Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

INTREKKINGSWET  WET  OVERLEG  MINDERHEDENBELEID

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 19 juni 2013, houdende intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de herijking van de wijze van overleg over het integratiebeleid wenselijk is dat de Wet overleg minderhedenbeleid wordt ingetrokken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

De Wet overleg minderhedenbeleid wordt ingetrokken.

 

Artikel II

De krachtens artikel 6, derde lid, van de Wet overleg minderhedenbeleid vastgestelde ministeriŽle regeling blijft van kracht tot de bij regeling van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel te bepalen datum van intrekking daarvan, en berust vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet op dit artikel.

 

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te Wassenaar, 19 juni 2013

 

WILLEM-ALEXANDER

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

 

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x