MEMORIE VAN TOELICHTING ¹

Nadere regelgeving:
- Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Uitvoeringsbesluit Wkkgz

 

 

WET van 7 oktober 2015, Stb. 2015, 407, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2016 (Stb. 2015, 525).

1. Redactie: tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet cliëntenrechten zorg is de citeertitel vervangen door Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van zorg en de positie van cliënten in de zorg te versterken door regels te stellen ter bevordering van een effectieve behandeling van klachten door of vanwege zorgaanbieders en een met waarborgen omklede en onafhankelijke behandeling van geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).