Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  SUBSIDIĖRING  LANDELIJKE  ONDERWIJSONDERSTEUNENDE  ACTIVITEITEN  2013  (Wet SLOA 2013)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 11 september 2013 inzake regels voor subsidiėring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiėring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de taken van de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling en de Stichting Leerplanontwikkeling wettelijk te verankeren en om de middelen voor onderwijsonderzoek doelmatiger en effectiever te organiseren en dat het in verband hiermee wenselijk is een nieuwe Wet subsidiėring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

instelling: rechtspersoon die op grond van artikel 2 of artikel 3 subsidie ontvangt,

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2. Taken Stichting SLO

1. Stichting leerplanontwikkeling heeft tot taak:

a. het ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders,

b. het ondersteunen en adviseren van Onze Minister met betrekking tot leerplanontwikkeling,

c. het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de taken, genoemd in dit artikel, of

d. het uitvoeren van aanvullende activiteiten, niet zijnde activiteiten gericht op het nascholen van leraren, die samenhangen met de taken, genoemd in dit artikel.

2. Onze Minister kan Stichting leerplanontwikkeling subsidie verstrekken voor de taken, genoemd in dit artikel.

Artikel 3. Taken Stichting Cito

1. Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft tot taak:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x