MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 12 december 2018, Stb. 2019, 7, houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement. Inwerkingtreding: 19 februari 2019 (Stb. 2019, 57).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Europese Raad heeft bepaald dat aan Nederland mogelijk tijdens de zittingsperiode 2019-2024 van het Europees Parlement extra zetels in het Europees Parlement worden toegewezen en dat voor deze toewijzing een eenmalige wettelijke voorziening noodzakelijk is;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).