TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

- Aanpassingsbesluit Wwb
- Aanpassingsregeling Wwb
- Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw (vervallen)
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Algemene bijstandswet (vervallen) + MvT
- Algemene dagloonregelen Ziektewet (vervallen)
- Algemene Kinderbijslagwet + MvT
- Algemene nabestaandenwet + MvT
- Algemene Ouderdomswet + MvT
- Algemene wet bestuursrecht + MvT's
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (vervallen) + MvT
- Arbeidsgehandicaptebesluit (vervallen)
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2001 (vervallen)
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
- Bekendmaking rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003 (vervallen)
- Bekendmaking rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2004 (vervallen)
- Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers (vervallen)
- Beleidsregel afbakening maatregel en boete (vervallen)
- Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland (vervallen)
- Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland en het CAK
- Beleidsregel boete werkgevers ZW
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer 2010
- Beleidsregel boete werknemer 2013 (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer 2017
- Beleidsregel elektronische communicatie UWV
- Beleidsregel intermediaire activiteiten (vervallen)
- Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013
- Beleidsregel kostenvergoeding UWV
- Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA (vervallen)
- Beleidsregel maatregelen UWV
- Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
- Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014 (vervallen)
- Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016 (vervallen)
- Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
- Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling
- Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
- Beleidsregels beoordeling participatieverzoek
- Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
- Beleidsregels buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid
- Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en Wwik (vervallen)
- Beleidsregels financiering kinderopvang (vervallen)
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013 (vervallen)
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Beleidsregels Protocol Jobcoach (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2008 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2012 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2014 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar (vervallen)
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar 2011
- Beleidsregels Scholing 2016
- Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
- Beleidsregels subsidiëring onderzoeksinstellingen/-organisaties 2006 (vervallen)
- Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid, en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
- Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
- Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen (vervallen)
- Beleidsregels uitbetaling arbeidsongeschiktheidsuitkering bij inkomsten uit arbeid
- Beleidsregels UWV gebruik GBA-adresgegevens (vervallen)
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens (vervallen)
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
- Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2003 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2004 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2005 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2015 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2017 (vervallen)
- Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten UWV (vervallen)
- Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching
- Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
- Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
- Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012 (vervallen)
- Beleidsregels van UWV omtrent normbedragen Rea-voorzieningen tweede halfjaar 2002 (vervallen)
- Beleidsregels vaststelling arbeidsgehandicapte (vervallen)
- Beleidsregels vaststelling subsidie Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen voor het jaar 1999 en Besluit in- en doorstroombanen voor de jaren 2000 en 2001 (vervallen)
- Beleidsregels vaststelling subsidie Wet inschakeling werkzoekenden voor het jaar 2002 (vervallen)
- Beleidsregels vaststelling subsidie Wet inschakeling werkzoekenden voor het jaar 2003 (vervallen)
- Beleidsregels verbetertraject en zelfstandig beroep (vervallen)
- Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen (vervallen)
- Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
- Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen (vervallen)
- Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
- Beleidsregels voortzetting Wajong-uitkering buiten Nederland
- Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
- Beleidsregels weigering ziekengeld bij bestaande of te verwachten ongeschiktheid (vervallen)
- Beleidsregels Wsw (vervallen)
- Beleidsregels Wsw 2008
- Beleidsregel terug- en invordering
- Beleidsregel uurloonschatting 2008
- Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
- Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015 (vervallen)
- Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
- Beleidsregel zwijgrecht (vervallen)
- Beroepsreglement
- Beroepswet + MvT
- Beschikking aanwijzing adviserende instelling uitvoering Wwik (vervallen)
- Beschikking aanwijzing adviserende instelling uitvoering Wwik 2010 (vervallen)
- Beschikking Dagloonregelen Wamil 1972
- Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de WAO of Wet WIA verzekerden
- Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
- Besluit aanwijzing toezichthouders UWV
- Besluit advisering beschut werk
- Besluit afrekening autokostenvergoedingen voor niet-woon-werkverkeer (vervallen)
- Besluit afschaffing Pemba WAO (vervallen)
- Besluit afstemming boete werkgevers ZW (vervallen)
- Besluit afstemming boete werknemers (vervallen)
- Besluit afwijking gemiddeld premiepercentage basispremie WAO 2004 (vervallen)
- Besluit afwijking herbeoordelingstermijnen WAO, WAZ en Wajong 2003 (vervallen)
- Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit basispremie WAO 2002 (vervallen)
- Besluit bedrijfsspaarregelingen (vervallen)
- Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector (vervallen)
- Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994 (vervallen)
- Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007 (vervallen)
- Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV (vervallen)
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009 (vervallen)
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010 (vervallen)
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012
- Besluit beleidsregels SVB 2002 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2003 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2004 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2005 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2006 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2007 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2008 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2009 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2010 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2011 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2013 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2014 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2016
