MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 278, tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Inwerkingtreding: 15 september 2018 (Stb. 2018, 279).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum samen te voegen tot de nieuwe gemeente Het Hogeland;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling.