Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)

 

UITVOERINGSBESLUIT  ALGEMENE  WET  INKOMENSAFHANKELIJKE  REGELINGEN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 29 augustus 2005 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 15 augustus 2005, nr. WDB 2005/489M;
     Gelet op artikel 38a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
     De Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2005, nr. W06.05.0382IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 26 augustus 2005, nr. WDB 2005/489M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1. Reikwijdte en definitie

1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 38, 38a en 46 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

2. Dit besluit verstaat onder:

a. wet: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

b. Hulp- en informatiepunt: een rechtspersoon die belanghebbenden hulp biedt bij het aanvragen van een tegemoetkoming en belanghebbenden informeert over een tegemoetkoming en waarmee de Belastingdienst/Toeslagen een overeenkomst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft gesloten;

c. Verordening (EG) nr. 883/2004: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2004, L 166);

d. Verordening (EG) nr. 987/2009: Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2009, L 284).

Artikel 1a. Informatieverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen

Aan de Belastingdienst/Toeslagen worden desgevraagd door de hierna aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen en instellingen de volgende gegevens verstrekt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wet:

a. voor zover het de toekenning van huurtoeslagen betreft: door de verhuurder, gegevens inzake het huurcontract, waaronder in elk geval begrepen de huurprijs van de woning;

b. voor zover het de toekenning van kinderopvangtoeslagen betreft:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Awir | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x