- Besluit beleidsregels SVB afwijking ingangsdatum uitkering
- Besluit beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de Wwb (vervallen)
- Besluit beleidsregels uurloonschatting 2004 (vervallen)
- Besluit beleid toetsing verblijfstitel
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst (vervallen)
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2005 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2006 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2008 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie (vervallen)
- Besluit beperking eigen risico dragen WAO
- Besluit betaaltermijnen WW-uitkering
- Besluit betaling periodieke bijdrage Ouderdomsfonds aan Zorgverzekeringsfonds
- Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen (vervallen)
- Besluit bevoegde uitvoeringsinstelling Wajong-uitkeringen (vervallen)
- Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (vervallen)
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (vervallen)
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
- Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag 2006 (vervallen)
- Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000 (vervallen)
- Besluit boete ZW/WAO werkgevers (vervallen)
- Besluit boete ZW/WAO werkgevers 2002
- Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (vervallen voor de Wmo)
- Besluit buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ en Wajong) (vervallen)
- Besluit buitengerechtelijke kosten
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2002 (vervallen)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007 (vervallen)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2002 (vervallen)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2007 (vervallen)
- Besluit buiten toepassing laten artikel 40, tweede lid, OOW voor werkgeversbetalingen in de sector Onderwijs en Wetenschappen (vervallen)
- Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen
- Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont
- Besluit conversie WW
- Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (vervallen)
- Besluit datumbeleid indelingen (vervallen)
- Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten (vervallen)
- Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
- Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
- Besluit eigen risico dragen WAO + Verlenging termijn voor het indienen van een garantie ten behoeve van het eigen risico dragen WAO (vervallen)
- Besluit eigen risico dragen ZW (vervallen)
- Besluit eindconversie WW
- Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong 1999
- Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter
- Besluit ex artikel 66a Anw
- Besluit experimenten stageplaatsen voor jongeren in de WW
- Besluit experimenten SUWI
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (vervallen)
- Besluit financiering uitvoeringsorganisatie bijzondere ziektekostenverzekering AWBZ (vervallen)
- Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers
- Besluit gedifferentieerde premie, opslagen en kortingen WAO 2004 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie, opslagen en kortingen WAO 2005 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO 2002 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO 2004 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen kleine werkgevers 2004 (vervallen)
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2008
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2011
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012
- Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007
- Besluit gedifferentieerde premie WGA 2013
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2014
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2015
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2016
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2018
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019
- Besluit gedifferentieerde premie Whk 2020
- Besluit gelegenheidsarbeiders sector Agrarisch bedrijf (vervallen)
- Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
- Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)
- Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)
- Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, Ioaw en Ioaz
- Besluit herindeling ministeriële taak rijksbijdragen inburgering nieuw- en oudkomers
- Besluit herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Besluit hoogte en verdeling budget 130 WW 2001
- Besluit houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw (vervallen)
- Besluit incasso boeten en onverschuldigde betalingen werkgevers (vervallen)
- Besluit incasso en invordering (vervallen)
- Besluit indeling uitzendbedrijven (vervallen)
- Besluit indicatie sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit in- en doorstroombanen (vervallen)
- Besluit inkomensondersteuning AOW-ers
- Besluit inkomstenaftrek bij samenloop WW-rechten overheid en markt (vervallen)
- Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (vervallen)
- Besluit inkoopkader individuele re-integratieoverkomst UVW 2013 (vervallen)
- Besluit inkoopkader individuele re-integratieoverkomst UVW 2016
- Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009 (vervallen)
- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (vervallen)
- Besluit internationale taken Sociale Verzekeringsbank
- Besluit interpretatie seizoenmatige arbeid (vervallen)
- Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW (vervallen)
- Besluit inzake beleid opleiding en scholing WW
- Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens (vervallen)
- Besluit koranonderwijs AKW/Anw (vervallen)
- Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2002 (vervallen)
- Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005 (vervallen)
- Besluit kostenvergoedingen arbeidsongeschiktheidswetten (vervallen)
- Besluit kostenvergoedingen Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit krediethypotheek bijstand (vervallen)
- Besluit langdurige zorg
- Besluit liquidatie FAOP (vervallen)
- Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
- Besluit loondispensatie Wet Rea (vervallen)
- Besluit loondispensatie Wajong
- Besluit loon- en inkomenssuppletie
- Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
- Besluit loonsuppletie (vervallen)
- Besluit maatschappelijke ondersteuning (vervallen)
- Besluit maximum subsidiebedrag opdrachtgeverschap reïntegratie werkgevers
- Besluit maximum subsidiebedrag werkgevers (vervallen)
- Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers (vervallen)
- Besluit melding sociale verzekeringen (vervallen)
- Besluit meldingsregeling Coördinatiewet Sociale Verzekering (vervallen)
- Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997 (vervallen)
- Besluit nadere criteria experimenten WW
- Besluit nadere regelen aanvraag PMA (vervallen)
- Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren
- Besluit niet-betaalde werkzaamheden WW-gerechtigden (vervallen)
- Besluit normbedragen voorzieningen UWV 2019 (vervallen)
- Besluit normbedragen voorzieningen UWV 2020
- Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag (vervallen)
- Besluit ongeschiktheid bij of kort na aanvang verzekering Ziektewet (vervallen)
- Besluit ontheffing verplichtingen socialezekerheidswetten
- Besluit opheffing premiegroepen sector Algemene Industrie (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Chemische Industrie (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Havenbedrijven (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Visserij (vervallen)
