TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

WET van 21 december 1994, Stb. 1995, 32, tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen

WET van 1 maart 1995, Stb. 1995, 116, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit)

WET van 23 maart 1995, Stb. 1995, 198, houdende regeling van de organisatie belast met de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen en met de vaststelling en inning van ouderbijdragen voor jeugdhulpverlening (Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)

WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 199, houdende herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet)

WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet)

BESLUIT van 12 april 1995, Stb. 1995, 201, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Algemene bijstandswet en de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 18 april 1995, Stb. 1995, 205, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 1995, 200

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 18 april 1995, Stb. 1995, 206, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 1995, 200

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 220, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet op de studiefinanciering

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb)

BESLUIT van 1 mei 1995, Stb. 1995, 242, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 1 maart 1995 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit)

WET van 4 mei 1995, Stb. 1995, 302, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer

BESLUIT van 29 mei 1995, Stb. 1995, 303, houdende inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1995, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen)

RIJKSWET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 401, houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

RIJKSWET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 402, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 403, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 404, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt

REGELING van 25 september 1995, Stcrt. 1995, 189, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1996

REGELING van 26 oktober 1995, Stcrt. 1995, 210, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1996

REGELING van 26 oktober 1995, Stcrt. 1995, 210, tot wijziging van de inkomensgrensgrens verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1996

REGELING van 26 oktober 1995, Stcrt. 1995, 250, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1996

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 560, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 576, tot wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen

WET van 23 november 1995, Stb. 1995, 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenwet)

BESLUIT van 4 december 1995, Stb. 1995, 600, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit

WET van 6 december 1995, Stb. 1995, 592, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen

WET van 14 december 1995, Stb. 1995, 676, houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten)

WET van 15 december 1995, Stb. 1995, 635, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen)

REGELING van 18 december 1995, Stcrt. 1995, 250 (Bijstellingsregeling 1996) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1996)

REGELING van 19 december 1995, Stcrt. 1995, 248, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1996

REGELING van 19 december 1995, Stcrt. 1995, 248, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet, per 1 januari 1996

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 681, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 682, tot invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 684, tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 685, tot regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 686, tot wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet)

BESLUIT van 20 december 1995, Stb. 1995, 689, houdende inwerkingtreding van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 695, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 704, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (salariswijziging per 1 januari 1995)

REGELING van 20 december 1995, Stcrt. 1995, 248, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1996

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 639, houdende privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering ABP)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)

BESLUIT van 21 december 1995, Stb. 1995, 692, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen per 1 januari 1996

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 696, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten

WET van 18 januari 1996, Stb. 1996, 80, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen)

WET van 7 februari 1996, Stb. 1996, 93, tot tijdelijke regeling houdende beperking van de inkomensgevolgen door toepassing van arbeidsongeschiktheidscriteria voor personen in bepaalde leeftijdscategorieën (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria)

WET van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte)

BESLUIT van 19 februari 1996, Stb. 1996, 141, houdende inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

REGELING van 26 februari 1996, Stcrt. 1996, 43, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet, per 1 maart 1996

REGELING van 27 februari 1996, Stcrt. 1996, 43, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 maart 1996

REGELING van 27 februari 1996, Stcrt. 1996, 43, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 maart 1996

BESLUIT van 28 februari 1996, Stb. 1996, 193, houdende inwerkingtreding van de Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet

BESLUIT van 8 maart 1996, Stb. 1996, 185, houdende inwerkingstelling van de Kwaliteitswet zorginstellingen

BESLUIT van 21 maart 1996, Stb. 1996, 189, houdende inwerkingtreding van enige artikelonderdelen van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie, alsmede van het Besluit inkomenssuppletie AAW en het Besluit loonsuppletie

REGELING van 27 maart 1996, Stcrt. 1996, 42, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 maart 1996

WET van 28 maart 1996, Stb. 1996, 227, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van de prestatiebeurs, de vorm van de toelage en de leeftijd waarop aanspraak op studiefinanciering in het hoger onderwijs ontstaat

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid)

REGELING van 26 april 1996, Stcrt. 1996, 90, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1996

WET van 24 mei 1996, Stb. 1996, 302, houdende bijzondere bepalingen voor de toepassing van de socialezekerheidswetten in verband met de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen)

WET van 24 mei 1996, Stb. 1996, 370, houdende regelen omtrent het ter beschikking stellen van organen (Wet op de orgaandonatie)

BESLUIT van 4 juni 1996, Stb. 1996, 295, op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

BESLUIT van 10 juni 1996, Stb. 1996, 305, houdende inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet

WET van 20 juni 1996, Stb. 1996, 333, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

REGELING van 25 juni 1996, Stcrt. 1996, 120, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1996

REGELING van 26 juni 1996, Stcrt. 1996, 121, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 1996

REGELING van 26 juni 1996, Stcrt. 1996, 121, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1996

REGELING van 26 juni 1996, Stcrt. 1996, 121 (Regeling indexering kinderbijslagbedragen juli 1996)

WET van 4 juli 1996, Stb. 1996, 369, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet (wijziging overgangsrecht alsmede enkele technische aanpassingen)

REGELING van 9 juli 1996, Stcrt. 1996, 134, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 1996

WET van 26 september 1996, Stb. 1996, 478, houdende het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen)

BESLUIT van 26 september 1996, Stb. 1996, 479, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen

WET van 21 oktober 1996, Stb. 1996, 577, houdende regels inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringswet Financiële-verhoudingswet)

REGELING van 21 oktober 1996, Stcrt. 1996, 206, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1997

REGELING van 21 oktober 1996, Stcrt. 1996, 206, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1997

REGELING van 25 oktober 1996, Stcrt. 1996, 209, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1997

WET van 14 november 1996, Stb. 1996, 562, tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)

BESLUIT van 15 november 1996, Stb. 1996, 567, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen

BESLUIT van 22 november 1996, Stb. 1996, 579, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Financiële-verhoudingswet, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en het Besluit financiële verhouding Rijk-gemeenten

WET van 29 november 1996, Stb. 1996, 590, tot vaststelling van de gewijzigde Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof)

WET van 29 november 1996, Stb. 1996, 619, tot invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996)

REGELING van 10 december 1996, Stcrt. 1996, 243 (Regeling indexering kinderbijslagbedragen januari 1997)

BESLUIT van 13 december 1996, Stb. 1996, 616, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 november 1996 tot vaststelling van de gewijzigde Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof)

WET van 13 december 1996, Stb. 1996, 655, houdende aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven (Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997)

BESLUIT van 14 december 1996, Stb. 1996, 660, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en van de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996

BESLUIT van 14 december 1996, Stb. 1996, 661, op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

REGELING van 16 december 1996, Stcrt. 1996, 247, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1997

REGELING van 17 december 1996, Stcrt. 1996, 247, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 1997

REGELING van 17 december 1996, Stcrt. 1996, 247, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1997

REGELING van 17 december 1996, Stcrt. 1996, 248 (Bijstellingsregeling 1997) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1997)

REGELING van 18 december 1996, Stcrt. 1996, 250, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 1997

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 670, tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden

BESLUIT van 19 december 1996, Stb. 1996, 671, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 19 december 1996 tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden

WET van 20 december 1996, Stb. 1996, 654, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 1997)

BESLUIT van 10 januari 1997, Stb. 1997, 37, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 september 1995, houdende bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers, de Wet van 6 juni 1996, houdende vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek (Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst)) en de Wet van 14 november 1996 tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)

WET van 23 januari 1997, Stb. 1997, 33, houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten (aanpassing in verband met gebleken knelpunten en onbillijkheden)

WET van 23 januari 1997, Stb. 1997, 85, houdende een regeling voor vrijstelling van premies werknemersverzekeringen bij arbeid van zeer korte duur van uitkeringsgerechtigden en aangewezen categorieën werknemers (Wet premieregime bij marginale arbeid)

WET van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 95, tot wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)

BESLUIT van 26 februari 1997, Stb. 1997, 97, houdende vaststelling datum van inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

BESLUIT van 28 februari 1997, Stb. 1997, 112, tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en van enige andere wetten

WET van 13 maart 1997, Stb. 1997, 139, houdende bepalingen met betrekking tot de militaire dienstplicht alsmede wijziging van enige wetten en overgangsrecht (Kaderwet dienstplicht)

WET van 10 april 1997, Stb. 1997, 162, tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP)

BESLUIT van 14 april 1997, Stb. 1997, 163, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kaderwet dienstplicht

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 175, tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 176, houdende verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 177, houdende voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 197, houdende nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet)

WET van 2 mei 1997, Stb. 1997, 193, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

BESLUIT van 2 mei 1997, Stb. 1997, 194, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 mei 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

REGELING van 9 juni 1997 1997, Stcrt. 1997, 109, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1997

REGELING van 19 juni 1997, Stcrt. 1997, 118, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 1997

REGELING van 24 juni 1997, Stcrt. 1997, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 1997

REGELING van 24 juni 1997, Stcrt. 1997, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1997

REGELING van 24 juni 1997, Stcrt. 1997, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1997

BESLUIT van 25 juni 1997, Stb. 1997, 268, tot vaststelling van het jaar van inwerkingtreding van de Huursubsidiewet

REGELING van 1 juli 1997, Stcrt. 1997, 124 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997)

WET van 2 juli 1997, Stb. 1997, 305, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden

BESLUIT van 2 september 1997, Stb. 1997, 391, tot vaststelling van de data van de inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

WET van 11 september 1997, Stb. 1997, 465, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening)

REGELING van 12 september 1997, Stcrt. 1997, 175, tot wijziging van bedragen, genoemd in artikel 43, tweede lid, van de Algemene bijstandswet, per 1 oktober 1997

BESLUIT van 6 oktober 1997, Stb. 1997, 466, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 1997, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening)

REGELING van 8 oktober 1997, Stcrt. 1997, 194, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1998

WET van 10 oktober 1997, Stb. 1997, 488 en 488V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde enige nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van geschillen op grond van die wetten over aanspraken of daarmee overeenkomende uitkeringen

WET van 24 oktober 1997, Stb. 1997, 515, houdende regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied van de gezondheidszorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen)

REGELING van 24 oktober 1997, Stcrt. 1997, 208, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1998

REGELING van 24 oktober 1997, Stcrt. 1997, 208, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1998

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I)

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 526, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 580, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb II)

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 760, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

BESLUIT van 11 december 1997, Stb. 1997, 581, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Justitie-subsidies en enkele aanpassingswetten

WET van 11 december 1997, Stb. 1997, 706, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer)

REGELING van 11 december 1997, Stcrt. 1997, 244, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1998

REGELING van 16 december 1997, Stcrt. 1997, 244, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 1998

REGELING van 16 december 1997, Stcrt. 1997, 244, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1998

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 728, houdende eenmalige uitkering aan gewezen militairen die meer dan twee jaar doch minder dan vijf jaar hebben gediend (Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen)

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 732, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 735, houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 737, tot wijziging van enkele wetten in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht (Invoeringswet bestuurlijke boeten)

BESLUIT van 18 december 1997, Stb. 1997, 739, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1997 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht en van de Wet van 18 december 1997 tot wijziging van enkele wetten in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht (Invoeringswet bestuurlijke boeten)

REGELING van 18 december 1997, Stcrt. 1997, 246 (Bijstellingsregeling 1998) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1998)

REGELING van 18 december 1997, Stcrt. 1997, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 1998

BESLUIT van 19 december 1997, Stb. 1997, 746, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap

BESLUIT van 11 december 1997, Stb. 1997, 695, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds en het Besluit financiële verhouding

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 768, houdende het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen)

BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 769, tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen alsmede het tijdstip van aanvang van fase 1 van die wet, bedoeld in diverse artikelen van die wet

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 773, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 777, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 779, tot wijziging van de regeling betreffende het verlenen van bijdragen van rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 780, tot wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 791, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 792, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 793, tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 795, tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 799, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen per 1 januari 1998

BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 805, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 1997, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 12 januari 1998, Stb. 1998, 1, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Algemene wet bestuursrecht, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1998

WET van 22 januari 1998, Stb. 1998, 59, houdende een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomensvoorziening kunstenaars)

BESLUIT van 26 januari 1998, Stb. 1998, 42, houdende inwerkingtreding van de Wet op de orgaandonatie

WET van 14 februari 1998, Stb. 1998, 107, tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek

WET van 14 februari 1998, Stb. 1998, 124, houdende Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland

BESLUIT van 21 februari 1998, Stb. 1998, 127, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie

WET van 23 februari 1998, Stb. 1998, 120, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97)

REGELING van 25 maart 1998, Stcrt. 1998, 60, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 april 1998

REGELING van 25 maart 1998, Stcrt. 1998, 60, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 april 1998

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 175, tot vaststelling van regels met betrekking tot het inkomen van enkele groepen uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen (Wet inkomensmaatregelen 1998)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 184, tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.]

REGELING van 27 maart 1998, Stcrt. 1998, 61, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 april en 1 mei 1998

BESLUIT van 2 april 1998, Stb. 1998, 204, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.]

WET van 2 april 1998, Stb. 1998, 205, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

BESLUIT van 2 april 1998, Stb. 1998, 206, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 2 april 1998, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

WET van 2 april 1998, Stb. 1998, 228, tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het tot stand brengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 261, houdende regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering nieuwkomers)

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid)

WET van 22 april 1998, Stb. 1998, 289, tot wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester en wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie)

WET van 23 april 1998, Stb. 1998, 290, houdende vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 262, tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 267, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht)

BESLUIT van 7 mei 1998, Stb. 1998, 287, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland

WET van 14 mei 1998, Stb. 1998, 300, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (flexibiliteit en zekerheid) ["Flexwet", red.]

WET van 14 mei 1998, Stb. 1998, 306, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

REGELING van 20 mei 1998, Stcrt. 1998, 96, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1998

WET van 25 mei 1998, Stb. 1998, 403, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap (Natuurbeschermingswet 1998)

BESLUIT van 2 juni 1998, Stb. 1998, 332, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 mei 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (flexibiliteit en zekerheid) ["Flexwet", red.]

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 394, houdende regels ter afwending van de gevaren van infectieziekten (Infectieziektenwet)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 411, houdende bepalingen inzake de financiering van de loopbaanonderbreking (Wet financiering loopbaanonderbreking)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 412, tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof

WET van 18 juni 1998, Stb. 1998, 377, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden

BESLUIT van 19 juni 1998, Stb. 1998, 369, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

REGELING van 22 juni 1998, Stcrt. 1998, 118, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1998

WET van 24 juni 1998, Stb. 1998, 370, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)

BESLUIT van 24 juni 1998, Stb. 1998, 384, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 14 mei 1998, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

BESLUIT van 24 juni 1998, Stb. 1998, 386, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 april 1998, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid)

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 445, tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen ["Wet schuldsanering natuurlijke personen", red.]

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 446, tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 447, tot wijziging van enige onderdelen van de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen

REGELING van 25 juni 1998, Stcrt. 1998, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 1998

BESLUIT van 26 juni 1998, Stb. 1998, 387, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen per 1 juli 1998

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 448, tot aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 451, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden

WET van 1 juli 1998, Stb. 1998, 459, tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

REGELING van 3 juli 1998, Stcrt. 1998, 126, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1998

BESLUIT van 14 augustus 1998, Stb. 1998, 526, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten met betrekking tot blindengeleidehonden en doventolken

BESLUIT van 21 augustus 1998, Stb. 1998, 533, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers

BESLUIT van 2 september 1998, Stb. 1998, 544, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiering loopbaanonderbreking

BESLUIT van 9 september 1998, Stb. 1998, 555, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden

BESLUIT van 15 september 1998, Stb. 1998, 554, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in socialeverzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof

BESLUIT van 23 september 1998, Stb. 1998, 578, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, alsmede van het Uitvoeringsbesluit Wik

REGELING van 5 oktober 1998, Stcrt. 1998, 196, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1999

WET van 19 oktober 1998, Stb. 1998, 610, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet)

REGELING van 27 oktober 1998, Stcrt. 1998, 207, tot wijziging van de loongrens verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in de Ziekenfondswet, per 1 januari 1999

REGELING van 27 oktober 1998, Stcrt. 1998, 207, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1999

WET van 29 oktober 1998, Stb. 1998, 621, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht)

BESLUIT van 9 november 1998, Stb. 1998, 622, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen; Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

BESLUIT van 23 november 1998, Stb. 1998, 656, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I tot en met IV en VI tot en met XII van de Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

BESLUIT van 26 november 1998, Stb. 1998, 664, houdende vaststelling van de datum van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet alsmede van de datum van inwerkingtreding van daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en vaststelling van de datum van gedeeltelijke intrekking van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en van de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur

WET van 26 november 1998, Stb. 1998, 670, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden)

REGELING van 11 december 1998, Stcrt. 1998, 244, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1999

REGELING van 14 december 1998, Stcrt. 1998, 243 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999)

REGELING van 15 december 1998, Stcrt. 1998, 242, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 1999

REGELING van 15 december 1998, Stcrt. 1998, 242, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1999

REGELING van 15 december 1998, Stcrt. 1998, 242, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 1999

REGELING van 16 december 1998, Stcrt. 1998, 244 (Bijstellingsregeling 1999) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1999)

REGELING van 16 december 1998, Stcrt. 1998, 245, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 1999

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 724, houdende aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 725, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 1999)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 741, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 744, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op de Raad van State, de Wet op de studiefinanciering, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

BESLUIT van 24 december 1998, Stb. 1998, 745, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1998 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op de Raad van State, de Wet op de studiefinanciering, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

WET van 24 december 1998, Stb. 1999, 16, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1999, 21, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Werkloosheidswet, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1999, 22, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Ziektewet, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1999, 23, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1999, 24, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1997, 25, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1999, 26, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999

WET van 28 januari 1999, Stb. 1999, 30, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I)

BESLUIT van 4 februari 1999, Stb. 1999, 40, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet I

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 133, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 134, tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 135, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

WET van 18 maart 1999, Stb. 1999, 184, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998)

BESLUIT van 19 maart 1999, Stb. 1999, 143, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Infectieziektenwet

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid)

WET van 19 april 1999, Stb. 1999, 194, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

REGELING van 26 april 1999, Stcrt. 1999, 84, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1999

WET van 29 april 1999, Stb. 1999, 211, houdende aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere wetten naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen (Wet fiscale behandeling van pensioenen)

WET van 12 mei 1999, Stb. 1999, 214, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen

WET van 12 mei 1999, Stb. 1999, 239, tot wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en Zfw)

BESLUIT van 19 mei 1999, Stb. 1999, 198, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket en het Besluit reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket

WET van 27 mei 1999, Stb. 1999, 250, tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen)

BESLUIT van 1 juni 1999, Stb. 1999, 240, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid)

BESLUIT van 7 juni 1999, Stb. 1999, 241, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 mei 1999, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen

BESLUIT van 11 juni 1999, Stb. 1999, 251, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen

REGELING van 16 juni 1999, Stcrt. 1999, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1999

BESLUIT van 17 juni 1999, Stb. 1999, 265, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht) en van het Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscaal procesrecht

REGELING van 17 juni 1999, Stcrt. 1999, 119 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1999)

BESLUIT van 22 juni 1999, Stb. 1999, 271, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1998 tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis

REGELING van 28 juni 1999, Stcrt. 1999, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 1999

REGELING van 28 juni 1999, Stcrt. 1999, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1999

REGELING van 28 juni 1999, Stcrt. 1999, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 1999

WET van 1 juli 1999, Stb. 1999, 302, houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

WET van 8 juli 1999, Stb. 1999, 307, tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

REGELING van 12 juli 1999, Stcrt. 1999, 132, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 1999

BESLUIT van 17 juli 1999, Stb. 1999, 354, tot vaststelling van het tijdstip van aanvang van fase 2 en fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

BESLUIT van 28 juli 1999, Stb. 1999, 355, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juni 1995, houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw

RIJKSWET van 6 oktober 1999, Stb. 1999, 454, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

REGELING van 7 oktober 1999, Stcrt. 1999, 198, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2000

REGELING van 18 oktober 1999, Stcrt. 1999, 229, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2000

BESLUIT van 25 oktober 1999, Stb. 1999, 450, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en het Besluit van 10 september 1999 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998

WET van 28 oktober 1999, Stb. 1999, 461, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (zelfstandigen in Zfw)

BESLUIT van 1 november 1999, Stb. 1999, 462, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (zelfstandigen in Zfw)

BESLUIT van 3 november 1999, Stb. 1999, 471, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid)

REGELING van 24 november 1999, Stcrt. 1999, 230, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2000

REGELING van 7 december 1999, Stcrt. 1999, 243, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2000

REGELING van 7 december 1999, Stcrt. 1999, 243, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2000

REGELING van 7 december 1999, Stcrt. 1999, 243, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2000

WET van 9 december 1999, Stb. 1999, 542, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandverlening aan zelfstandigen

WET van 9 december 1999, Stb. 1999, 543, houdende wijziging van de Algemene nabestaandenwet ter ontkoppeling van de vrijwillige verzekering Algemene nabestaandenwet van de vrijwillige verzekering Algemene Ouderdomswet voor gewezen verzekerden ouder dan 65 jaar

WET van 9 december 1999, Stb. 1999, 550, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten

REGELING van 13 december 1999, Stcrt. 1999, 242, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2000

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999)

REGELING van 21 december 1999, Stcrt. 1999, 251 (Bijstellingsregeling 2000) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2000)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 575, tot wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BESLUIT van 22 december 1999, Stb. 1999, 576, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1999, houdende wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 579, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2000)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 592, tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten onder meer met het oog op verbetering van het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen, invoering van een verbod op uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de regels inzake waardeoverdracht van pensioen en aanspraken op pensioen (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht)

BESLUIT van 22 december 1999, Stb. 1999, 593, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1999 tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten onder meer met het oog op verbetering van het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen, invoering van een verbod op uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de regels inzake waardeoverdracht van pensioen en aanspraken op pensioen (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 594, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 595, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 596, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 598, tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet

BESLUIT van 23 december 1999, Stb. 1999, 601, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000)

BESLUIT van 24 december 1999, Stb. 2000, 7, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 1999, houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, en van het Besluit van 19 oktober 1999 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985

REGELING van 14 januari 2000, Stcrt. 2000, 15, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 43, tweede lid, onderdeel o, van de Algemene bijstandswet, per 1 januari 2000

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 42, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen)

BESLUIT van 26 januari 2000, Stb. 2000, 51, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 december 1999, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandverlening aan zelfstandigen

BESLUIT van 26 januari 2000, Stb. 2000, 52, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1999 tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet

BESLUIT van 28 januari 2000, Stb. 2000, 54, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

WET van 25 april 2000, Stb. 2000, 177, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (verruiming van mogelijkheid om nevenzittingsplaatsen van gerechtshoven aan te wijzen en invoering van mogelijkheid om voor risicovolle zittingen lokatie aan te wijzen)

WET van 11 mei 2000, Stb. 2000, 216, tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

REGELING van 19 mei 2000, Stcrt. 2000, 98, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2000

WET van 25 mei 2000, Stb. 2000, 238, houdende wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met een aanpassing van de definitie van het begrip woonvoorziening

BESLUIT van 29 mei 2000, Stb. 2000, 248, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten en het Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering

BESLUIT van 31 mei 2000, Stb. 2000, 237, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)

BESLUIT van 6 juni 2000, Stb. 2000, 255, tot wijziging van het Besluit van 17 juli 1999 tot vaststelling van het tijdstip van aanvang van fase 2 en fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

REGELING van 7 juni 2000, Stcrt. 2000, 117 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000)

REGELING van 13 juni 2000, Stcrt. 2000, 113, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2000

REGELING van 20 juni 2000, Stcrt. 2000, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2000

WET van 22 juni 2000, Stb. 2000, 284, tot wijziging van de Wet op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten, de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtspositionele voorzieningen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefinanciering (Wet opheffing College van beroep studiefinanciering)

RIJKSWET van 22 juni 2000, Stb. 2000, 294, tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

REGELING van 26 juni 2000, Stcrt. 2000, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2000

REGELING van 26 juni 2000, Stcrt. 2000, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2000

REGELING van 26 juni 2000, Stcrt. 2000, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2000

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 299, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 338, tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 359, tot wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten

BESLUIT van 22 juli 2000, Stb. 2000, 341, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen en het tijdstip van inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 17 mei 2000 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en enige andere besluiten in verband met het regelen van de aanspraak op zorg door een verzorgingshuis en het flexibiliseren van de aanspraak op verzorging en verpleging

BESLUIT van 28 juli 2000, Stb. 2000, 336, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering, alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 14.1 van de Wet studiefinanciering 2000

WET van 6 september 2000, Stb. 2000, 376, tot wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met het in artikel 90 van die wet opnemen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999 een andere bestemming te bepalen voor de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

BESLUIT van 26 september 2000, Stb. 2000, 436, tot inwerkingtreding van enige bepalingen van de Overgangswet verzorgingshuizen

WET van 27 september 2000, Stb. 2000, 383, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz)

BESLUIT van 27 september 2000, Stb. 2000, 384, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz

WET van 28 september 2000, Stb. 2000, 463, tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet

REGELING van 29 september 2000, Stcrt. 2000, 193, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2001

BESLUIT van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462, houdende regels omtrent de hoogte van op te leggen administratieve boeten op grond van enkele socialezekerheidswetten alsmede het tijdstip van inwerkingtreding van enkele wettelijke bepalingen (Boetebesluit socialezekerheidswetten)

REGELING van 17 oktober 2000, Stcrt. 2000, 203, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2001

BESLUIT van 20 oktober 2000, Stb. 2000, 465, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 28 september 2000 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet en van het Besluit van 20 oktober 2000 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de evaluatie van de Wet arbeid vreemdelingen en de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de opheffing van het algemeen bordeelverbod

REGELING van 20 oktober 2000, Stcrt. 2000, 209, tot wijziging van bedragen, genoemd in artikel 4 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 11 oktober 2000

WET van 2 november 2000, Stb. 2000, 490, houdende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de overdracht van de heffingsbevoegdheid scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid aan de Sociaal-Economische Raad

REGELING van 20 november 2000, Stcrt. 2000, 228, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2001

REGELING van 20 november 2000, Stcrt. 2000, 235, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2001

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000)

BESLUIT van 4 oktober 2000, Stb. 2000, 409, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten en van het Besluit van 26 september 2000 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wik en het Besluit krediethypotheek bijstand in verband met de vaststelling van de vermogenswaarde van de bezittingen, met zowel een zakelijk als een privékarakter, noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep van kunstenaar en de voorwaarden voor de verlening van een Wik-uitkering onder verband van hypotheek

