MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 280, tot samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum. Inwerkingtreding: 15 september 2018 (Stb. 2018, 281).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn samen te voegen tot de nieuwe gemeente Westerkwartier en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum aan de nieuwe gemeente Westerkwartier toe te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).