MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 270, tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Inwerkingtreding: 15 september 2018 (Stb. 2018, 271).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen te voegen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en in verband daarmee de grens tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).