- Besluit opleidingseisen Nederlandse nieuwkomers (vervallen)
- Besluit oriëntatieperiode en de WW (vervallen)
- Besluit overgang Arbeidsvoorziening
- Besluit overgangsregels werkloosheidswetten stelselherziening sociale zekerheid (vervallen)
- Besluit Participatiewet
- Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW (vervallen)
- Besluit passende arbeid WW en ZW
- Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag
- Besluit premie Algemeen Werkloosheidsfonds 2002 (vervallen)
- Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven (vervallen)
- Besluit premiedifferentiatie WAO (vervallen)
- Besluit premieplichtig loon buitenlandse werkgever (vervallen)
- Besluit premie Uitvoeringsfonds voor de overheid 2002 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2020
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2006
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2020
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WW 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2020
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020
- Besluit premie vrijwillige verzekering 2002 (vervallen)
- Besluit premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet 2002 (vervallen)
- Besluit premie vrijwillige verzekering Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 2002 (vervallen)
- Besluit proceskosten bestuursrecht
- Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering (vervallen)
- Besluit regels export uitkeringen
- Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW
- Besluit registratie CWI (vervallen)
- Besluit registratie UWV 2009
- Besluit reïntegratie-uitkering (vervallen)
- Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen (vervallen)
- Besluit samenloop AAW/WAO- met WW-uitkering (vervallen)
- Besluit samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
- Besluit schadebeleid
- Besluit scholingsregels ex artikel 76 WW (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2007 (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2009 (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012 (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
- Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten (vervallen)
- Besluit subsidieverstrekking WW (vervallen)
- Besluit SUWI
- Besluit SVB beleidsregels Wwb 2010 (vervallen)
- Besluit SVB beleidsregels Wwb 2012
- Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (vervallen)
- Besluit taaltoets Participatiewet
- Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit tegemoetkoming Anw-ers
- Besluit tegemoetkoming AOW-ers (vervallen)
- Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen)
- Besluit toekenning WAZ-uitkering met terugwerkende kracht t.a.v. (te) lang doorwerkende WAZ-verzekerden
- Besluit toepassing bestuurlijke boeten Coördinatiewet Sociale Verzekering 2002 (vervallen)
- Besluit toepassing maatregel na verwijtbaar eindigen van een gedeeltelijke werkhervatting
- Besluit toepassing Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers (vervallen)
- Besluit toezichthouders SVB (vervallen)
- Besluit tot wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers
- Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden WAZ
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
- Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
- Besluit uitkeringen gemeenten Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz voor het jaar 2001 (vervallen)
- Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz voor het jaar 2002 (vervallen)
- Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz voor het jaar 2003 (vervallen)
- Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (vervallen)
- Besluit uitvoering kinderbijslag
- Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
- Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang (vervallen)
- Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2008 (vervallen)
- Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2009 (vervallen)
- Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2010 (vervallen)
- Besluit uniformering loonkundige component arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
- Besluit uurloonschatting 1999
- Besluit vaststelling afwijkende franchisebedragen voor de premieheffing AWf ten aanzien van vakantiebongerechtigden (vervallen)
- Besluit vaststelling arbeidsurenverlies Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (vervallen)
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2002
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2003
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2004
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2005
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2006
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2007
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2008
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2009
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2010
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2011
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2012
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2013
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2014
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2015
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2016
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2017
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2018
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2019
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2020
- Besluit vaststelling fictieve opzeggingstermijn Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit vaststelling gewijzigde lastenplafonds sectorfondsen 2009 (vervallen)
- Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2007 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2008 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2009 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2010 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2011 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2012 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2013 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2014 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2015 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2016 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2017 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2018 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2019 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2003 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2004 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006 (vervallen)
- Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 2002 (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling sectorpremies 2007 (vervallen)
- Besluit vaststelling sectorpremies 2008
- Besluit vaststelling sectorpremies 2009
- Besluit vaststelling sectorpremies 2010
- Besluit vaststelling sectorpremies 2011
- Besluit vaststelling sectorpremies 2012
- Besluit vaststelling sectorpremies 2013
- Besluit vaststelling sectorpremies 2014
- Besluit vaststelling sectorpremies 2015
- Besluit vaststelling sectorpremies 2016
- Besluit vaststelling sectorpremies 2017
- Besluit vaststelling sectorpremies 2018
- Besluit vaststelling sectorpremies 2019 en gemiddeld percentage 2019
- Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2002 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2004 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2005 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003 (vervallen)
- Besluit verhaal op overheidswerkgever bij werkloosheid werknemer (vervallen)
- Besluit verhaal overheidswerkgever (vervallen)
- Besluit verhaal ziekengeld
- Besluit verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering bij hulpbehoevendheid (WAO, WAZ en Wajong) 1999 (vervallen)
- Besluit verhoging IVA-uitkering (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis WW en Wet WIA (vervallen)
- Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Besluit verrekeningen Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen en Arbeidsongeschiktheidskas met de uitvoeringsinstellingen (vervallen)
- Besluit verweer tegen ontslag (vervallen)
- Besluit verzekeringsplicht zeevarenden
- Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere mogendheid
- Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid
- Besluit voorschotverstrekking WW 1999 (vervallen)
- Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet (vervallen)
- Besluit vrijstelling verplichtingen WW (vervallen)
- Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw 2001 (vervallen)
- Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw voor in de Europese Unie wonende uitkeringsgerechtigden (vervallen)
- Besluit vrijwillige verzekering AWBZ (vervallen)
- Besluit waarschuwing (vervallen)
- Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering (vervallen)
- Besluit weigering rijksvergoeding Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit weigering rijksvergoeding Wik (vervallen)
- Besluit werkgebieden Sociale Verzekeringsbank (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2013 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2014 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2015 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2016 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2017 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2018 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2019 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2020
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2010 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2011 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2012 (vervallen)
- Besluit werknemersverklaring van geen bezwaar (vervallen)
- Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW
- Besluit Wet flexibiliteit en zekerheid en recht op WW (vervallen)
- Besluit Wfsv
- Besluit wijziging percentages drempel- en toetsingsinkomen (vervallen)
- Besluit Wwb (vervallen)
- Besluit ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling (vervallen)
- Besluit zorgaanspraken AWBZ (vervallen)
- Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering (vervallen)
- Besluit zorgverzekering
- Bestuursreglement Centrale Raad van Beroep (vervallen)
- Bestuursreglement Centrale Raad van Beroep (2013)
- Bestuursreglement CRvB (vervallen)
- Bijdragebesluit zorg (vervallen)
- Bijstandsbesluit adreslozen (vervallen)
- Bijstandsregeling vakantietoeslag (vervallen)
- Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 (vervallen)
- Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001 (vervallen)
- Boetebesluit inburgering nieuwkomers (vervallen)
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering (vervallen)
- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (vervallen)
- Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003 (vervallen)
- Controlevoorschriften AKW
- Controlevoorschriften Anw
- Controlevoorschriften AOW
- Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006 (vervallen)
- Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
- Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
- Controlevoorschriften buitenland WAO, WAZ en Wajong (vervallen)
- Controlevoorschriften Toeslagenwet
- Controlevoorschriften WAO, WAZ en Wajong 2001 (vervallen)
- Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001 (vervallen)
- Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
- Controlevoorschriften Ziektewet 2001 (vervallen)
- Controlevoorschriften Ziektewet 2004 (vervallen)
- Controlevoorschriften Ziektewet 2010
- Coördinatiewet Sociale Verzekering (vervallen) + MvT
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Dagloonregelen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (vervallen)
- Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen)
- Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
- Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen (vervallen)
- Experimentele regeling burnouttraining Wet Rea (vervallen)
- Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten (vervallen)
- Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet (vervallen)
- Financieringsregeling Algemeen Kinderbijslagfonds 2005 (vervallen)
- Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet (vervallen)
- Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg (vervallen)
- Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004 (vervallen)
- Financieringsregeling rijksbijdrage Arbeidsongeschiktheidsfonds (vervallen)
- Financieringsregeling Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (vervallen)
- Financieringsregeling Toeslagenwet (vervallen)
- Financieringsregeling Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (vervallen)
- Fooienbesluit 2002 (vervallen)
- Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
- Ghanabesluit AKW (vervallen)
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden + MvT's
- Inkomensbesluit AOW 1996 (vervallen)
- Inkomensbesluit Ioaw (vervallen)
- Inkomensbesluit Ioaz (vervallen)
- Inkomensbesluit WAZ
- Inkomensbesluit Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (vervallen)
- Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (vervallen)
- Inkomensbesluit Wet WIA (vervallen)
- Inkomens- en samenloopbesluit Anw (vervallen)
- Inkomstenbesluit Werkloosheidswet (vervallen)
- Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (vervallen)
- (Intrekking) erkenning als adviserende instelling Wik (vervallen)
- Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet + MvT
- Invoeringsregeling Wwb (vervallen)
- Invoeringswet arbeid en zorg (vervallen) + MvT
- Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (vervallen) + MvT
- Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen + MvT
- Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (vervallen) + MvT
- Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen) + MvT
- Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen + MvT
- Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen + MvT
- Invoeringswet Wet werk en bijstand (vervallen) + kamerstukken
- Inzage- en correctieregeling CWI (vervallen)
- Klachtenregeling Centrale Raad van Beroep 2002 (vervallen)
- Klachtenregeling Centrale Raad van Beroep 2005
- Klachtenregeling CWI (2002) (vervallen)
- Klachtenregeling CWI (2003) (vervallen)
- Klachtenregeling CWI 2006 (vervallen)
- Klachtenreglement UWV 2002 (vervallen)
- Klachtenreglement UWV 2005 (vervallen)
- Klachtenreglement UWV 2009
- Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
- Loonadministratiebesluit (vervallen)
- Loonbesluit overheidswerknemers (vervallen)
- Maatregelbesluit AKW (vervallen)
- Maatregelbesluit Anw (vervallen)
- Maatregelbesluit AOW (vervallen)
- Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Maatregelenbesluit SVB 2008 (vervallen)
- Maatregelenbesluit Tica (vervallen)
- Maatregelenbesluit UWV (vervallen)
- Mandaatbesluit 2004 CWI (vervallen)
- Mandaatbesluit CWI (vervallen)
- Mandaatbesluit Raad voor werk en inkomen (vervallen)
- Mededeling tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2022
- Mededeling tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2023
- Mededeling tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2024
