Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Binnenschepenwet

 

REGELING  TARIEVEN  SCHEEPVAART  2005

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van Richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende havenstaatcontrole (PbEG L 157), de artikelen 12, derde lid, 12a, tweede lid, 12b, eerste lid, 12c, derde lid, 26, derde lid, en 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 311a, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 37, derde lid, van de Maatregel te boek gestelde schepen 1992, artikel 62, aanhef en onder c, d, h en j, van de Zeevaartbemanningswet, artikel 3 van het Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen, de artikelen 15 en 18 van het Binnenschepenbesluit, artikel 2 van het Besluit van 28 februari 1976 ter uitvoering van artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 1976, 137), de artikelen 4, tweede lid, en 5, tweede tot en met zesde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, artikel 11, derde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen en artikel 3.07 van het Reglement Rijnpatenten 1998;

     Besluit:

 

 

Hoofdstuk 1. Tarieven binnenvaart

1.1. Tarieven meting binnenvaartuigen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1. In deze paragraaf zijn de begripsbepalingen van artikel 1 van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978 van toepassing.

2. In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:

a. meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

b. hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip dat een verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip, en waarvoor eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

c. controlemeting: werkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de geldigheidsduur van een meetbrief voor een schip dat sedert de afgifte van de meetbrief geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip;

d. ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;

e. zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd.

Artikel 1.2. metingen

1. Voor de meting of de hermeting van een schip of een ponton ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is een tarief verschuldigd, van 1.405.

2. In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarief verschuldigd van 891.

3. Voor de controlemeting is een tarief verschuldigd van 399.

Artikel 1.3 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.4 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.5. Tarief afgifte meetbrief

1. Voor de afgifte van een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van 152 en voor een verlenging van de meetbrief een tarief van 152.

2. Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van 152.

Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.7

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief buiten toedoen van de Minister van Infrastructuur en Milieu of de daartoe door hem aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, niet leiden tot afgifte van het desbetreffende document is een tarief verschuldigd van 111 per manuur, indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 1.8. Tarief overige werkzaamheden

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Binnenvaartwet, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van 111 per manuur.

1.2. Tarieven onderzoek binnenvaart

Artikel 1.9. Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. certificaat van onderzoek: certificaat, bedoeld in artikel 9 van de Binnenvaartwet en in artikel 1.03 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995;

b. certificaat van goedkeuring: certificaat, bedoeld in bijlage 1, B1, Rn. 10.282 en bijlage 1, B2, Rn. 210.282, van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen;

c. communautair certificaat: certificaat, bedoeld in artikel 8, van het Binnenvaartbesluit;

d. communautair aanvullend certificaat: certificaat, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Binnenvaartbesluit;

e. proefvaart voor nieuw gebouwde schepen: beproeving tijdens de vaart teneinde aan te tonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen die niet bij een stilliggend schip zijn vast te stellen;

f. proefvaart voor bestaande schepen: beproeving tijdens een kortdurende vaart teneinde aan te tonen dat wordt voldaan aan eisen die worden gesteld aan een stuurinrichting, dan wel aan de maximaal toelaatbare geluidsniveaus;

g. verklaring minimumbemanning: in artikel 3.14, tweede lid, van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn bedoelde vermelding alsmede de in artikel 5.7, tweede lid, van de Binnenvaartregeling bedoelde verklaring.

Artikel 1.10. Tarief afgifte of wijziging certificaat, verklaring of ontheffing

1. Voor de afgifte of wijziging van in deze paragraaf genoemde certificaten of verklaringen is een tarief verschuldigd van 98.

2. Voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 13, tweede lid, en 22, vijfde lid, van de Binnenvaartwet, waarbij geen inspectie plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van 98, per certificaat, bijlage bij een certificaat of verklaring.

Artikel 1.11. Tarief afgifte duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift

Voor de afgifte van een duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een bijlage bij een certificaat of verklaring is een tarief verschuldigd van 118.

Artikel 1.12

Aan degene die ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Binnenvaartwet is aangewezen het onderzoek ten behoeve van de certificering van binnenschepen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Binnenvaartwet, te verrichten, is een vergoeding verschuldigd op basis van een tarief waarvan hijzelf de hoogte en de wijze van betalen vaststelt.

Artikel 1.13. Tarief onderzoek bestaande en nieuw gebouwde schepen

1. Voor het onderzoek nodig voor de eerste of hernieuwde afgifte van een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een certificaat van goedkeuring ten behoeve van bestaande schepen, dan wel voor het wijzigen van die certificaten ten behoeve van deze schepen is een tarief verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal inspecties aan boord van het schip.

2. Indien bij de inspecties aan boord van het schip gelijktijdig een elektrotechnisch onderzoek en een scheepsbouwkundig onderzoek plaatsvindt, worden deze onderzoeken als afzonderlijke inspecties aangemerkt.

3. Voor het afstempelen plaatjes, het opnieuw verzegelen van lensafsluiters en andere werkzaamheden op verzoek is een tarief verschuldigd van 111 per manuur.

4. Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de geplande tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is, indien de inspectie geheel vervalt, een tarief van 250 verschuldigd.

Artikel 1.14. Tarief onderzoek keuring onderdelen of uitrustingsstukken

1. Voor een onderzoek voor keuring van onderdelen of uitrustingsstukken waarvoor de goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Milieu of de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is voorgeschreven, is een tarief verschuldigd van 384.

2. Voor het aanwijzen van bedrijven om namens de Minister van Infrastructuur en Milieu installaties en onderdelen van objecten te mogen keuren is een tarief verschuldigd van 112.

Artikel 1.15 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1.16

Alvorens een onderzoek of keuring als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevangen, dient vooruitbetaling van het verschuldigde tarief plaats te vinden.

1.3. Overige tarieven binnenvaart

Artikel 1.17. Begripsbepaling

In deze paragraaf wordt onder het CBR verstaan: het bureau bedoeld in artikel 4z van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1.18 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1.19. Tarief Rijnpatent

1. Voor de afgifte van een Rijnpatent is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Binnenschepenwet | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x