Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Algemene douanewet (Adw)

 

BESLUIT  STRATEGISCHE  GOEDEREN

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 24 juni 2008, houdende regels ten aanzien van de in-, uit- en doorvoer van goederen voor tweeŽrlei gebruik en militaire goederen (Besluit strategische goederen)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 oktober 2007, nr. WJZ 7122174, gedaan na overleg met de Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeŽrlei gebruik en de artikelen 1:4, eerste en tweede lid, en 3:1 van de Algemene douanewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 april 2008, nr. W10.07.0401/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8056339;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

ß 1. Begripsbepalingen

 

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Ė algemene doorvoervergunning: een bij ministeriŽle regeling verleende toestemming aan in Nederland gevestigde beschikkingsbevoegden voor de doorvoer van militaire goederen door Nederland;

Ė algemene overdrachtsvergunning: een bij ministeriŽle regeling verleende toestemming aan in Nederland gevestigde beschikkingsbevoegden voor de overdracht van militaire goederen aan in een andere lidstaat gevestigde ontvanger;

Ė algemene uitvoervergunning: een bij ministeriŽle regeling verleende toestemming aan in Nederland gevestigde beschikkingsbevoegden voor de uitvoer van militaire goederen uit Nederland naar een derde land;

Ė beschikkingsbevoegde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bevoegd is over militaire goederen te beschikken;

Ė derde land: een land niet zijnde een lidstaat;

Ė doorvoer door Nederland: het vervoer van militaire goederen die uitsluitend het Nederlands grondgebied worden binnengebracht om via dat gebied te worden vervoerd naar een bestemming buiten het Nederlands grondgebied;

Ė globale overdrachtsvergunning: een op aanvraag aan een beschikkingsbevoegde verleende vergunning voor de overdracht van militaire goederen aan ontvangers of categorieŽn van ontvangers in ťťn of meer andere lidstaten;

Ė globale uitvoervergunning: een op aanvraag aan een beschikkingsbevoegde verleende vergunning voor de uitvoer van militaire goederen aan ontvangers of categorieŽn van ontvangers in ťťn of meer derde landen;

Ė individuele doorvoervergunning: een op aanvraag aan een in Nederland gevestigde beschikkingsbevoegde verleende vergunning voor de doorvoer van militaire goederen door Nederland;

Ė individuele overdrachtsvergunning: een op aanvraag aan een beschikkingsbevoegde verleende vergunning voor de overdracht van militaire goederen aan een individuele ontvanger in een andere lidstaat;

Ė individuele uitvoervergunning: een op aanvraag aan een beschikkingsbevoegde verleende vergunning voor de uitvoer van militaire goederen aan een individuele ontvanger in een derde land;

Ė invoer in Nederland: het binnenbrengen van militaire goederen in Nederlands grondgebied, anders dan voor doorvoer door Nederland;

Ė lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;

Ė militaire goederen: de militaire goederen, bedoeld in een door Onze Minister na overleg met Onze Minister wie het mede aangaat vast te stellen ministeriŽle regeling;

Ė Nederlands grondgebied: het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa;

Ė Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Ė overdracht uit Nederland: elke overbrenging of verplaatsing van een militair goed van het Nederlands grondgebied naar een bestemming in een andere lidstaat;

Ė uitvoer uit Nederland: het doen verlaten van goederen van Nederlands grondgebied naar een derde land, anders dan voor doorvoer door Nederland;

Ė richtlijn 2009/43/EG: richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PbEU 2009, L 146);

Ė verordening 428/2009: verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeŽrlei gebruik (PbEU 2009, L 134);

Ė wet: de Algemene douanewet.

 

ß 2. Goederen voor tweeŽrlei gebruik

 

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste tot en met vierde lid, 6, eerste en tweede lid, 20, eerste en derde lid, en 22, eerste, achtste en tiende lid, van verordening 428/2009, voor zover het goederen betreft.

 

Artikel 3

1. De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 6, eerste en tweede lid, 9, eerste, tweede en vierde lid, onder c, 11, eerste lid, 13, eerste en vijfde lid, en 16, derde en vierde lid, van verordening 428/2009 is Onze Minister.

2. Indien Onze Minister bij beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vierde lid, van verordening 428/2009, heeft bepaald dat de uitvoer of de wederuitvoer van de daarbij aangewezen goederen zonder vergunning is verboden, is de adressaat van deze beschikking, zodra voor hem aannemelijk is dat de desbetreffende goederen een andere bestemming zullen krijgen dan in de beschikking is vermeld, verplicht onder opgave van redenen van deze gewijzigde bestemming mededeling te doen aan Onze Minister.

 

Artikel 4

Bij ministeriŽle regeling kan Onze Minister om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen een verbod instellen op, of een vergunning verplicht stellen voor de uitvoer van goederen voor tweeŽrlei gebruik die niet zijn genoemd in bijlage I van verordening 428/2009.

 

Artikel 4a

1. Onze Minister kan de doorvoer van niet-communautaire goederen voor tweeŽrlei gebruik, die niet op de lijst van bijlage I van verordening 428/2009 staan, verbieden indien deze goederen bestemd zijn voor een van de doeleinden, genoemd in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009.

2. Onze Minister kan de doorvoer van niet-communautaire goederen voor tweeŽrlei gebruik, die op de lijst van bijlage I van verordening 428/2009 staan, verbieden indien deze goederen een militaire bestemming hebben als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009.

3. Onze Minister kan besluiten dat een vergunning is vereist voor de overbrenging van producten voor tweeŽrlei gebruik vanuit Nederland naar een andere lidstaat van de Europese Unie indien op het tijdstip van de overbrenging voldaan wordt aan de eisen, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van verordening 428/2009.

 

Artikel 4b

1. Onze Minister verleent een vergunning als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van verordening 428/2009.

2. Onze Minister kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid onder beperkingen verlenen en kan aan een vergunning voorschriften en voorwaarden verbinden.

3. Bij ministeriŽle regeling worden regels gesteld over:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Adw | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x