Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  TOT  HERINDELING  VAN  DE  GEMEENTEN  'S-HERTOGENBOSCH,  MAASDONK  EN  OSS

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 mei 2014 tot herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeente Maasdonk op te heffen en door grenswijzigingen toe te voegen aan de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1. Opheffing en grenswijziging van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Maasdonk opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de op te heffen gemeente Maasdonk toegevoegd aan de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss door grenswijzigingen van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de op te heffen gemeente Maasdonk wordt de gemeente ’s-Hertogenbosch aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

c. artikel 44, eerste lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;

d. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas;

e. artikel 48, tweede lid, in verband met de verschuldigde uitkeringen aan het rijk, provincie of andere gemeenten;

f. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;

g. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;

h. artikel 71a, in verband met de overgang van het persoonsregister.

Artikel 4

1. Voor de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel b, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

2. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss.

3. De zittingsperiode van de leden van de raad van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss eindigt in de in het tweede lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 5

[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling]

Artikel 6

[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s]

Artikel 7

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te Wassenaar, 14 mei 2014

 

WILLEM-ALEXANDER

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

 

Uitgegeven de vijfde juni 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

 

 

Kaart, genoemd in artikel 2

[Raadpleeg voor de kaart Staatsblad 2014, 187]

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x