- Mededeling tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2025
- Nadere regelen ingevolge artikel 40, derde lid, WAO in verband met arbeidsongeschikte WSW-ers (vervallen)
- Nadere regels berekening premieloon bij samenloop (vervallen)
- Nadere regels maximumdagloon en franchises WW (vervallen)
- Non-discriminatiecode CWI (vervallen)
- Non-discriminatiecode CWI 2005 (vervallen)
- Non-discriminatiecode UWV (vervallen)
- Normbedragenbesluit 2018 (vervallen)
- Ontslagbesluit (vervallen)
- Ontslagregeling
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (vervallen) + MvT
- Overgangsregeling Rea-scholingsinstituten (vervallen)
- Participatiewet + kamerstukken
- Procesregeling bestuursrecht (vervallen)
- Procesregeling bestuursrecht (vervallen)
- Procesregeling bestuursrecht 2008 (vervallen)
- Procesregeling bestuursrecht 2010 (vervallen)
- Procesregeling bestuursrecht 2013
- Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2006 (vervallen)
- Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014
- Procesregeling Centrale Raad van Beroep (vervallen)
- Protocol voorzieningen UWV (vervallen)
- Protocol voorzieningen UWV 2019
- Protocol Wvg (vervallen)
- Regeling aanvraagtermijnen Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 2001 (vervallen)
- Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
- Regeling aanwijzing bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering (vervallen)
- Regeling aanwijzing bijzondere gevallen bij werkloosheid als gevolg van werkstaking of uitsluiting (vervallen)
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (vervallen)
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
- Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor een tijdelijk doel (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005 (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011 (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)
- Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019
- Regeling aanwijzing regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling bij nawerking verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling OOW (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling Rea (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling verplichte verzekeringen 2000 (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
- Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland 2015
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010 (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015
- Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004 (vervallen)
- Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik (vervallen)
- Regeling afdracht aan fondsen ex artikel 44 Wet financiering volksverzekeringen (vervallen)
- Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA (vervallen)
- Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
- Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI (vervallen)
- Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling bekostiging koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (vervallen)
- Regeling beoordeling vergoeding werknemers tot bestrijding extraterritoriale kosten ter behoorlijke vervulling dienstbetrekking (vervallen)
- Regeling bepaling eerste werkdag
- Regeling bepaling eerste werkdag (2006)
- Regeling bestemming eindvermogen FAOP (vervallen)
- Regeling betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de socialeverzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
- Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen (vervallen)
- Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2002 en 2003 (vervallen)
- Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2004 (vervallen)
- Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2005 (vervallen)
- Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2006 (vervallen)
- Regeling bijstandverlening aan zelfstandigen in het buitenland
- Regeling calamiteiten WW (vervallen)
- Regeling certificaat inburgering (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie CWI werkzoekenden (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie SVB (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie SVB 2019
- Regeling cliëntenparticipatie UWV (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie UWV 2009 (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie UWV 2012 (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018
- Regeling compensatie inkomensachteruitgang ex-banenpoolers (vervallen)
- Regeling computervoorzieningen in het onderwijs 1999 (vervallen)
- Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen
- Regeling eenmalige uitkering invoeringskosten Wik (vervallen)
- Regeling erkenningscriteria voor jobcoachorganisaties (vervallen)
- Regeling ex artikel 7 Algemene Kinderbijslagwet (vervallen)
- Regeling ex artikel 48, vierde lid, Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen)
- Regeling experimenten Wmo (vervallen)
- Regeling financiering bijstand buitenland
- Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften Wwik (vervallen)
- Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 (vervallen)
- Regeling financiering en verantwoording Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling fondsbelasting Wet Rea (vervallen)
- Regeling forfaitaire percentages maatregelen Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling frauderegistratie Abw, Ioaw, Ioaz en Wik (vervallen)
- Regeling frictiekosten arbeidsintegratie (vervallen)
- Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
- Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw (vervallen)
- Regeling gelijkstelling ander inkomen met loondervingsuitkering (vervallen)
- Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (vervallen)
- Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken (vervallen)
- Regeling gelijkstelling pleegkinderen
- Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten (vervallen)
- Regeling gemoedsbezwaarden socialeverzekeringswetten (vervallen)
- Regeling herleiding van gedeelten van kalenderjaren en jaarpremies
- Regeling herlevingstermijn WW
- Regeling herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder wachttijd (vervallen)
- Regeling herziening basispremie WAO 2004 (vervallen)
- Regeling herziening kopjesbedragen IWS per 1 januari 2008 (vervallen)
- Regeling herziening rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2002 (vervallen)
- Regeling herziening waardering producten uit eigen bedrijf
- Regeling hulpmiddelen 1996 (vervallen)
- Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren (vervallen)
- Regeling indicatie sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting UWV (vervallen)
- Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (vervallen)
- Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen (vervallen)
- Regeling informatieverstrekking Win 2003 (vervallen)
- Regeling informatieverstrekking Win 2004 (vervallen)
- Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden (vervallen)
- Regeling informatie Wik (vervallen)
- Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004 (vervallen)
- Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2005 (vervallen)
- Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2006 (vervallen)
- Regeling inkomen kinderbijslag 1997 (vervallen)
- Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen Rea (vervallen)
- Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij (vervallen)
- Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
- Regeling inzage- en correctierecht UWV (vervallen)
- Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1996 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1997 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1998 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2000 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2001 (vervallen)
- Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (vervallen)
- Regeling klokuren 1998 (vervallen)
- Regeling klokuren 2010 (vervallen)
- Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen (vervallen)
- Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen (vervallen)
- Regeling langdurige zorg
- Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden (vervallen)
- Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
- Regeling loondagen (vervallen)
- Regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten (vervallen)
- Regeling loonkostensubsidie Participatiewet
- Regeling maatschappelijke ondersteuning (vervallen)
- Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
- Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden
- Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen
- Regeling noodzakelijke scholing (vervallen)
- Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden (vervallen)
- Regeling onkostenvergoeding artiest en beroepssporter (vervallen)
- Regeling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (vervallen)
- Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie
- Regeling ontheffing garantieplicht WAO overheidswerkgevers (vervallen)
- Regeling ontheffing garantieplicht ZW (vervallen)
- Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a Anw (vervallen)
- Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a Anw 2014 (vervallen)
- Regeling overbruggingsuitkering Abw (vervallen)
- Regeling overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen
- Regeling overleg RWI met LCR (vervallen)
- Regeling overleg RWI met LCR (vervallen)
- Regeling overleg RWI met UWV (vervallen)
- Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse opleidingen en diplomavergelijking Nederlandse nieuwkomers (vervallen)
- Regeling Participatiewet, Ioaw en Ioaz
- Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling premiebetaling bij schuldige nalatigheid (vervallen)
- Regeling premieheffing WAZ (vervallen)
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
- Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
- Regeling recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in het buitenland (vervallen)
- Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen (vervallen)
- Regeling reservevorming Algemeen Werkloosheidsfonds 2002 (vervallen)
- Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002 (vervallen)
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001 (vervallen)
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002 (vervallen)
- Regeling rijksbijdrage WAZ (vervallen)
- Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
- Regeling samenloop kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie (vervallen)
- Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
- Regeling samenloop ziekengeld met AAW- en WAO-uitkering (vervallen)
- Regeling schoonmaakdiensten particulieren (vervallen)
- Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005 (vervallen)
- Regeling schorsing, opschorting, herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Regeling sociaal vervoer AWBZ-instellingen (vervallen)
- Regeling starterskrediet arbeidsgehandicapten (vervallen)
- Regeling statistiek Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
- Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw, Ioaz en Wik (vervallen)
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling statistische gegevens Abw (vervallen)
- Regeling statistische gegevens Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling subsidieplafond en tijdstip indiening aanvraag brugbanen uitkeringsgerechtigden (vervallen)
- Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008 (vervallen)
- Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2007 tot en met 2009 (vervallen)
- Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2008 tot en met 2010 (vervallen)
- Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013 (vervallen)
- Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2011 tot en met juli 2016 (vervallen)
- Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014-2020
- Regeling subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Regeling subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)
- Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2002 (vervallen)
- Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2003 (vervallen)
- Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2004 (vervallen)
- Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005 (vervallen)
- Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen
- Regeling SUWI
- Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001 (vervallen)
- Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2002 (vervallen)
- Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
- Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (vervallen)
- Regeling tegemoetkoming Wajong-ers (vervallen)
- Regeling tegemoetkoming Wajong-ers
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling toekenningsprocedure WAO bij twee of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens fase 1 OOW (vervallen)
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
- Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
- Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
- Regeling uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de ZW, WAO en Wet WIA
- Regeling uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)
- Regeling uitkering aan gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 (vervallen)
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005 (vervallen)
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2006 (vervallen)
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2007 (vervallen)
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008 (vervallen)
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009 (vervallen)
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2010 (vervallen)
- Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2011 (vervallen)
- Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg
- Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen (vervallen)
- Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (vervallen)
- Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen (vervallen)
- Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (vervallen)
- Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
- Regeling uitzondering eindheffingsbestanddelen loonbelasting voor depremieheffing werknemersverzekeringen 2001 (vervallen)
- Regeling uitzondering inlichtingenplicht
- Regeling uitzondering toepassingstermijn anticumulatie
- Regeling UWV ontslagprocedure
- Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2017 (vervallen)
- Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2018 (vervallen)
- Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019 (vervallen)
- Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2020
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2005 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2006 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2009
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2013 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2014 (vervallen)
- Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2015 (vervallen)
- Regeling vaststelling geldswaarde aanspraak op uitkeringen (vervallen)
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage AWBZ 2003 (vervallen)
