MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Regeling taken meteorologie en seismologie

 

 

WET van 23 september 2015, Stb. 2015, 345, houdende regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie). Inwerkingtreding: 1 januari 2016 (Stb. 2015, 526).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie wordt vastgelegd;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).