bestuur of een ministeriŽle regeling als bedoeld in het eerste lid wordt voorzien in de vaststelling van een subsidieplafond en de regeling van de wijze van verdeling ervan, tenzij Onze Minister van FinanciŽn heeft ingestemd met het achterwege laten daarvan.

3. Indien de in het eerste lid bedoelde regels bepalen dat de subsidie kan worden verstrekt in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is deze wet voor die subsidie aldaar van toepassing.

 

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister kunnen regels dan wel nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x