MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 8 april 2015, Stb. 2015, 178, tot samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang. Inwerkingtreding: 21 mei 2015 (Stb. 2015, 179).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang samen te voegen vanwege de beperkte bestuurskracht van de gemeente Zeevang;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).