MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 7 november 2018, Stb. 2018, 443, houdende regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018). Inwerkingtreding: 1 januari 2019 (Stb. 2018, 464).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren te herzien, door een uitbreiding van de normen inzake de integere en beheerste bedrijfsvoering van trustkantoren, een aanscherping van de verplichtingen inzake het verrichten van cliĆ«ntenonderzoek en het uitbreiden van het instrumentarium voor toezicht en handhaving en daartoe de Wet toezicht trustkantoren te vervangen, ten einde de integriteit van het financiĆ«le stelsel in Nederland te bevorderen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).