Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Boek 2 Burgerlijk Wetboek (Boek 2 BW)

 

GARANTSTELLINGSREGELING  CURATOREN  2012

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 februari 2012, nr. 5725931/12, houdende regels voor de beoordeling van de gegrondheid van verzoeken van curatoren tot verstrekking van een voorschot en de grenzen waarbinnen zodanige verzoeken kunnen worden toegewezen (Garantstellingsregeling curatoren 2012)

     De Minister van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op artikel 138, tiende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

     Besluit:

 

 

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

b. de Recofa: het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies;

c. de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling: de periodiek door de Recofa vastgestelde richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling;

d. de Staat: de Staat der Nederlanden.

 

Artikel 2. Garantstelling

1. Een curator kan de minister verzoeken tot het verstrekken van een voorschot als bedoeld in artikel 138, tiende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van het instellen van een rechtsvordering op grond van de artikelen 9, 138, 149, 248 en 259 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 42, 43 en 47 van de Faillissementswet dan wel voor het instellen van een verhaalsonderzoek of vooronderzoek naar de mogelijkheden daartoe.

2. Een curator die een verzoek doet als bedoeld in het eerste lid, kan de minister tevens verzoeken om vergoeding van de op dat moment reeds gemaakte kosten voor het opstellen van het verzoek en de kosten die direct zijn gerelateerd aan het instellen van een verhaalsonderzoek of vooronderzoek als bedoeld in het eerste lid.

3. Een voorschot wordt verleend in de vorm van een garantstelling ten behoeve van de curator waarbij een speciale rekening-courant wordt geopend bij een door de minister aangewezen kredietinstelling.

4. Een garantstelling wordt verstrekt voor de duur van het faillissement, tenzij deze voortijdig wordt beŽindigd.

 

Artikel 3. Wijze van indienen verzoek

1. De curator maakt voor de indiening van een verzoek als bedoeld in artikel 2 gebruik van een door de minister vastgestelde vragenlijst. De vragenlijst wordt volledig ingevuld.

2. Het verzoek behoeft goedkeuring van de in het faillissement benoemde rechter-commissaris.

 

Artikel 4. Overeenkomst

1. Een garantstelling wordt verstrekt op basis van een daartoe strekkende overeenkomst tussen de Staat en de curator.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de garantstelling, daaronder begrepen de afwikkeling daarvan, en bevat de rechten en verplichtingen die de curator en de minister ter nadere uitwerking van deze regeling overeenkomen.

 

Artikel 5. Verhoging

1. Een curator kan de minister verzoeken om verhoging van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Boek 2 BW | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x