MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 24 juni 2015, Stb. 2015, 271, houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie). Inwerkingtreding: 18 juli 2015 (Stb. 2015, 299).

 

     WIJ WILLEM/ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen over het hergebruik van overheidsinformatie in verband met de implementatie van Richtlijn nr. 2013/37/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PbEU 2013, L 175/1);
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).