MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 104, tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Inwerkingtreding: 10 juni 2017 (Stb. 2017, 222).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel samen te voegen tot de nieuwe gemeente Waadhoeke, de gemeente Leeuwarderadeel en het noordoostelijke deel van de gemeente Littenseradiel toe te voegen aan de gemeente Leeuwarden, en het zuidelijke deel van de gemeente Littenseradiel toe te voegen aan de gemeente Súdwest-Fryslân;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).