MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 4 juni 2015, Stb. 2015, 216, tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp. Inwerkingtreding: 19 juni 2015 (Stb. 2015, 217).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden samen te voegen en de grens met de gemeente Weesp te wijzigen om op korte termijn bij te dragen aan bestuurskrachtversterking in de Gooi en Vechtstreek;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).