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage AWBZ 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds
- Regeling vaststelling geraamde totale kosten voor heffingskortingen (vervallen)
- Regeling vaststelling grondslagen Ioaw
- Regeling vaststelling grondslagen Ioaz
- Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003 (vervallen)
- Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling modelformulier aanmelding voor inburgeringsonderzoek (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2009 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie Besluit Wfsv 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling periode eigen risico dragen WGA-uitkeringen
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
- Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
- Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
- Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
- Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
- Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2003 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2006 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2009 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2013 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2016
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
- Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2016 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2017 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2018 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage in kosten heffingskortingen 2019 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2007 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2018 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2019 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2008 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2009 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2010 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2011 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2012 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2013 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2014 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2015 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2016 (vervallen)
- Regeling vaststelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2017 (vervallen)
- Regeling vaststelling standaardpremie 2006
- Regeling vaststelling standaardpremie 2007
- Regeling vaststelling standaardpremie 2008
- Regeling vaststelling standaardpremie 2009
- Regeling vaststelling standaardpremie 2010
- Regeling vaststelling standaardpremie 2011
- Regeling vaststelling standaardpremie 2012
- Regeling vaststelling standaardpremie 2013
- Regeling vaststelling standaardpremie 2014
- Regeling vaststelling standaardpremie 2015
- Regeling vaststelling standaardpremie 2016
- Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies
- Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018
- Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019
- Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020
- Regeling verdeling premiekorting WAO (vervallen)
- Regeling vergelijkbare opleidingen Wik
- Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet (vervallen)
- Regeling vergoedingen en verstrekkingen zakelijk vervoer 2004 (vervallen)
- Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002 (vervallen)
- Regeling vergoeding kosten kinderopvang 2002 (vervallen)
- Regeling vergoeding kosten woon-werkverkeer 2002 (vervallen)
- Regeling vergoeding uitvoeringskosten reïntegratie niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers (vervallen)
- Regeling vermoedelijk overlijden
- Regeling vermogensafdracht van het AAf over 2001
- Regeling vermogenswaardering Ioaz
- Regeling vervallen tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
- Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten (vervallen)
- Regeling verzoek tot aanwijzing als experimenteergemeente (vervallen)
- Regeling voorschotverstrekking ZW
- Regeling voortzetting leefvervoersvoorzieningen buitenland AAW (vervallen)
- Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
- Regeling vrijlating immateriële schadevergoeding Algemene bijstandswet (vervallen)
- Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
- Regeling vrijstelling basispremie WAO oudere werknemers (vervallen)
- Regeling vrijstelling sofinummer volksverzekeringen (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen Abw (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen WW (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten
- Regeling vrijwilligerswerk in de WW
- Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden (vervallen)
- Regeling waardering loon in natura 2000 (vervallen)
- Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW
- Regeling Wet werk en inkomen kunstenaars (vervallen)
- Regeling Wfsv
- Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
- Regeling zorgverzekering
- Regels UWV voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers (vervallen)
- Regels voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers (vervallen)
- Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
- Regels vrijwillige verzekering Wet WIA (vervallen)
- Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
- Regels vrijwillige WAO-verzekering 2006 (vervallen)
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2006 (vervallen)
- Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
- Registratieregels UWV (vervallen)
- Registratieregels UWV 2016
- Reglement behandeling bezwaarschriften Lisv 2001 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften Svww (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2005 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2007 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2009 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
- Reïntegratiebesluit
- Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea (vervallen)
- Reïntegratieregeling
- Richtlijn passende arbeid 1996 (vervallen)
- Richtlijn passende arbeid 2008 (vervallen)
- Samenloopbesluit kinderbijslag (vervallen)
- Samenwerkingsbesluit SWI (vervallen)
- Samenwerkingsregeling SWI (vervallen)
- Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
- Scholingsregeling WW
- Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
- Stimuleringsregeling sociale activering (vervallen)
- Stimuleringsregeling SWI (vervallen)
- Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers (vervallen)
- Subsidieregeling bevordering uitstroom ex-banenpoolers (vervallen)
- Subsidieregeling experimenten activering van uitkeringsgelden (vervallen)
- Subsidieregeling Kanker & Werkzoekenden
- Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
- Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
- SZW-intrekkingsregeling 2004
- Tijdelijk besluit bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders Wwb (vervallen)
- Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden (vervallen)
- Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet
- Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet (vervallen)
- Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
- Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij (vervallen)
- Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit loonsuppletie WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen (vervallen)
- Tijdelijk besluit proefplaatsing WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit samenwerking CWI (vervallen)
- Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (vervallen)
- Tijdelijk besluit van werk naar werk
- Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling regulier maken 10 000 ID-banen (vervallen)
- Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
- Tijdelijke regeling afwijking artikel 19, eerste lid, onderdeel f, WW in verband met de zeebeving in Azië (vervallen)
- Tijdelijke regeling bekostiging welzijnscomponent inburgering nieuwkomers (vervallen)
- Tijdelijke regeling buitentoepassingverklaring artikel 1, onderdeel f, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (vervallen)
- Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden (vervallen)
- Tijdelijke regeling cliëntenparticipatie SVB (vervallen)
- Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008
- Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005 (vervallen)
- Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang Ioaw naar Toeslagenwet (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang Ioaw naar Toeslagenwet 2007 (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden (vervallen)
- Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012 (vervallen)
- Tijdelijke regeling medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen Wet Rea (vervallen)
- Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
- Tijdelijke regeling overgangsrecht inburgering nieuwkomers in verband met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 (vervallen)
- Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep (vervallen)
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming Anw-ers (vervallen)
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers (vervallen)
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA (vervallen)
- Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig Wwik-gerechtigden (vervallen)
- Tijdelijke regeling vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Tijdelijke regeling vaststelling maximumdagloon 2006 (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, Ioaw of Ioaz door middel van klantmanagement (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling CWI (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling opsporingssamenwerkingsverbanden (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2001 (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2002 (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2003 (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10 000 ID-banen (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en Ioaz (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw 2002 (vervallen)
- Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren (vervallen)
- Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren 2007 (vervallen)
- Tijdelijke subsidieregeling projecten regionale platforms arbeidsmarktbeleid (vervallen)
- Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (vervallen)
- Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria + MvT (vervallen)
- Tijdelijke wet pilot loondispensatie (vervallen) + MvT
- Toeslagenwet + MvT
- Uitkeringsreglement IOW 2009 (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 1997 (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 2002 (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 2009 (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 2015
- Uitvoeringsbesluit inburgering nieuwkomers (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit Wik (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Uitvoeringsbesluit Wwik (vervallen)
- Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (vervallen)
- Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten (vervallen)
- Uitvoeringsregeling inlenersaansprakelijkheid (vervallen)
- Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 (vervallen voor de CSV)
- Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen (vervallen)
- Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 (vervallen)
- Uitvoeringsregeling Tijdelijke wet pilot loondispensatie (vervallen)
- Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen (vervallen voor de CSV)
- Uitvoeringsregeling Wmo 2015
- Vakantieregeling WW en IOW
- Vaststelling derde aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Vaststelling derde aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)
- Vaststelling eerste aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Vaststelling eerste aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)
- Vaststelling tweede aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Vaststelling tweede aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)
- Verlenging termijn voor het indienen van een garantie ten behoeve van het eigen risico dragen WAO
- Verrekeningsbesluit (vervallen)
- Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (vervallen)
- Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht + MvT
- Werkloosheidswet + MvT
- Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten + MvT
- Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie (vervallen) + MvT
- Wet arbeid en zorg + MvT
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen + MvT
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten + MvT + MvT
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen + MvT
- Wet beperking export uitkeringen + MvT
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen + MvT
- Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (vervallen)
- Wet eigen risico dragen Ziektewet (vervallen) + MvT
- Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen) + MvT
- Wet financiering sociale verzekeringen + MvT
- Wet financiering volksverzekeringen (vervallen) + MvT
- Wet inburgering nieuwkomers (vervallen) + MvT
- Wet inkomensvoorziening kunstenaars (vervallen) + MvT
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen + MvT
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers + MvT
- Wet inkomensvoorziening oudere werklozen + MvT
- Wet inschakeling werkzoekenden (vervallen) + MvT
- Wet investeren in jongeren (vervallen) + MvT
- Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen + MvT
- Wet maatschappelijke ondersteuning (vervallen) + MvT
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 + MvT
- Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (vervallen) + MvT
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering + MvT
- Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (vervallen) + MvT
- Wet op de zorgtoeslag + MvT
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen + MvT
- Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen + MvT
- Wet premieregime bij marginale arbeid (vervallen) + MvT
- Wet sociale werkvoorziening + MvT
- Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden + MvT
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen + MvT
- Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume + MvT
- Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen + MvT
- Wet terugdringing ziekteverzuim + MvT
- Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte + MvT
- Wet verbetering poortwachter + MvT
- Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 + MvT
- Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
- Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (vervallen) + MvT
- Wet voorzieningen gehandicapten (vervallen) + MvT
- Wet werk en inkomen kunstenaars (vervallen) + MvT
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen + MvT
- Wrakingsregeling Centrale Raad van Beroep (vervallen)
- Ziekenfondswet (vervallen) + MvT
- Ziekengeldreglement 1997 (vervallen)
- Ziekengeldreglement 2004 (vervallen)
- Ziekengeldreglement 2017
- Ziektewet + MvT
- Zorgindicatiebesluit (vervallen)
- Zorgverzekeringswet + MvT