MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 388, houdende regels ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen). Inwerkingtreding: 9 november 2018 (Stb. 2018, 389).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het gelet op Richtlijn (EU) 2016/1148 noodzakelijk is om wettelijke bepalingen vast te stellen ter bevordering van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).