WET van 15 november 2000, Stb. 2000, 505, houdende overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing (Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing)

WET van 30 november 2000, Stb. 2000, 594, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet

BESLUIT van 4 december 2000, Stb. 2000, 550, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 november 2000, houdende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de overdracht van de heffingsbevoegdheid scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid aan de Sociaal-Economische Raad

WET van 11 december 2000, Stb. 2000, 575, houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)

BESLUIT van 11 december 2000, Stb. 2000, 577, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevordering eigenwoningbezit

REGELING van 11 december 2000, Stcrt. 2000, 243 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2001)

REGELING van 13 december 2000, Stcrt. 2000, 245, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2001

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 561, tot wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidswerknemers alsmede enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW)

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 593, houdende wijziging van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 595, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (technische verbeteringen en aanpassingen)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 21, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 23 en 23V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 67, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

REGELING van 13 december 2000, Stcrt. 2000, 244, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2001

REGELING van 13 december 2000, Stcrt. 2000, 245, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2001

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 551, tot wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 568, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 569, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 570, tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001)

BESLUIT van 14 december 2000, Stb. 2000, 613, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2000, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 605, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere ziektekostenverzekering ingevolge die wet en van de Wet financiering volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 628, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000)

BESLUIT van 21 december 2000, Stb. 2000, 629, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

WET van 21 december 2000, Stb. 2001, 50, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten

BESLUIT van 17 januari 2001, Stb. 2001, 51, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten

WET van 26 januari 2001, Stb. 2001, 71, tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat

WET van 12 februari 2001, Stb. 2001, 109, tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten

BESLUIT van 16 februari 2001, Stb. 2001, 100, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

BESLUIT van 6 maart 2001, Stb. 2001, 130, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IX en X van de Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

WET van 8 maart 2001, Stb. 2001, 128, tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht

BESLUIT van 20 maart 2001, Stb. 2001, 144, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 november 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000)

BESLUIT van 20 maart 2001, Stb. 2001, 145, tot inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede enige andere wetten, tot inwerkingtreding van de Wet openstelling huwelijk, tot inwerkingtreding van de Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht) en tot inwerkingtreding van de Wet van 8 maart 2001 tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht

BESLUIT van 28 maart 2001, Stb. 2001, 177, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 februari 2001 tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten

BESLUIT van 4 april 2001, Stb. 2001, 330, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XI van de Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

WET van 12 april 2001, Stb. 2001, 194, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

BESLUIT van 25 april 2001, Stb. 2001, 204, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een artikel van de Wet van 13 december 2000 houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 212, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 225, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

BESLUIT van 8 mei 2001, Stb. 2001, 230, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1.5 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de artikelen XII en XIII van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

WET van 17 mei 2001, Stb. 2001, 259, tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden

REGELING van 28 mei 2001, Stcrt. 2001, 102, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2001

BESLUIT van 11 juni 2001, Stb. 2001, 288, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid)

REGELING van 13 juni 2001, Stcrt. 2001, 114 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2001)

REGELING van 15 juni 2001, Stcrt. 2001, 114, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2001

BESLUIT van 18 juni 2001, Stb. 2001, 297, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden

WET van 21 juni 2001, Stb. 2001, 346, tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen)

REGELING van 21 juni 2001, Stcrt. 2001, 120, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2001

BESLUIT van 26 juni 2001, Stb. 2001, 317, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

REGELING van 26 juni 2001, Stcrt. 2001, 122, tot wijziging van bedragen en een percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2001

REGELING van 26 juni 2001, Stcrt. 2001, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2001

REGELING van 26 juni 2001, Stcrt. 2001, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2001

WET van 28 juni 2001, Stb. 2001, 351, houdende wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

BESLUIT van 4 juli 2001, Stb. 2001, 327, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 januari 2001 tot vaststelling van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gerechtsdeurwaarderswet) en de Wet van 26 januari 2001 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat

WET van 16 juli 2001, Stb. 2001, 386, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet)

BESLUIT van 4 september 2001, Stb. 2001, 412, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, onder 2, van de Wet van 16 juli 2001, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet)

WET van 14 september 2001, Stb. 2001, 426, tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)

REGELING van 2 oktober 2001, Stcrt. 2001, 192, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2002

REGELING van 11 oktober 2001, Stcrt. 2001, 198, tot wijziging van bedragen, genoemd in de artikelen 31 en 43 van de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2001

REGELING van 15 oktober 2001, Stcrt. 2001, 202, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2002

BESLUIT van 5 november 2001, Stb. 2001, 538, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)

BESLUIT van 6 november 2001, Stb. 2001, 547, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E en G, en artikel IX van de Wet van 16 juli 2001, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 567, tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

BESLUIT van 20 november 2001, Stb. 2001, 569, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg en de Invoeringswet arbeid en zorg

REGELING van 22 november 2001, Stcrt. 2001, 228, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2002

BESLUIT van 27 november 2001, Stb. 2001, 609, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VIII van de Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

REGELING van 28 november 2001, Stcrt. 2001, 237 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2002)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 624, houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

REGELING van 30 november 2001, Stcrt. 2001, 234, tot wijziging van bedragen, genoemd in artikel 7:6, derde lid, van de Wazo, per 1 januari 2002

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 581, tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 582, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 583, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de instelling van de Raad voor de rechtspraak (Wet Raad voor de rechtspraak)

WET van 6 december 2001, Stb. 2001, 584, tot aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie)

BESLUIT van 10 december 2001, Stb. 2001, 621, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2001 tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, van de Wet van 6 december 2001 tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, het Aanpassingsbesluit herziening burgerlijk procesrecht, de Wet organisatie en bestuur gerechten, de Wet Raad voor de rechtspraak, de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie, het Besluit College van afgevaardigden, het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen, het Besluit uitoefening rechtspositionele bevoegdheden gerechtsambtenaren en ambtenaren bureau Raad voor de rechtspraak, het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak, het Besluit orde van dienst gerechten en het Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers

REGELING van 11 december 2001, Stcrt. 2001, 243, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2002

REGELING van 11 december 2001, Stcrt. 2001, 244, tot wijziging van bedragen en percentages, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2002

REGELING van 11 december 2001, Stcrt. 2001, 244, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2002

WET van 12 december 2001, Stb. 2001, 664, houdende aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro)

BESLUIT van 13 december 2001, Stb. 2001, 682, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, van het tijdstip waarop enige artikelen van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 vervallen en van het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit samenwerking CWI vervalt

BESLUIT van 13 december 2001, Stb. 2001, 685, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 640, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 642, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer)

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 644, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving)

REGELING van 18 december 2001, Stcrt. 2001, 248, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2002

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 690, houdende regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

BESLUIT van 20 december 2001, Stb. 2001, 691, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

BESLUIT van 20 december 2001, Stb. 2001, 693, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van artikelen van de Verzamelwet SZW-wetten 2001

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 695, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen

BESLUIT van 20 december 2001, Stb. 2001, 696, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2001 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 705, tot wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming van zeven uur dertig ’s ochtends tot negen uur ’s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

WET van 20 december 2001, Stb. 2002, 69, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet militaire pensioenen)

REGELING van 20 december 2001, Stcrt. 2001, 250 (Bijstellingsregeling 2002) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2002)

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 53, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 54, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 55, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures)

WET van 7 februari 2002, Stb. 2002, 144, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden van woningen

WET van 7 februari 2002, Stb. 2002, 148, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002)

WET van 28 februari 2002, Stb. 2002, 111, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentebestuur)

BESLUIT van 28 februari 2002, Stb. 2002, 112, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

BESLUIT van 15 maart 2002, Stb. 2002, 165, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

BESLUIT van 9 april 2002, Stb. 2002, 196, tot het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

BESLUIT van 9 april 2002, Stb. 2002, 200, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 235, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van gewezen zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden voor het recht op uitkering

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 241, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen

BESLUIT van 1 mei 2002, Stb. 2002, 206, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) en het tijdstip waarop de artikelen 1.2a, tweede lid, 8.13a, tweede lid, en 22.2a van de Wet milieubeheer vervallen

REGELING van 23 mei 2002, Stcrt. 2002, 97, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2002

WET van 30 mei 2002, Stb. 2002, 288, tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget

BESLUIT van 13 juni 2002, Stb. 2002, 343, tot wijziging van het Besluit van 17 juli 1999 tot vaststelling van het tijdstip van aanvang van fase 2 en fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

REGELING van 19 juni 2002, Stcrt. 2002, 115, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2002

REGELING van 19 juni 2002, Stcrt. 2002, 116 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2002)

REGELING van 19 juni 2002, Stcrt. 2002, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2002

WET van 20 juni 2002, Stb. 2002, 318, tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen

WET van 20 juni 2002, Stb. 2002, 330, tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld

BESLUIT van 25 juni 2002, Stb. 2002, 336, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld en het Besluit van 28 mei 2002), houdende aanwijzing van diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties en tot wijziging van het Koninklijk besluit van 29 juli 1994, houdende aanwijzing van financiële instellingen en financiële diensten in het kader van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993

WET van 27 juni 2002, Stb. 2002, 374, tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol

BESLUIT van 28 juni 2002, Stb. 2002, 357, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen

REGELING van 1 juli 2002, Stcrt. 2002, 124, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2002

REGELING van 1 juli 2002, Stcrt. 2002, 125, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 juli 2002

REGELING van 1 juli 2002, Stcrt. 2002, 125, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2002

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 395, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 413, tot vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001)

BESLUIT van 13 juli 2002, Stb. 2002, 414, houdende de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2001

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 431, tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)

BESLUIT van 22 juli 2002, Stb. 2002, 424, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van gewezen zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden voor het recht op uitkering

BESLUIT van 19 augustus 2002, Stb. 2002, 448, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

REGELING van 10 oktober 2002, Stcrt. 2002, 198, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2003

REGELING van 11 oktober 2002, Stcrt. 2002, 201, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2003

WET van 31 oktober 2002, Stb. 2002, 541, tot wijziging van de Beroepswet in verband met het openstellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken omtrent besluiten van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar

WET van 14 november 2002, Stb. 2002, 583, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden)

WET van 14 november 2002, Stb. 2002, 584, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van eigen risico dragen door de werkgever (Wet eigen risico dragen Ziektewet)

WET van 14 november 2002, Stb. 2003, 55, tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten)

BESLUIT van 19 november 2002, Stb. 2002, 564, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen

BESLUIT van 26 november 2002, Stb. 2002, 593, tot het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol, van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

BESLUIT van 4 december 2002, Stb. 2002, 607, tot wijziging van het Besluit van 13 december 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter

BESLUIT van 10 december 2002, Stb. 2002, 628, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden)

WET van 11 december 2002, Stb. 2002, 613, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)

REGELING van 11 december 2002, Stcrt. 2002, 241, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 januari 2003

REGELING van 11 december 2002, Stcrt. 2002, 241, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2003

REGELING van 11 december 2002, Stcrt. 2002, 241, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2003

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 615, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 616, houdende wijziging van het Belastingplan 2003 Deel I

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 617, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket)

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 647, houdende regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

WET van 12 december 2002, Stb. 2003, 40, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet

BESLUIT van 13 december 2002, Stb. 2002, 633, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIV, onderdeel A, B, C en E, en XV tot en met XXX van de Wet van 12 december 2002, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket)

REGELING van 17 december 2002, Stcrt. 2002, 245, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2003

REGELING van 17 december 2002, Stcrt. 2002, 245, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2003

REGELING van 18 december 2002, Stcrt. 2002, 246 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2003)

REGELING van 19 december 2002, Stcrt. 2002, 248 (Bijstellingsregeling 2003) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2003)

BESLUIT van 14 januari 2003, Stb. 2003, 20, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)

WET van 16 januari 2003, Stb. 2003, 17, tot wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur (Wet dualisering provinciebestuur)

BESLUIT van 16 januari 2003, Stb. 2003, 18, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering provinciebestuur

WET van 30 januari 2003, Stb. 2003, 69, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ

WET van 6 februari 2003, Stb. 2003, 56, houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

BESLUIT van 8 februari 2003, Stb. 2003, 57, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet dualisering gemeentebestuur alsmede van de Wet van 6 februari 2003 tot aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

BESLUIT van 24 februari 2003, Stb. 2003, 72, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet eigen risico dragen Ziektewet

BESLUIT van 15 maart 2003, Stb. 2003, 124, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet instroomcijfers WAO

REGELING van 17 maart 2003, Stcrt. 2003, 54, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 april 2003

REGELING van 18 maart 2003, Stcrt. 2003, 56, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 april 2003

REGELING van 19 maart 2003, Stcrt. 2003, 56, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 april 2003

REGELING van 19 maart 2003, Stcrt. 2003, 56, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 april 2003

REGELING van 19 maart 2003, Stcrt. 2003, 57, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet, per 1 april 2003

BESLUIT van 2 april 2003, Stb. 2003, 139, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget

REGELING van 19 mei 2003, Stcrt. 2003, 96, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2003

WET van 22 mei 2003, Stb. 2003, 298, tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden

WET van 5 juni 2003, Stb. 2003, 238, tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 12 juni 2003, Stb. 2003, 239, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van 5 juni 2003, Stb. 2003, 238, tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk)

REGELING van 18 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2003

WET van 19 juni 2003, Stb. 2003, 305, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid

REGELING van 24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van bedragen en het percentage, genoemd in de Algemene bijstandswet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, per 1 juli 2003

REGELING van 24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2003

REGELING van 24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2003

BESLUIT van 25 juni 2003, Stb. 2003, 272, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2003 tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk)

REGELING van 27 juni 2003, Stcrt. 2003, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2003

REGELING van 27 juni 2003, Stcrt. 2003, 122 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003)

BESLUIT van 3 juli 2003, Stb. 2003, 299, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 375, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

BESLUIT van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

BESLUIT van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 388, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet werk en bijstand ["Aanpassingsbesluit Wwb", red.]

REGELING van 10 oktober 2003, Stcrt. 2003, 203, tot wijziging van artikel 3a, tweede lid, van de Ziekenfondswet

REGELING van 14 oktober 2003, Stcrt. 2003, 203, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2004

BESLUIT van 4 november 2003, Stb. 2003, 467, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) en het Besluit van 17 juli 2003, houdende wijziging van het Besluit patiëntenvertrouwenspersoon Bopz en het Besluit administratieve bepalingen Bopz

BESLUIT van 18 november 2003, Stb. 2003, 482, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten, het Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars, de Wet van 30 januari 2003 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met uitbreiding van het effectentypisch gedragstoezicht naar alle financiële instellingen die actief zijn op de effectenmarkten, het Koninklijk besluit van 15 maart 2003, houdende wijziging van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 ter uitvoering van artikel 18a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de Wet van 9 oktober 2003 tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf

WET van 20 november 2003, Stb. 2003, 519, tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure)

REGELING van 25 november 2003, Stcrt. 2003, 244, houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet werk en bijstand ["Aanpassingsregeling Wwb", red.]

WET van 4 december 2003, Stb. 2003, 500, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

BEKENDMAKING van 4 december 2003, Stcrt. 2003, 242, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2004

WET van 10 december 2003, Stb. 2003, 524, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen

REGELING van 11 december 2003, Stcrt. 2003, 246, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2004

REGELING van 11 december 2003, Stcrt. 2003, 247, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2004

REGELING van 16 december 2003, Stcrt. 2003, 250, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2004

WET van 17 december 2003, Stb. 2004, 32, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003)

REGELING van 17 december 2003, Stcrt. 2003, 249, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2004

WET van 18 december 2003, Stb. 2003, 526, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004)

WET van 18 december 2003, Stb. 2003, 527, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (overige fiscale maatregelen 2004)

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 525, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 december 2003 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 545, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2003

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 546, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 547, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2003 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 553, tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 554, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2003 tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 555, houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 556, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 557, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 558, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2003, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 559, houdende vaststelling van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2004 en 1 juli 2004

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2004, 7, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

REGELING van 19 december 2003, Stcrt. 2003, 250 (Bijstellingsregeling 2004) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2004)

BESLUIT van 15 januari 2004, Stb. 2004, 27, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 20 november 2003, tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure)

BESLUIT van 30 januari 2004, Stb. 2004, 37, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)

WET van 5 februari 2004, Stb. 2004, 50, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie)

BESLUIT van 11 maart 2004, Stb. 2004, 125, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet van 12 mei 1999, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen, voor het beleidsterrein dat wordt bestreken door de Politiewet 1993

REGELING van 12 maart 2004, Stcrt. 2004, 57, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 april 2004

BEKENDMAKING van ? maart 2004, Stcrt. 2004, 58, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 april 2004

REGELING van 23 maart 2004, Stcrt. 2004, 63, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 april 2004

REGELING van 24 maart 2004, Stcrt. 2004, 62, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 april 2004

REGELING van 24 maart 2004, Stcrt. 2004, 62, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 april 2004

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg)

WET van 29 april 2004, Stb. 2004, 214, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer)

WET van 13 mei 2004, Stb. 2004, 215, tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie)

WET van 13 mei 2004, Stb. 2004, 220, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep)

BESLUIT van 25 mei 2004, Stb. 2004, 256, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 januari 2003 tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ

BESLUIT van 25 mei 2004, Stb. 2004, 260, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

BESLUIT van 7 juni 2004, Stb. 2004, 270, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep)

BESLUIT van 17 juni 2004, Stb. 2004, 275, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 mei 2004 tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie)

BEKENDMAKING van ? juni 2004, Stcrt. 2004, 118, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2004

REGELING van 15 juni 2004, Stcrt. 2004, 120, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2004

REGELING van 17 juni 2004, Stcrt. 2004, 120, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2004

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 300, tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten)

REGELING van 28 juni 2004, Stcrt. 2004, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2004

REGELING van 28 juni 2004, Stcrt. 2004, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2004

WET van 29 juni 2004, Stb. 2004, 296, tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers

BESLUIT van 29 juni 2004, Stb. 2004, 297, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 juni 2004 tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers

WET van 30 juni 2004, Stb. 2004, 325, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake

WET van 6 juli 2004, Stb. 2004, 324, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)

BESLUIT van 9 juli 2004, Stb. 2004, 357, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet einde toegang verzekering WAZ

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 362, houdende wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen ter zake tot stand te brengen

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 363, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 416, tot wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 455, tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

BESLUIT van 3 augustus 2004, Stb. 2004, 424, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2004, houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake

BESLUIT van 16 augustus 2004, Stb. 2004, 451, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

BESLUIT van 17 augustus 2004, Stb. 2004, 433, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

WET van 9 september 2004, Stb. 2004, 493, tot wijziging van een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enige aanverwante terreinen, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (reparatie BZK-wetgeving 2003)

WET van 30 september 2004, Stb. 2004, 511, tot wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere wetten ten behoeve van de implementatie van Richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad en de instelling van een emissieautoriteit (Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

BESLUIT van 11 oktober 2004, Stb. 2004, 516, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten

BESLUIT van 18 oktober 2004, Stb. 2004, 548, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten

REGELING van 18 oktober 2004, Stcrt. 2004, 209, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2005

BESLUIT van 25 oktober 2004, Stb. 2004, 555, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang

WET van 4 november 2004, Stb. 2004, 594, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait

BESLUIT van 9 november 2004, Stb. 2004, 583, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

WET van 2 december 2004, Stb. 2004, 678, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid

BESLUIT van 3 december 2004, Stb. 2004, 708, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 november 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait

REGELING van 8 december 2004, Stcrt. 2004, 242 (Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005) (bekendmaking van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 2003)

REGELING van 8 december 2004, Stcrt. 2004, 244, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2005

WET van 9 december 2004, Stb. 2005, 27, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)

BESLUIT van 10 december 2004, Stb. 2004, 707, tot wijziging van het Besluit van 25 oktober 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang

BESLUIT van 10 december 2004, Stb. 2004, 709, houdende vaststelling van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2005 en 1 juli 2005

WET van 15 december 2004, Stb. 2004, 672, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties)

WET van 16 december 2004, Stb. 2004, 653, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

WET van 16 december 2004, Stb. 2004, 654, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (overige fiscale maatregelen 2005)

BESLUIT van 16 december 2004, Stb. 2004, 692, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties

BESLUIT van 16 december 2004, Stb. 2004, 701, tot inwerkingstelling van delen van de Wet op de jeugdzorg

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 36, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

REGELING van 16 december 2004, Stcrt. 2004, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2005

BEKENDMAKING van ? december 2004, Stcrt. 2004, 251, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2005

BEKENDMAKING van 22 december 2004, Stcrt. 2004, 251, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2005

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 700, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars)

BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 718, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen kunstenaars alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 78a, eerste lid, van genoemde wet

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 720, tot wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR)

BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 721, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 725, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 728, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen

BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 729, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 731, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 732, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003, en van artikel IV, onderdeel G, van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 733, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van de AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiek

WET van 23 december 2004, Stb. 2005, 21, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen

BESLUIT van 30 december 2004, Stb. 2005, 16, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)

WET van 20 januari 2005, Stb. 2005, 52, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

WET van 20 januari 2005, Stb. 2005, 195, tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen

BESLUIT van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen van de Algemene bijstandswet vervallen

BESLUIT van 25 januari 2005, Stb. 2005, 42, houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg, inwerkingtreding van de Wtg ExPres en inwerkingtreding van de aanwijzing van psychotherapeuten als categorie van organen in de zin van de Wet tarieven gezondheidszorg

BESLUIT van 31 januari 2005, Stb. 2005, 58, tot vaststelling van tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2004, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid

WET van 3 februari 2005, Stb. 2005, 65, tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten

WET van 3 februari 2005, Stb. 2005, 71, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht)

BESLUIT van 19 februari 2005, Stb. 2005, 94, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen

BESLUIT van 19 februari 2005, Stb. 2005, 101, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat

WET van 24 februari 2005, Stb. 2005, 115, houdende wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en van enige andere wetten (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)

BESLUIT van 28 februari 2005, Stb. 2005, 116, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet extern klachtrecht

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005)

REGELING van 30 maart 2005, Stcrt. 2005, 63, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 april 2005

WET van 7 april 2005, Stb. 2005, 202, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen

BESLUIT van 15 april 2005, Stb. 2005, 206, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 februari 2005 tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten

BESLUIT van 18 april 2005, Stb. 2005, 212, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel L en onderdeel M, de eerste twee leden van het voorgestelde artikel 11a, van de Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg

BEKENDMAKING van 25 april 2005, Stcrt. 2005, 85, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 15 april 2005

BEKENDMAKING van 25 april 2005, Stcrt. 2005, 85, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 15 april 2005

REGELING van 27 april 2005, Stcrt. 2005, 87, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 15 april 2005

WET van 28 april 2005, Stb. 2005, 274, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen

WET van 28 april 2005, Stb. 2005, 275, tot wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de Deltawet grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de Zuiderzeesteunwet

BESLUIT van 4 mei 2005, Stb. 2005, 257, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5, onderdeel D en H, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

WET van 12 mei 2005, Stb. 2005, 339, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)

BESLUIT van 23 mei 2005, Stb. 2005, 278, houdende inwerkingtreding van de Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 282, tot aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 522, tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter)

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 523, tot wijziging van de Wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter)

BESLUIT van 6 juni 2005, Stb. 2005, 298, houdende inwerkingtreding van de Wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen en het Besluit van 20 mei 2005 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige andere besluiten in verband met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 inzake een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 347, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofinummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten)

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 358, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 369, houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

BESLUIT van 22 juni 2005, Stb. 2005, 320, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingsbesluit uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

WET van 23 juni 2005, Stb. 2005, 345, tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten

BESLUIT van 27 juni 2005, Stb. 2005, 348, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 juni 2005, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofinummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten)

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 382, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen

BESLUIT van 16 juli 2005, Stb. 2005, 383, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 434, houdende technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen

BESLUIT van 16 juli 2005, Stb. 2005, 461, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de Deltawet grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de Zuiderzeesteunwet

WET van 15 september 2005, Stb. 2005, 472, houdende wijziging van de Werkloosheidswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2002/74/EG

WET van 15 september 2005, Stb. 2005, 481, tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)

BESLUIT van 21 september 2005, Stb. 2005, 473, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 526, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 532, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)

BESLUIT van 19 oktober 2005, Stb. 2005, 562, houdende inwerkingtreding van de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) en van de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten)

BESLUIT van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 531, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden en van een onderdeel van de Wet dualisering gemeentebestuur

BESLUIT van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 533, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden

WET van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 571, tot vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 572, houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

REGELING van 16 november 2005, Stcrt. 2005, 228, houdende vaststelling van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2006

WET van 17 november 2005, Stb. 2005, 617, tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregeling

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 624, houdende wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 625, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten

BESLUIT van 2 december 2005, Stb. 2005, 619, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 122c en 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen

REGELING van 12 december 2005, Stcrt. 2005, 245, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2006

BESLUIT van 9 december 2005, Stb. 2005, 649, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

BESLUIT van 13 december 2005, Stb. 2005, 659, tot vaststelling van het tijdstip van het intrekken van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

WET van 14 december 2005, Stb. 2005, 705, houdende wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

BEKENDMAKING van 14 december 2005, Stcrt. 2005, 248, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2006

BEKENDMAKING van 14 december 2005, Stcrt. 2005, 248, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2006

BESLUIT van 15 december 2005, Stb. 2005, 677, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening

WET van 15 december 2005, Stb. 2005, 683, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)

BESLUIT van 15 december 2005, Stb. 2005, 716, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten

BESLUIT van 15 december 2005, Stb, 2005, 717, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

BESLUIT van 15 december 2005, Stb. 2005, 723, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

REGELING van 15 december 2005, Stcrt. 2005, 249 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006)

REGELING van 16 december 2005, Stcrt. 2005, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2006

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 691, houdende wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

BESLUIT van 22 december 2005, Stb. 2005, 709, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

BESLUIT van 22 december 2005, Stb. 2005, 711, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 713, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

BESLUIT van 22 december 2005, Stb. 2005, 714, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 718, houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

BESLUIT van 22 december 2005, Stb. 2005, 719, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

WET van 22 december 2005, Stb. 2006, 24, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie)

BESLUIT van 3 januari 2006, Stb. 2006, 47, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2005 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de klachtenregeling

BESLUIT van 13 januari 2006, Stb. 2006, 26, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2006)

WET van 19 januari 2006, Stb. 2006, 37, houdende regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot coördinatie van procedures (Interimwet stad-en-milieubenadering)

BESLUIT van 23 januari 2006, Stb. 2006, 38, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Interimwet stad-en-milieubenadering

BESCHIKKING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 januari 2006, Stb. 2006, 79, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde en geconsolideerde tekst van de Zorgverzekeringswet

WET van 16 maart 2006, Stb. 2006, 170, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

WET van 30 maart 2006, Stb. 2006, 167, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis

BESLUIT van 30 maart 2006, Stb. 2006, 168, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 2006 tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis

WET van 13 april 2006, Stb. 2006, 223, tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

BESLUIT van 21 april 2006, Stb. 2006, 240, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

BESLUIT van 25 april 2006, Stb. 2006, 224, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 april 2006 tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

BESLUIT van 12 mei 2006, Stb. 2006, 268, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 49 tot en met 91 en 97 van de Reconstructiewet concentratiegebieden en van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden

REGELING van 19 mei 2006, Stcrt. 2006, 117, houdende vaststelling van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2006

REGELING van 29 mei 2006, Stcrt. 2006, 105 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2006)

REGELING van 26 juni 2006, Stcrt. 2006, 125, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2006

REGELING van 27 juni 2006, Stcrt. 2006, 125, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2006

WET van 28 juni 2006, Stb. 2006, 303, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

BESLUIT van 28 juni 2006, Stb. 2006, 304, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel

WET van 29 juni 2006, Stb. 2006, 351, houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

BEKENDMAKING van ? juni 2006, Stcrt. 2006, 129, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2006

BEKENDMAKING van ? juni 2006, Stcrt. 2006, 129, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2006

WET van 5 juli 2006, Stb. 2006, 349, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 373, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand.

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg)

BESLUIT van 17 augustus 2006, Stb. 2006, 387, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen

BESLUIT van 25 augustus 2006, Stb. 2006, 456, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede de goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand

WET van 7 september 2006, Stb. 2006, 418, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

BESLUIT van 14 september 2006, Stb. 2006, 427, tot verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag 2006)

BESLUIT van 21 september 2006, Stb. 2006, 432, houdende inwerkingtreding van de Wet marktordening gezondheidszorg

BESLUIT van 26 september 2006, Stb. 2006, 449, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

WET van 28 september 2006, Stb. 2006, 569, houdende regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving)

WET van 5 oktober 2006, Stb. 2006, 531, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

WET van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 547, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

BESLUIT van 31 oktober 2006, Stb. 2006, 571, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht financiële verslaggeving en van het Besluit toezicht financiële verslaggeving

REGELING van 31 oktober 2006, Stcrt. 2006, 218, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2007

WET van 2 november 2006, Stb. 2006, 558, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met samenwonen ten behoeve van zorg voor een hulpbehoevende

WET van 2 november 2006, Stb. 2006, 559, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 593, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 605, houdende invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht)

WET van 22 november 2006, Stb. 2006, 629, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie

WET van 22 november 2006, Stb. 2006, 630, tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet

BESLUIT van 24 november 2006, Stb. 2006, 621, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Veegwet EZ 2005 en de Wet van 20 november 2006 tot wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU L 289)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 625, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 644, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 673, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 703, tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 712, houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand

BESLUIT van 5 december 2006, Stb. 2006, 645, tot uitvoering en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inburgering (Besluit inburgering)

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 666, houdende regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 695, houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 696, tot wijziging van de Wet van 7 december 2006, houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 697, houdende wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 706, houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

BESLUIT van 11 december 2006, Stb. 2006, 664, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht, twee andere wetten en diverse besluiten

BESLUIT van 11 december 2006, Stb. 2006, 701, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet VWS 2006

BESLUIT van 11 december 2006, Stb. 2006, 702, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet

BESLUIT van 12 december 2006, Stb. 2006, 671, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet geurhinder en veehouderij

REGELING van 12 december 2006, Stcrt. 2006, 248 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2007)

BEKENDMAKING van 12 december 2006, Stcrt. 2006, 251, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2007

BEKENDMAKING van 12 december 2006, Stcrt. 2006, 251, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2007

BESLUIT van 13 december 2006, Stb. 2006, 677, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inrichting landelijk gebied en van het Besluit van 30 november 2006, houdende wijziging van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden (nieuwe grondslag Wet inrichting landelijk gebied)

WET van 14 december 2006, Stb. 2006, 682, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007)

BESLUIT van 15 december 2006, Stb. 2006, 704, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007

REGELING van 16 december 2005, Stcrt. 2006, 250, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2007

BESLUIT van 18 december 2006, Stb. 2006, 707, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Pensioenwet en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

BESLUIT van 18 december 2006, Stb. 2006, 713, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand

WET van 21 december 2006, Stb. 2007, 27, houdende wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)

BESLUIT van 15 januari 2007, Stb. 2007, 28, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2007)

REGELING van 9 februari 2007, Stcrt. 2007, 35, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2007

WET van 17 februari 2007, Stb. 2007, 125, houdende regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

BESLUIT van 16 maart 2007, Stb. 2007, 111, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 december 2006, houdende wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)

WET van 22 maart 2007, Stb. 2007, 153, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007)

WET van 26 april 2007, Stb. 2007, 180, tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten

REGELING van 10 mei 2007, Stcrt. 2007, 97, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2007

WET van 21 mei 2007, Stb. 2007, 208, tot wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering waterschapsbestel)

BEKENDMAKING van 14 juni 2007, Stcrt. 2007, 118, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2007

BEKENDMAKING van 14 juni 2007, Stcrt. 2007, 118, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2007

REGELING van 18 juni 2007, Stcrt. 2007, 120, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2007

REGELING van 19 juni 2007, Stcrt. 2007, 120, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2007

REGELING van 26 juni 2007, Stcrt. 2007, 123 (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007)

WET van 28 juni 2007, Stb. 2007, 284, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet

WET van 21 juli 2007, Stb. 2007, 289, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)

BESLUIT van 21 juli 2007, Stb. 2007, 291, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 28 juni 2007 houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet

WET van 21 juli 2007, Stb. 2007, 302, tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen

BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 303, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen

BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 305, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van enige bepalingen uit de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen alsmede de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

BESLUIT van 12 september 2007, Stb. 2007, 326, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 april 2007 tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten

WET van 27 september 2007, Stb. 2007, 376, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (versterking fiscale rechtshandhaving)

BESLUIT van 10 oktober 2007, Stb. 2007, 386, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

REGELING van 15 oktober 2007, Stcrt. 2007, 207, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2008

WET van 1 november 2007, Stb. 2007, 418, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget)

BESLUIT van 1 november 2007, Stb. 2007, 420, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het kindgebonden budget

WET van 8 november 2007, Stb. 2007, 480, tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

WET van 15 november 2007, Stb. 2007, 490, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008)

WET van 6 december 2007, Stb. 2007, 503, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007)

WET van 6 december 2007, Stb. 2007, 545, tot wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen

BESLUIT van 6 december 2007, Stb. 2007, 584, tot inwerkingtreden van de Wet van 8 november 2007 tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

BESLUIT van 12 december 2007, Stb. 2007, 546, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2007 tot wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 553, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 557, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen

WET van 13 december 2007, Stb. 2007, 540, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)

BESLUIT van 13 december 2007, Stb. 2007, 541, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C en I, en artikel III, onderdeel A, onder 2, van de Wet van 13 december 2007 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)

REGELING van 13 december 2007, Stcrt. 2007, 247, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2008

BESLUIT van 14 december 2007, Stb. 2007, 552, houdende inwerkingtreding van de Wet van 29 november 2007 tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008)

BESLUIT van 14 december 2007, Stb. 2007, 554, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet

BESLUIT van 14 december 2007, Stb. 2007, 556, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

BESLUIT van 14 december 2007, Stb. 2007, 558, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen

BESLUIT van 17 december 2007, Stb. 2007, 581, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel en het Waterschapsbesluit

BEKENDMAKING van 19 december 2007, Stcrt. 2007, 248, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2008

BEKENDMAKING van 19 december 2007, Stcrt. 2007, 249, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2008

REGELING van 19 december 2007, Stcrt. 2007, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2008

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 563, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2008)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 564, tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen

BESLUIT van 20 december 2007, Stb. 2007, 565, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2007 tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 567, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 578, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

BESLUIT van 20 december 2007, Stb. 2007, 579, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

BESLUIT van 17 januari 2008, Stb. 2008, 20, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2008)

WET van 31 januari 2008, Stb. 2008, 51, tot wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

WET van 31 januari 2008, Stb. 2008, 63, houdende rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

BESLUIT van 9 februari 2008, Stb. 2008, 52, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 31 januari 2008 tot wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

BESLUIT van 25 februari 2008, Stb. 2008, 66, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen en van het Besluit van 25 februari 2008, houdende wijziging van het Frequentiebesluit ten aanzien van vergunningvrij frequentiegebruik

BESLUIT van 4 maart 2008, Stb. 2008, 79, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van een bepaling uit de Werkloosheidswet

WET van 6 maart 2008, Stb. 2008, 87, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten

WET van 20 maart 2008, Stb. 2008, 100, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 132, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 164, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)

REGELING van 20 mei 2008, Stcrt. 2008, 99, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2008

WET van 22 mei 2008, Stb. 2008, 180, tot aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening)

BESLUIT van 23 mei 2008, Stb. 2008, 186, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede van het tijdstip van vervallen van het Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg

BESLUIT van 26 mei 2008, Stb. 2008, 191, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 april 2008, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 192, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 197, tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen

WET van 22 mei 2008, Stb. 2008, 199, tot wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 200, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 277, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden)

BEKENDMAKING van 11 juni 2008, Stcrt. 2008, 115, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2008

BEKENDMAKING van 11 juni 2008, Stcrt. 2008, 115, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2008

WET van 12 juni 2008, Stb. 2008, 229, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten en het aanbrengen van enkele technische verbeteringen

WET van 12 juni 2008, Stb. 2008, 271, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008)

REGELING van 13 juni 2008, Stcrt. 2008, 117, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2008

BESLUIT van 16 juni 2008, Stb. 2008, 227, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie, de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, de artikelen IV, XXV en XXXII, onderdeel Aa, Ca, Cb, Cc, Cd en Ce, van de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen alsmede van het Besluit ruimtelijke ordening en het Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening

BESLUIT van 18 juni 2008, Stb. 2008, 242, houdende inwerkingtreding van onderdelen van de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008

REGELING van 19 juni 2008, Stcrt. 2008, 122 (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2008)

WET van 19 juni 2008, Stb. 2008, 340, houdende regels voor een inkomensvoorziening voor oudere werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen)

BESLUIT van 20 juni 2008, Stb. 2008, 238, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet samenhangende besluiten Awb

WET van 27 juni 2008, Stb. 2008, 272, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

WET van 27 juni 2008, Stb. 2008, 273, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

BESLUIT van 3 juli 2008, Stb. 2008, 274, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

BESLUIT van 3 juli 2008, Stb. 2008, 278, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden)

WET van 3 juli 2008, Stb. 2008, 312, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen

WET van 10 juli 2008, Stb. 2008, 284, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten

BESLUIT van 10 juli 2008, Stb. 2008, 285, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 juli 2008 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten

BESLUIT van 18 augustus 2008, Stb. 2008, 341, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

BESLUIT van 22 augustus 2008, Stb. 2008, 348, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

WET van 11 september 2008, Stb. 2008, 408, tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

WET van 11 september 2008, Stb. 2008, 414, tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet-naleving van zijn verplichtingen in dit proces

WET van 25 september 2008, Stb. 2008, 405, tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen

WET van 25 september 2008, Stb. 2008, 416, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten

BESLUIT van 8 oktober 2008, Stb. 2008, 415, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 2008 tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces

WET van 9 oktober 2008, Stb. 2008, 460, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid)

WET van 24 oktober 2008, Stb. 2008, 478, tot wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)

WET van 30 oktober 2008, Stb. 2008, 526, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen

BESLUIT van 10 november 2008, Stb. 2008, 482, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid

REGELING van 10 november 2008, Stcrt. 2008, 227, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2009

WET van 11 november 2008, Stb. 2008, 603, tot wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten

BESLUIT van 12 november 2008, Stb. 2008, 481, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen

BESLUIT van 21 november 2008, Stb. 2008, 527, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 oktober 2008, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen

WET van 27 november 2008, Stb. 2008, 551, tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking)

BESLUIT van 28 november 2008, Stb. 2008, 516, houdende wijziging van het percentage van het drempelinkomen benodigd voor het berekenen van de zorgtoeslag voor verzekerden zonder partner

BESLUIT van 1 december 2008, Stb. 2008, 539, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 2008 tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 569, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)

REGELING van 8 december 2008, Stcrt. 2008, 246 (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009)

WET van 11 december 2008, Stb. 2009, 8, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

BEKENDMAKING van 17 december 2008, Stcrt. 2008, 252, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2009

BEKENDMAKING van 17 december 2008, Stcrt. 2008, 252, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2009

WET van 18 december 2008, Stb. 2008, 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

WET van 18 december 2008, Stb. 2008, 565, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

REGELING van 22 december 2008, Stcrt. 2008, 253, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2009

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 587, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 588, tot bundeling van het Wwb-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 590, houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie)

BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 591, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet stimulering arbeidsparticipatie alsmede het tijdstip van vervallen van het Tijdelijk besluit brugbanen herbeoordeelden

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 592, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 593, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 595, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 596, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 598, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder

BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 599, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 601, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 606, tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 608, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 17, tot wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 63, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 152, tot wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken

BESLUIT van 28 januari 2009, Stb. 2009, 25, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2009)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

BESLUIT van 14 februari 2009, Stb. 2009, 76, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten en van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten

BESLUIT van 10 maart 2009, Stb. 2009, 135, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Aanpassingswet burgerservicenummer

WET van 2 april 2009, Stb. 2009, 229, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

REGELING van 28 mei 2009, Stcrt. 2009, 103, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2009

BESLUIT van 18 juni 2009, Stb. 2009, 273, houdende inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming

BEKENDMAKING van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 117, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2009

BEKENDMAKING van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 117, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2009

BESLUIT van 11 juni 2009, Stb. 2009, 276, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

BESLUIT van 15 juni 2009, Stb. 2009, 286, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 april 2009 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

REGELING van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 9838 (Invoeringsregeling WIJ) (eenmalige aanpassing bedragen WIJ per 1 oktober 2009)

REGELING van 22 juni 2009, Stcrt. 2009, 117, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2009

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 264, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)

BESLUIT van 25 juni 2009, Stb. 2009, 266, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en de Aanpassingswet vierde tranche Awb

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 269, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 346, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

BESLUIT van 26 juni 2009, Stb. 2009, 270, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

BESLUIT van 1 juli 2009, Stb. 2009, 283, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 287, tot wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen)

BESLUIT van 2 juli 2009, Stb. 2009, 288, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)

BESLUIT van 18 juli 2009, Stb. 2009, 319, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009

WET 18 juli 2009, Stb. 2009, 356, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

BESLUIT 6 augustus 2009, Stb. 2009, 357, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

BESLUIT van 6 augustus 2009, Stb. 2009, 362, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen

WET van 28 augustus 2009, Stb. 2009, 383, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

BESLUIT van 4 september 2009, Stb. 2009, 391, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 2009 tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

BESLUIT van 14 oktober 2009, Stb. 2009, 438, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), van inwerkingtreding van het Besluit burgerluchthavens, van inwerkingtreding van het Besluit militaire luchthavens en van inwerkingtreding van bepalingen van het Besluit van 31 augustus 2009 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

WET van 15 oktober 2009, Stb. 2009, 492, tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

WET van 29 oktober 2009, Stb. 2009, 486, tot wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet

WET van 9 november 2009, Stb. 2009, 489, tot intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

WET van 12 november 2009, Stb. 2009, 503, tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)

REGELING van 20 november 2009, Stcrt. 2009, 18656, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2010

BESLUIT van 26 november 2009, Stb. 2009, 505, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Dienstenwet, het Dienstenbesluit centraal loket en enkele artikelen van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn

BESLUIT van 27 november 2009, Stb. 2009, 600, tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met premiekorting oudere nabestaanden [alsmede tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 47, tweede lid, Wfsv, red.]

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 542, tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 589, tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige

WET van 3 december 2009, Stb. 2010, 857, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren

BESLUIT van 10 december 2009, Stb. 2009, 549, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de bepalingen van de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, het Waterbesluit en het Invoeringsbesluit Waterwet

WET van 14 december 2009, Stb. 2009, 570, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb)

BESLUIT van 15 december 2009, Stb. 2009, 581, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

BESLUIT van 17 december 2009, Stb. 2009, 590, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 december 2009 tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 592, tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

BESLUIT van 17 december 2009, Stb. 2009, 593, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2009 tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen

BEKENDMAKING van 17 december 2009, Stcrt. 2009, 20547, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2010

BESLUIT van 21 december 2009, Stb. 2009, 597, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke lus Awb

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 22 december 2009, Stb. 2009, 582, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 609, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 611, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010)

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 612, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010)

BESLUIT van 23 december 2009, Stb. 2009, 623, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen

REGELING van 23 december 2009, Stcrt. 2009, 19781, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2010

BEKENDMAKING van 23 december 2009, Stcrt. 2009, 19908, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2010

BEKENDMAKING van 23 december 2009, Stcrt. 2009, 20154, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 januari 2010

BEKENDMAKING van 31 december 2009, Stcrt. 2010, 250H, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2009

BESLUIT van 25 januari 2010, Stb. 2010, 24, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010)

WET van 4 februari 2010, Stb. 2010, 74, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet

WET van 4 februari 2010, Stb. 2010, 119, tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)

BESLUIT van 13 februari 2010, Stb. 2010, 101, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing van de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet

WET van 17 februari 2010, Stb. 2010, 72, tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen

BESLUIT van 17 februari 2010, Stb. 2010, 73, houdende vaststelling van de inwerkingtreding van de Wet van 17 februari 2010 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen

WET van 11 maart 2010, Stb. 2010, 146, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s)

WET van 18 maart 2010, Stb. 2010, 135, houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

BESLUIT van 24 maart 2010, Stb. 2010, 137, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet

WET van 25 maart 2010, Stb. 2010, 142, tot vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

WET van 22 april 2010, Stb. 2010, 173, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter).

WET van 22 april 2010, Stb. 2010, 175, tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

BESLUIT van 26 april 2010, Stb. 2010, 168, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)

WET van 29 april 2010, Stb. 2010, 228, tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

REGELING van 19 mei 2010, Stcrt. 2010, 7928, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2010

WET van 20 mei 2010, Stb. 2010, 216, houdende tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie)

BESLUIT van 28 mei 2010, Stb. 2010, 217, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie

BESLUIT van 31 mei 2010, Stb. 2010, 207, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter

BESLUIT van 4 juni 2010, Stb. 2010, 229, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

WET van 4 juni 2010, Stb. 2010, 259, tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

WET van 4 juni 2010, Stb. 2010, 269, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010)

BESLUIT van 8 juni 2010, Stb. 2010, 236, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 april 2010 tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

BESLUIT van 10 juni 2010, Stb. 2010, 231, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een aantal onderdelen van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een aantal onderdelen van de Wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, een aantal onderdelen van het Besluit omgevingsrecht en het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

BESLUIT van 14 juni 2010, Stb. 2010, 225, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2008 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding en het Besluit van 1 juni 2010 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere besluiten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

BEKENDMAKING van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9678, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2010

BEKENDMAKING van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9680, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 juli 2010

BEKENDMAKING van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9683, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2010

REGELING van 18 juni 2010, Stcrt. 2010, 9818, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2010

BESLUIT van 24 juni 2010, Stb. 2010, 252, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de Aanpassingswet veiligheidsregio’s

REGELING van 2 juli 2010, Stcrt. 2010, 10706, tot eenmalige aanpassing van normen in de Wet investeren in jongeren per 1 juli 2010

WET van 7 juli 2010, Stb. 2010, 280, tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen

WET van 7 juli 2010, Stb. 2010, 296, tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

BESLUIT van 7 juli 2010, Stb. 2010, 297, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

WET van 30 september 2010, Stb. 2010, 715, tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)

BESLUIT van 30 september 2010, Stb. 2010, 389, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse wetten en algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland

BESLUIT van 26 oktober 2010, Stb. 201, 726, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

REGELING van 1 november 2010, Stcrt. 2010, 17432, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2011

BESLUIT van 12 november 2010, Stb. 2010, 768, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2011)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

WET van 13 december 2010, Stb. 2011, 4, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 830, tot derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

BESLUIT van 16 december 2010, Stb. 2010, 831, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse wetten en algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)

BEKENDMAKING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21334, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2011

BEKENDMAKING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21335, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 januari 2011

BEKENDMAKING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21336, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2011

REGELING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21363, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2011

REGELING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21445, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2011

BESLUIT van 23 december 2010, Stb. 2010, 839, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2011 en het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet werk en bijstand met betrekking tot zelfstandigen en het tijdstip van intrekking van enkele artikelen van de Algemene bijstandswet

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)

BESLUIT van 23 december 2010, Stb. 2010, 868, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 871, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

BESLUIT van 23 december 2010, Stb. 2010, 877, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet SZW 2011

WET van 23 december 2010, Stb. 2011, 9, tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat)

BESLUIT van 11 februari 2011, Stb. 2011, 79, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2010

WET van 26 februari 2011, Stb. 2011, 111, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

BESLUIT van 26 februari 2011, Stb. 2011, 113, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) en van het Besluit van 26 februari 2011 houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband met overdragen van de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing van de verzekeringsplicht AWBZ aan de Sociale verzekeringsbank

BESLUIT van 26 februari 2011, Stb. 2011, 121, houdende de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat

WET van 31 maart 2011, Stb. 2011, 204, tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

WET van 7 april 2011, Stb. 2011, 190, tot intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing)

WET van 7 april 2011, Stb. 2011, 201, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet

WET van 21 april 2011, Stb. 2011, 231, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

BESLUIT van 27 april 2011, Stb. 2011, 249, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 31 maart 2011 tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

REGELING van 10 mei 2011, Stcrt. 2011, 8513, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2011

WET van 19 mei 2011, Stb. 2011, 255, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

BESLUIT van 24 mei 2011, Stb. 2011, 259, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

WET van 27 mei 2011, Stb. 2011, 265, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 299, tot wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld)

BEKENDMAKING van 10 juni 2011, Stcrt. 2011, 10914, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2011

BEKENDMAKING van 10 juni 2011, Stcrt. 2011, 10916, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2011

BEKENDMAKING van 10 juni 2011, Stcrt. 2011, 10918, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 juli 2011

BESLUIT van 14 juni 2011, Stb. 2011, 300, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld en artikel VIII, onderdeel G, onder 1, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

BESLUIT van 14 juni 2011, Stb. 2011, 301, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

REGELING van 14 juni 2011, Stcrt. 2011, 10795, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2011

BESLUIT van 27 juni 2011, Stb. 2011, 324, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen en onderdelen van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische aanpassingen

WET van 30 juni 2011, Stb. 2011, 359, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

WET van 30 juni 2011, Stb. 2011, 360, tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 375, tot regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 442, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

BESLUIT van 8 juli 2011, Stb. 2011, 361, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

WET van 29 september 2011, Stb. 2011, 481, tot opheffing van het Spaarfonds AOW

REGELING van 1 november 2011, Stcrt. 2011, 20082, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2012

WET van 7 november 2011, Stb. 2011, 561, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

BESLUIT van 10 november 2011, Stb. 2011, 528, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2012)

WET van 24 november 2011, Stb. 2011, 562, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011)

WET van 24 november 2011, Stb. 2011, 573, houdende de oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 575, tot wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 591, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 595, tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 596, houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012)

BESLUIT van 6 december 2011, Stb. 2011, 608, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen met betrekking tot loonkostensubsidie vervallen

WET van 7 december 2011, Stb. 2011, 576, tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget

BESLUIT van 7 december 2011, Stb. 2011, 577, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 december 2011 tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget

BESLUIT van 8 december 2011, Stb. 2011, 609, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 september 2011 tot opheffing van het Spaarfonds AOW

WET van 8 december 2011, Stb. 2012, 2, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

BESLUIT van 12 december 2011, Stb. 2011, 619, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en van de Verzamelwet SZW 2012

REGELING van 12 december 2011, Stcrt. 2011, 22935 (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012)

BESLUIT van 14 december 2011, Stb. 2011, 649, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

BESLUIT van 15 december 2011, Stb. 2011, 627, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning

BESLUIT van 15 december 2011, Stb. 2011, 653, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanvulling instrumenten bekostiging Wmg

WET van 15 december 2011, Stb. 2011, 647, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

REGELING van 20 december 2011, Stcrt. 2011, 24075, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2012

REGELING van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 23515, tot eenmalige aanpassing bedragen in verschillende wetten in verband met het wetsvoorstel Wwb-maatregelen

BEKENDMAKING van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 22883, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2012

REGELING van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 23884, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2012

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 639, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 642, tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 670, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 675, tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)

WET van 2 februari 2012, Stb. 2012, 77, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

BESLUIT van 6 februari 2012, Stb. 2012, 45, tot inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip

WET van 9 februari 2012, Stb. 2012, 78, tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

BESLUIT van 8 maart 2012, Stb. 2012, 109, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen en enkele artikelen van de Verzamelwet SZW 2012

BESLUIT van 16 maart 2012, Stb. 2012, 144, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 februari 2012 houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

WET van 23 maart 2012, Stb. 2012, 152, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

BESLUIT van 26 maart 2012, Stb. 2012, 132, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WET van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

BESLUIT van 2 april 2012, Stb. 2012, 153, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2012 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEG 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

WET van 5 april 2012, Stb. 2012, 204, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets

BESLUIT van 25 april 2012, Stb. 2012, 206, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

REGELING van 14 mei 2012, Stcrt. 2012, 9951, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2012

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 224, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 226, houdende voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 233, tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 241, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen)

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 245, houdende regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

BESLUIT van 4 juni 2012, Stb. 2012, 251, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

BESLUIT van 13 juni 2012, Stb. 2012, 276, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht

REGELING van 15 juni 2012, Stcrt. 2012, 12517 (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2012)

REGELING van 22 juni 2012, Stcrt. 2012, 13143, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2012

BEKENDMAKING van 22 juni 2012, Stcrt. 2012, 13237, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2012

BEKENDMAKING van 22 juni 2012, Stcrt. 2012, 13238, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 juli 2012

WET van 25 juni 2012, Stb. 2012, 310, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging

BESLUIT van 3 juli 2012, Stb. 2012, 320, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de niet in werking getreden onderdelen van artikel IV van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 313, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

BESLUIT van 12 juli 2012, Stb. 2012, 314, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart en van artikelen, of onderdelen daarvan, van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 316, tot invoering van de Politiewet 2012 en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012)

BESLUIT van 12 juli 2012, Stb. 2012, 317, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 2012 en de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 322, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 323, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

BESLUIT van 12 juli 2012, Stb. 2012, 324, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 327, tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 328, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

BESLUIT van 12 juli 2012, Stb. 2012, 329, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II en V van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 381, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013

BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd)

BESLUIT van 11 augustus 2012, Stb. 2012, 383, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 april 2012 tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

BESLUIT van 24 augustus 2012, Stb. 2012, 387, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de artikelen van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

WET van 13 september 2012, Stb. 2012, 430, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

BESLUIT van 25 september 2012, Stb. 2012, 449, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 657, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 463, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 464, tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

BESLUIT van 11 oktober 2012, Stb. 2012, 498, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

BESLUIT van 13 oktober 2012, Stb. 2012, 482, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 oktober 2012, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

BESLUIT van 13 oktober 2012, Stb. 2012, 483, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

BESLUIT van 13 oktober 2012, Stb. 2012, 519, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige en van het Besluit van 25 september 2012 tot wijziging van het Besluit inburgering en enkele andere besluiten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

WET van 25 oktober 2012, Stb. 2012, 547, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

BESLUIT van 30 oktober 2012, Stb. 2012, 536, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIX, XX en XXI van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, artikel XXI van de Fiscale verzamelwet 2011 en artikel XXXIII van het Belastingplan 2012

WET van 1 november 2012, Stb. 2012, 544, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)

BESLUIT van 7 november 2012, Stb. 2012, 562, tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 8:10 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WET van 15 november 2012, Stb. 2012, 574, tot goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd)

WET van 22 november 2012, Stb. 2012, 614, houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

BESLUIT van 29 november 2012, Stb. 2012, 617, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 november 2012, houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

MEDEDELING van 6 december 2012, Stcrt. 2012, 25904, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2013

MEDEDELING van 6 december 2012, Stcrt. 2012, 25906, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2013

WET van 6 december 2012, Stb. 2013, 72, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

REGELING van 7 december 2012, Stcrt. 2012, 26026, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2013

BESLUIT van 11 december 2012, Stb. 2012, 646, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

WET van 13 december 2012, Stb. 2012, 679, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 660, tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen

BESLUIT van 20 december 2012, Stb. 2012, 661, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 669, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2013)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 675, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

REGELING van 20 december 2012, Stcrt. 2012, 26652, houdende indexering van de griffierechten en aanmaningsbedragen van de Algemene wet bestuursrecht (Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013)

WET van 31 januari 2013, Stb. 2013, 50, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

BESLUIT van 6 februari 2013, Stb. 2013, 73, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2012, houdende wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

WET van 7 februari 2013, Stb. 2013, 76, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

WET van 28 februari 2013, Stb. 2013, 102, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

BESLUIT van 13 maart 2013, Stb. 2013, 203, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

WET van 14 maart 2013, Stb. 2013, 142, tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

WET van 28 maart 2013, Stb. 2013, 115, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

BESLUIT van 28 maart 2013, Stb. 2013, 116, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging regelingen SVB

BESLUIT van 22 april 2013, Stb. 2013, 162, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en gedeelten van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen, voor zover het betreft schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurshandelen

REGELING van 22 april 2013, Stcrt. 2013, 11355, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2013

WET van 14 mei 2013, Stb. 2013, 202, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

BESLUIT van 22 mei 2013, Stb. 2013, 186, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

BESLUIT van 6 juni 2013, Stb. 2013, 214, tot wijziging van het Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

REGELING van 11 juni 2013, Stcrt. 2013, 16285, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2013

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 226, inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

BESLUIT van 19 juni 2013, Stb. 2013, 247, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

BEKENDMAKING van 21 juni 2013, Stcrt. 2013, 17666, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 juli 2013

MEDEDELING van 21 juni 2013, Stcrt. 2013, 17668, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2013

BESLUIT van 24 juni 2013, Stb. 2013, 261, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2013

BESLUIT van 25 juni 2013, Stb. 2013, 258, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de bepalingen in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht over incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie en van de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht

WET van 26 juni 2013, Stb. 2013, 251, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

BESLUIT van 26 juni 2013, Stb. 2013, 252, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 2013, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

BESLUIT van 17 juli 2013, Stb. 2013, 332, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013

BESLUIT van 30 augustus 2013, Stb. 2013, 344, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 14 mei 2013, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

WET van 2 oktober 2013, Stb. 2013, 382, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

WET van 9 oktober 2013, Stb. 2013, 405, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens

REGELING van 30 oktober 2013, Stcrt. 2013, 31007, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

BESLUIT van 25 november 2013, Stb. 2013, 497, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens

WET van 25 november 2013, Stb. 2013, 498, tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad

WET van 25 november 2013, Stb. 2013, 507, houdende regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel)

BESLUIT van 25 november 2013, Stb. 2013, 508, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de Kamer van Koophandel

WET van 27 november 2013, Stb. 2013, 522, tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

BESLUIT van 28 november 2013, Stb. 2013, 494, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen en het Besluit basisregistratie personen

BESLUIT van 3 december 2013, Stb. 2013, 515, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taal

WET van 4 december 2013, Stb. 2013, 560, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

MEDEDELING van 5 december 2013, Stcrt. 2013, 34709, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2014

REGELING van 5 december 2013, Stcrt. 2013, 34787, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2014

MEDEDELING van 5 december 2013, Stcrt. 2013, 34713, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2014

BESLUIT van 11 december 2013, Stb. 2013, 541, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 november 2013 tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

REGELING van 13 december 2013, Stcrt. 2013, 35871, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

BESLUIT van 17 december 2013, Stb. 2013, 592, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 november 2013 tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

WET van 18 december 2013, Stb. 2013, 565, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

WET van 18 december 2013, Stb. 2013, 583, tot invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II)

BESLUIT van 3 februari 2014, Stb. 2014, 62, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

BESLUIT van 11 februari 2014, Stb. 2014, 83, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

BESLUIT van 11 februari 2014, Stb. 2014, 93, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 105, inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 106, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg)

WET van 12 maart 2014, Stb. 2014, 131, tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

BESLUIT van 24 maart 2014, Stb. 2014, 136, tot wijziging van het Besluit van 11 februari 2014 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

WET van 7 mei 2014, Stb. 2014, 167, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet

REGELING van 13 mei 2014, Stcrt. 2014, 13936, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

WET van 2 juni 2014, Stb. 2014, 197, tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

REGELING van 13 juni 2014, Stcrt. 2013, 17205, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2014

WET van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

WET van 19 juni 2014, Stb. 2014, 238, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

BESLUIT van 23 juni 2014, Stb. 2014, 226, houdende wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 4, tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, of van het bedrag, genoemd in de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

BEKENDMAKING van 23 juni 2014, Stcrt. 2014, 18130, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2014

BEKENDMAKING van 23 juni 2014, Stcrt. 2014, 18131, houdende herziening van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 juli 2014

WET van 25 juni 2014, Stb. 2014, 227, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

BESLUIT van 25 juni 2014, Stb. 2014, 228, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet hervorming kindregelingen

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, deWet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

BESLUIT van 4 juli 2014, Stb. 2014, 271, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet

BESLUIT van 10 juli 2014, Stb. 2014, 274, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid

BESLUIT van 10 juli 2014, Stb. 2014, 276, tot intrekking van het Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 280, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

BESLUIT van 9 juli 2014, Stb. 2014, 281, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 306, tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 307, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

BESLUIT van 30 september 2014, Stb. 2014, 346, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

WET van 30 september 2014, Stb. 2015, 122, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 364, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

REGELING van 14 oktober 2014, Stcrt. 2014, 29850, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

WET van 5 november 2014, Stb. 2014, 442, tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

BESLUIT van 18 november 2014, Stb. 2014, 451, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning en het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

BESLUIT van 19 november 2014, Stb. 2014, 466, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 502, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 540, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

REGELING van 26 november 2014, Stcrt. 2014, 34507, houdende vervanging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten per 1 januari 2015

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

BESLUIT van 8 december 2014, Stb. 2014, 503, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 november 2014 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

BESLUIT van 9 december 2014, Stb. 2014, 521, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg en het Besluit langdurige zorg

BESLUIT van 10 december 2014, Stb. 2014, 516, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015

BESLUIT van 10 december 2014, Stb. 2014, 519, tot vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in de artikelen 22, eerste en vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet en 15, derde lid, en 31, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand

BESLUIT van 11 december 2014, Stb. 2014, 523, tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet

MEDEDELING van 12 december 2014, Stcrt. 2014, 36891, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, per 1 januari 2015

MEDEDELING van 12 december 2014, Stcrt. 2014, 36893, betreffende wijziging van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2015

REGELING van 12 december 2014, Stcrt. 2014, 37105, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2015

BESLUIT van 15 december 2014, Stb. 2014, 541, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 en de Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) in verband met de herschikking van die verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEU L 351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)

REGELING van 15 december 2014, Stcrt. 2014, 36923, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten en de Wet hervorming kindregelingen

REGELING van 15 december 2014, Stcrt. 2014, 37061, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2015

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 565, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

BESLUIT van 17 december 2014, Stb. 2014, 566, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 571, tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

BESLUIT van 17 december 2014, Stb. 2014, 576, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet opheffing bedrijfslichamen en diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken

WET van 21 januari 2015, Stb. 2015, 50, tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

WET van 28 januari 2015, Stb. 2015, 28, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

BESLUIT van 30 januari 2015, Stb. 2015, 51, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs

WET van 20 maart 2015, Stb. 2015, 136, tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis Wwb)

WET van 1 april 2015, Stb. 2015, 154, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

REGELING van 8 april 2015, Stcrt. 2015, 10678, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

BESLUIT van 13 april 2015, Stb. 2015, 151, tot wijziging van het Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en het Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015

BESLUIT van 22 mei 2015, Stb. 2015, 194, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot taalbeheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis Wwb)

BESLUIT van 22 mei 2015, Stb. 2015, 203, houdende wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WET van 4 juni 2015, Stb. 2015, 218, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet overige fiscale maatregelen 2013 in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

MEDEDELING van 17 juni 2015, Stcrt. 2015, 17277, tot herziening van normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, per 1 juli 2015

MEDEDELING van 17 juni 2015, Stcrt. 2015, 17279, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2015

BESLUIT van 19 juni 2015, Stb. 2015, 241, tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet en het Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015

REGELING van van 19 juni 2015, Stcrt. 2015, 17449, tot eenmalige aanpassing van bedragen in de Ioaw en de Ioaz in verband met de inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

MEDEDELING van 19 juni 2015, Stcrt. 2015, 17514, betreffende wijziging van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 juli 2015

BESLUIT van 10 juli 2015, Stb. 2015, 309, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, artikel IV van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II

WET van 30 september 2015, Stb. 2015, 376, tot aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)

BEKENDMAKING van 10 november 2015, Stcrt. 2015, 41467, tot vervanging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten per 1 januari 2016

WET van 21 november 2015, Stb. 2015, 451, tot wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw)

WET van 25 november 2015, Stb. 2015, 464, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

MEDEDELING van 30 november 2015, Stcrt. 2015, 43984, betreffende wijziging van bedragen, genoemd in de Toeslagenwet, per 1 januari 2016

BESLUIT van 2 december 2015, Stb. 2015, 465, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016

REGELING van 2 december 2015, Stcrt. 2015, 44577, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek per 1 januari 2016

MEDEDELING van 2 december 2015, Stcrt. 2015, 44616, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2016

MEDEDELING van 2 december 2015, Stcrt. 2015, 44629, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, per 1 januari 2016

WET van 2 december 2015, Stb. 2015, 502, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

WET van 2 december 2015, Stb. 2015, 503, tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw

BESLUIT van 4 december 2015, Stb. 2015, 479, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

REGELING van 7 december 2015, Stcrt. 2015, 45265, tot eenmalige aanpassing van bedragen in verband met inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016

BEKENDMAKING van 10 december 2015, Stcrt. 2015, 46239, tot wijziging van de AKW-bedragen per 1 januari 2016

BESLUIT van 10 december 2015, Stb. 2015, 516, houdende wijziging van het Besluit van 9 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg en het Besluit langdurige zorg

BESLUIT van 10 december 2015, Stb. 2015, 518, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, en enige onderdelen van de Verzamelwet SZW 2016

BESLUIT van 16 december 2015, Stb. 2015, 534, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2015, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen), en van de Wet van 2 december 2015 tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw

WET van 23 december 2015, Stb. 2015, 542, houdende tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

WET van 23 december 2015, Stb. 2015, 547, tot wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

BESLUIT van 23 december 2015, Stb. 2015, 548, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015, houdende wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

BESLUIT van 20 januari 2016, Stb. 2016, 38, tot wijziging van het Besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016

WET van 3 februari 2016, Stb. 2016, 45, tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

BESLUIT van 8 februari 2016, Stb. 2016, 59, tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, en van het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet

WET van 9 maart 2016, Stb. 2016, 108, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-PGB

BESLUIT van 23 maart 2016, Stb. 2016, 129, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2015, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

WET van 30 maart 2016, Stb. 2016, 143, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

BESLUIT van 8 april 2016, Stb. 2016, 166, tot inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

WET van 8 april 2016, Stb. 2016, 173, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

WET van 14 april 2016, Stb. 2016, 215, tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

REGELING van 9 mei 2015, Stcrt. 2016, 24815, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

WET van 18 mei 2016, Stb. 2016, 206, tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

BESLUIT van 1 juni 2016, Stb. 2016, 216, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 april 2016 tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

WET van 1 juni 2016, Stb. 2016, 221, tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

BESLUIT van 8 juni 2016, Stb. 2016, 222, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering hybride markt WGA

WET van 8 juni 2016, Stb. 2016, 268, tot wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

MEDEDELING van 13 juni 2016, Stcrt. 2016, 31769, tot wijziging van in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 juli 2016

MEDEDELING van 16 juni 2016, Stcrt. 2016, 32586, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de PW, Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2016

MEDEDELING van 22 juni 2016, Stcrt. 2016, 33854, tot bekendmaking van de AKW-bedragen per 1 juli 2016

REGELING van 27 juni 2016, Stcrt. 2016, 34586, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in de Toeslagenwet in verband met de inwerkingtreding van artikel IX, onderdeel A en H, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

BESLUIT van 29 juni 2016, Stb. 2016, 269, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 juni 2016, houdende wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

BESLUIT van 29 juni 2016, Stb. 2016, 270, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2016

WET van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

WET van 13 juli 2016, Stb. 2016, 290, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

BESLUIT van 23 augustus 2016, Stb. 2016, 307, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een deel van de artikelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein

WET van 23 augustus 2016, Stb. 2016, 318, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

BESLUIT van 27 september 2016, Stb. 2016, 392, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken

WET van 5 oktober 2016, Stb. 2016, 373, tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

BESLUIT van 27 oktober 2016, Stb. 2016, 421, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete, en het Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten in verband met de mogelijkheid van een waarschuwing en een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

WET van 14 november 2016, Stb. 2016, 471, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

BESLUIT van 15 november 2016, Stb. 2016, 442, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

WET van 17 november 2016, Stb. 2016, 444, tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

BESLUIT van 26 november 2016, Stb. 2016, 472, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2017, een artikel van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, een artikel van de Verzamelwet SZW 2015 en enige artikelen van de Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

BEKENDMAKING van 28 november 2016, Stcrt. 2016, 65678, tot wijziging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten per 1 januari 2017

BEKENDMAKING van 1 december 2016, Stcrt. 2016, 67757, inzake de gewijzigde bedragen in de artikelen 7a en 12 van de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2017 (wijzigt artt. 7a en 12 AKW)

REGELING van 2 december 2016, Stcrt. 2016, 67519, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2017

MEDEDELING van 3 december 2016, Stcrt. 2016, 67596, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in onder meer de PW, Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2017

BEKENDMAKING van 6 december 2016, Stcrt. 2016, 68600, tot wijziging van de in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 januari 2017

BESLUIT van 8 december 2016, Stb. 2016, 498, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

BESLUIT van 12 december 2016, Stb. 2016, 509, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-PGB en het Besluit van 29 november 2016, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-PGB

WET van 14 december 2016, Stb. 2016, 519, tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

BESLUIT van 14 december 2016, Stb. 2016, 520, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 december 2016 tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

BESLUIT van 20 december 2016, Stb. 2016, 538, tot wijziging van het Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

WET van 21 december 2016, Stb. 2016, 546, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017)

WET van 21 december 2016, Stb. 2017, 13, tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

WET van 21 december 2016, Stb. 2017, 64, tot wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

BESLUIT van 16 januari 2017, Stb. 2017, 11, houdende wijziging van het Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

WET van 16 januari 2017, Stb. 2017, 78, tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie

BESLUIT van 25 januari 2017, Stb. 2017, 16, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie, de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

WET van 25 januari 2017, Stb. 2017, 24, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

BESLUIT van 22 februari 2017, Stb. 2017, 81, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) en van het Besluit vertrouwensdiensten

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 99, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 110, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 115, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen)

WET van 9 maart 2017, Stb. 2017, 123, tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

WET van 22 maart 2017, Stb. 2017, 139, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

WET van 22 maart 2017, Stb. 2017, 146, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

BESLUIT van 12 april 2017, Stb. 2017, 185, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

BESLUIT van 24 april 2017, Stb. 2017, 174, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie, de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

BESLUIT van 12 mei 2017, Stb. 2017, 208, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

REGELING van 15 mei 2017, Stcrt. 2017, 28138, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

WET van 17 mei 2017, Stb. 2017, 213, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

BESLUIT van 31 mei 2017, Stb. 2017, 230, tot wijziging van het Besluit van 24 april 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie, de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XCIV, onderdeel D en E, van de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

BESLUIT van 23 mei 2017, Stb. 2017, 232, houdende wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

BESLUIT van 29 mei 2017, Stb. 2017, 253, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

BESLUIT van 31 mei 2017, Stb. 2017, 244, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

WET van 31 mei 2017, Stb. 2017, 252, tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

BESLUIT van 12 juni 2017, Stb. 2017, 271, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

BESLUIT van 13 juni 2017, Stb. 2017, 279, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

BESLUIT van 14 juni 2017, Stb. 2017, 272, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen inzake loonkostenvoordelen in de Wet tegemoetkomingen loondomein

MEDEDELING van 14 juni 2017, Stcrt. 2017, 35155, tot wijziging van de bedragen in de AKW, Anw, AOW en TroA per 1 juli 2017

MEDEDELING van 22 juni 2017, Stcrt. 2017, 36285, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de PW, Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2017

WET van 23 juni 2017, Stb. 2017, 285, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

REGELING van 26 juni 2017, Stcrt. 2017, 37060, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in de Toeslagenwet in verband met de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel B en C, van Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

BEKENDMAKING van 26 juni 2017, Stcrt. 2017, 37065, tot wijziging van de in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 januari 2017 (wijzigt artt. 2, 8 en 44f TW)

BESLUIT van 26 juni 2017, Stb. 2017, 287, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 juni 2017 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding en het Besluit van 26 juni 2017 tot wijziging van het Besluit inburgering en enkele andere besluiten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

WET van 28 juni 2017, Stb. 2017, 302, tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

BESLUIT van 3 juli 2017, Stb. 2017, 309, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) en de Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

WET van 26 juli 2017, Stb. 2017, 317, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

BESLUIT van 22 september 2017, Stb. 2017, 354, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 januari 2017 tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie en het Besluit van 22 september 2017 tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de politie ten behoeve van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

REGELING van 9 oktober 2017, Stcrt. 2017, 58642, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

BESLUIT van 23 oktober 2017, Stb. 2017, 415, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 28 juni 2017 tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

MEDEDELING van 23 november 2017, Stcrt. 2017, 68641, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

REGELING van 4 december 2017, Stcrt. 2017, 71078, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2018

BESLUIT van 6 december 2017, Stb. 2017, 485, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2018

MEDEDELING van 11 december 2017, Stcrt. 2017, 72518, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 36, houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 37, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 38, tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

WET van 21 februari 2018, Stb. 2018, 75, houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

WET van 21 maart 2018, Stb. 2018, 94, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

BESLUIT van 26 maart 2018, Stb. 2018, 99, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2018 houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

BESLUIT van 18 april 2018, Stb. 2018, 119, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de overige onderdelen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en van enkele algemene maatregelen van bestuur

REGELING van 9 mei 2018, Stcrt. 2018, 27822, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

MEDEDELING van 5 mei 2018, Stcrt. 2018, 28171, over per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

BEKENDMAKING van 15 juni 2018, Stcrt. 2018, 34835, over per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet

WET van 10 juli 2018, Stb. 2018, 214, tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

BESLUIT van 4 juli 2018, Stb. 2018, 224, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

WET van 15 juni 2018, Stb. 2018, 228, houdende verbeteringen in enkele wetten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 234, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 247, tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 260, tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

WET van 27 juni 2018, Stb. 2018, 298, tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

BESLUIT van 7 september 2018, Stb. 2018, 312, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 en van de Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de Wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen, en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

WET van 26 september 2018, Stb. 2018, 337, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

WET van 3 oktober 2018, Stb. 2018, 356, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

REGELING van 15 oktober 2018, Stcrt. 2018, 59237, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)

BESLUIT van 5 november 2018, Stb. 2018, 416, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018

WET van 14 november 2018, Stb. 2018, 451, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

REGELING van 14 november 2018, Stcrt, 2018, 65542R, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek per 1 januari 2019

BESLUIT van 17 november 2018, Stb. 2018, 452, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof

BESLUIT van 20 november 2018, Stb. 2018, 446, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

MEDEDELING van 23 november 2018, Stcrt. 2018, 67779, over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

WET van 28 november 2018, Stb. 2018, 489, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

BESLUIT van 30 november 2018, Stb. 2018, 454, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018

BESLUIT van 11 december 2018, Stb. 2018, 491, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars alsmede houdende het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars

BESLUIT van 11 december 2018, Stb. 2018, 498, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet forensische zorg

BESLUIT van 12 december 2018, Stb. 2018, 478, tot indexatie en verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag

BESLUIT van 16 januari 2019, Stb. 2019, 33, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

WET van 23 januari 2019, Stb. 2019, 52, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

WET van 23 januari 2019, Stb. 2019, 73, tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

BESLUIT van 13 februari 2019, Stb. 2019, 74, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

BESLUIT van 20 februari 2019, Stb. 2019, 76, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

BESLUIT van 18 maart 2019, Stb. 2019, 129, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen van de Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

WET van 27 maart 2019, Stb. 2019, 123, tot wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

WET van 27 maart 2019, Stb. 2019, 140, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

REGELING van 8 april 2019, Stcrt. 2019, 20730, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

WET van 17 april 2019, Stb. 2019, 173, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)

WET van 24 april 2019, Stb. 2019, 185, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

WET van 22 mei 2019, Stb. 2019, 221, tot wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd)

BESLUIT van 28 mei 2019, Stb. 2019, 208, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

WET van 29 mei 2019, Stb. 2019, 219, tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

MEDEDELING van 3 juni 2019, Stcrt. 2019, 31612, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

WET van 5 juni 2019, Stb. 2019, 224, tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

BESLUIT van 11 juni 2019, Stb. 2019, 222, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

WET van 18 juni 2019, Stb. 2019, 283, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

MEDEDELING van 20 juni 2019, Stcrt. 2019, 35376, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet

WET van 3 juli 2019, Stb. 2019, 246, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

BESLUIT van 10 juli 2019, Stb. 2019, 284, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

WET van 10 juli 2019, Stb. 2019, 288, tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

WET van 10 juli 2019, Stb. 2019, 428, tot wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

BESLUIT van 11 juli 2019, Stb. 2019, 266, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans

BESLUIT van 17 september 2019, Stb. 2019, 352, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 juli 2019 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

BESLUIT van 24 oktober 2019, Stb. 2019, 385, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de artikelen I tot en met V, VIII, VIIIa, IXa en IXb van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Aanpassingswet Wnra, het Aanpassingsbesluit Wnra en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in werking treden

WET van 30 oktober 2019, Stb. 2019, 427, tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ

WET van 13 november 2019, Stb. 2019, 440, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

REGELING van 20 november 2019, Stcrt. 2019, 65091, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

BESLUIT van 21 november 2019, Stb. 2019, 437, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris, het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg en het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

BESLUIT van 25 november 2019, Stb. 2019, 441, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 november 2019 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

MEDEDELING van 25 november 2019, Stcrt. 2019, 65478, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

BESLUIT van 25 november 2019, Stb. 2019, 452, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening en het Besluit van 4 oktober 2019, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de verdere doorvoering van het abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, de aanpassing van de bijdragesystematiek voor persoonsgebonden budgetten voor beschermd wonen en het regelen van een bevoegdheid voor het inkorten van de termijn waarover de bijdrage wordt geïnd of kwijtschelden van een bijdrage in het geval een verzuim in het opleggen daarvan niet aan de verzekerde of cliënt te wijten is

BESLUIT van 28 november 2019, Stb. 2019, 461, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 10 juli 2019, houdende wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

BESLUIT van 5 december 2019, Stb. 2019, 474, tot wijziging van het Besluit van 11 juli 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans in verband met het uitstel van de inwerkingtreding van een onderdeel van de maximering van de compensatie van de transitievergoeding en enige andere wijzigingen

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 481, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

BESLUIT van 11 december 2019, Stb. 2019, 482, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2019 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

BESLUIT van 11 december 2019, Stb. 2019, 484, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Verzamelwet SZW 2020

MEDEDELING van 13 december 2019, Stcrt. 2018, 69923, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, het Besluit ex artikel 66a Anw, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

BESLUIT van 18 december 2019, Stb. 2019, 503, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet werk en zekerheid en de Wet vereenvoudiging regelingen UWV

WET van 18 december 2019, Stb. 2019, 510, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

BESLUIT van 9 april 2019, Stb. 2020, 23, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Brexit

WET van 5 februari 2020, Stb. 2020, 67, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2020)

WET van 12 februari 2020, Stb. 2020, 76, tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020)

BESLUIT van 6 maart 2020, Stb. 2020, 93, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2020

WET van 6 maart 2020, Stb. 2020, 95, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

BESLUIT van 16 maart 2020, Stb. 2020, 98, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 februari 2020 tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020)

BESLUIT van 6 maart 2019, Stb. 2020, 99, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Inwerkingtredingsbesluit digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures)