Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)

 

UITVOERINGSREGELING  BELASTINGSDIENST  2003

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Financiën, voor zover nodig in overeenstemming met de Minister van Justitie;
     Gelet op de artikelen 2, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, 3, tweede lid, 53, tweede lid, 56 en 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 4, tweede lid, 15, tweede lid, en 18 van de Douanewet en de artikelen 2, eerste lid, onderdeel i, 5, tweede lid, en 63a van de Invorderingswet 1990;

     Besluit:

 

 

Hoofdstuk 1. Organisatie van de Belastingdienst

Artikel 2

1. Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. Deze dienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en met andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

2. De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën.

Artikel 3

1. De organisatie van de Belastingdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Belastingdienst/Belastingen, bestaande uit:

a1.

– Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar;

– Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf;

– Belastingdienst/Grote ondernemingen;

– Belastingdienst/Semi massale processen, en

a2. Belastingdienst/Caribisch Nederland;

b1. Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor;

b2. Douaneregio’s:

– Belastingdienst/Douane Amsterdam;

– Belastingdienst/Douane Eindhoven;

– Belastingdienst/Douane Groningen;

– Belastingdienst/Douane Nijmegen;

– Belastingdienst/Douane Roosendaal;

– Belastingdienst/Douane Rotterdam Haven;

– Belastingdienst/Douane Rotterdam Rijnmond;

– Belastingdienst/Douane Schiphol Cargo;

– Belastingdienst/Douane Schiphol Passagiers;

c1. Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA);

c2. Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD of FIOD);

d.

- Belastingdienst /Centrum voor applicatieontwikkeling en -onderhoud (B/CAO);

- Belastingdienst/Centrum voor infrastructuur en exploitatie (B/CIE);

- Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD);

- Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie (B/CKC);

- Belastingdienst/BelastingTelefoon;

- Belastingdienst/Central Liaison Office (B/CLO);

e.

- Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU);

- Douane informatiecentrum (DIC);

- Douane Laboratorium;

f.

- Belastingdienst/Toeslagen.

2. De organisatieonderdelen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a1 en a2, zijn belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in het derde lid en andere dan de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen, doch met dien verstande dat deze onderdelen wel mede zijn belast met de invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen. Deze onderdelen zijn mede belast met de uitvoering van de basisregistratie inkomen.

3. De organisatieonderdelen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a2, b1 en b2, zijn belast met de heffing en invordering van:

a. de rechten bij invoer en de rechten bij uitvoer;

b. de accijnzen;

c. de omzetbelasting, indien artikel 28 van de Wet op de omzetbelasting 1968 toepassing vindt, de omzetbelasting bij invoer, tenzij artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 toepassing vindt, alsmede de algemene bestedingsbelasting;

d. de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;

e. de kolenbelasting, voor zover deze wordt geheven ter zake van de invoer, bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, onderdeel m, en 35 van de Wet belastingen op milieugrondslag.

4. De B/CA is belast met de heffing en invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen en is mede belast met de heffing en invordering van overige rijksbelastingen. De B/CA is mede belast met de uitvoering van de basisregistratie inkomen.

5. De Belastingdienst/Toeslagen is belast met het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van:

a. het kindgebonden budget, bedoeld in de Wet op het kindgebonden budget;

b. de kinderopvangtoeslag, bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

c. de zorgtoeslag, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag;

d. de huurtoeslag, bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 3a

1. De in artikel 3, eerste lid, onderdelen b1 en b2, genoemde organisatieonderdelen zijn mede belast met de heffing en invordering van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, tenzij:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Awr | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x