Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd)

 

REGELING  AQUACULTUUR

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2008, nr. TRCJZ/2008/2015, houdende regels inzake aquacultuur (Regeling aquacultuur)

     De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
     Gelet op Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PbEU 21), Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEU L 49), Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395/13), Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zo÷technische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224/29), Richtlijn nr. 91/496/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen nrs. 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PbEG L 268/56), Richtlijn nr. 96/22/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 april 1996 betreffende het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ▀-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen nrs. 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG (PbEG L 125), Richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24) en Richtlijn nr. 2006/88/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PbEG L 328);
     Gelet op artikel 2b van de Visserijwet 1963, artikel 19 van de Landbouwwet en de artikelen 10, 11, 13, 15, 19, tweede lid, 25, 26, 30, 78, 100, 102, 107 en 111 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
     Gelet op artikel 3 van het Reglement zee- en kustvisserij, de artikelen 2 en 4 van het Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten, artikel 3, onderdeel hh, en artikel 5, eerste lid, onderdeel ff, van het Besluit verdachte dieren;

     Besluit:

 

 

Titel 1. Algemeen

 

ž 1.1. Definities

 

Artikel 1.1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. richtlijn nr. 89/662/EEG: Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395/13);

b. richtlijn nr. 90/425/EEG: Richtlijn nr. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zo÷technische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224/29);

c. richtlijn nr. 91/496/EEG: Richtlijn nr. 91/496/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PbEG L 268/56);

d. richtlijn nr. 96/22/EG: Richtlijn nr. 96/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 april 1996 betreffende het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ▀-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG (PbEG L 125);

e. richtlijn nr. 97/78/EG: Richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24);

g. richtlijn nr. 2006/88/EG: Richtlijn nr. 2006/88/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 oktober 2006, betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PbEG L 328);

h. verordening nr. 136/2004: Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PbEU 21);

i. verordening nr. 282/2004: Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEU L 49);

j. verordening nr. 882/2004: Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiŰle controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165);

k. verordening nr. 853/2004: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiŰnevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Pb L 139);

l. beschikking 93/444/EEG: Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen inzake het intracommunautaire handelsverkeer van bepaalde levende dieren en produkten die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen (PbEG L 208).

 

Artikel 1.1.2

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister: de Minister van Economische Zaken;

b. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit;

c. ambtenaar: ambtenaar als bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

d. lidstaat: land, niet zijnde Nederland, dat lid is van de Europese Gemeenschappen;

e. derde land: land, niet zijnde Nederland en niet zijnde een lidstaat;

f. communautaire maatregel: verordening, richtlijn of beschikking als bedoeld in artikel 249 van het EG-verdrag;

g. communautaire uitvoeringsmaatregel: verordening, richtlijn of beschikking als bedoeld in artikel 249 van het EG-verdrag, vastgesteld krachtens een communautaire maatregel, genoemd in artikel 1.1.1;

h. aquacultuurdier: aquacultuurdier als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

i. aquacultuurproductiebedrijf: aquacultuurproductiebedrijf als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

j. waterdier: waterdier als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

k. aquacultuurverwerkingsbedrijf: levensmiddelenbedrijf dat overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 853/2004 erkend is met het oog op het verwerken van aquacultuurdieren voor voedingsdoeleinden;

l. kwekerij: kwekerij als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

m. kweekgebied van weekdieren: kweekgebied van weekdieren als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

n. waterdier voor sierdoeleinden: waterdier voor sierdoeleinden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel k, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

o. in de handel brengen: de verkoop, met inbegrip van het te koop aanbieden, of enige andere vorm van al dan niet gratis overdracht, alsmede iedere vorm van verplaatsing van aquacultuurdieren in Nederland en in een lidstaat;

p. put-en-take-visbedrijven: put-en-take-visbedrijven als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel n, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

q. wild waterdier: wild waterdier als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel p, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

r. compartiment: compartiment als bedoeld in bijlage I, onderdeel a, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

s. epizo÷tiologische eenheid: epizo÷tiologische eenheid als bedoeld in bijlage I, onderdeel g, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

t. verdere verwerking: verdere verwerking als bedoeld in bijlage I, onderdeel i, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

u. verhoogde sterfte: een onverklaarbaar aantal sterfgevallen dat aanzienlijk boven het onder gegeven omstandigheden voor de kwekerij of het kweekgebied van weekdieren in kwestie normale niveau ligt;

v. quarantaine: quarantaine als bedoeld in bijlage I, onderdeel m, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

w. gevoelige soort: gevoelige soort als bedoeld in bijlage I, onderdeel n, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

x. gebied: gebied als bedoeld in bijlage I, onderdeel p, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

y. erkende inspectiepost: op Nederlands grondgebied gelegen inspectiepost die is aangewezen en erkend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van richtlijn nr. 91/496/EEG voor zover het de in- of doorvoer van aquacultuurdieren betreft onderscheidenlijk het bepaalde in artikel 6 van richtlijn nr. 97/78/EG voor zover het de in- of doorvoer van producten van aquacultuurdieren betreft;

z. importeur: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aquacultuurdieren of producten daarvan met het oog op de invoer of doorvoer bij een erkende inspectiepost ten onderzoek aanbiedt dan wel zijn gemachtigde;

aa. partij aquacultuurdieren: hoeveelheid aquacultuurdieren van dezelfde soort die met een zelfde vervoermiddel wordt vervoerd en afkomstig is uit een zelfde land;

bb. partij producten van aquacultuurdieren: hoeveelheid aquacultuurprodukten van dezelfde soort die met een zelfde vervoermiddel wordt vervoerd en afkomstig is uit een zelfde land;

cc. doorvoer: vervoer over Nederlands grondgebied van een partij afkomstig uit een lidstaat of een derde land, naar een lidstaat of derde land;

dd. punt van uitgang: douanekantoor van uitgang, of een in een andere lidstaat gelegen plaats als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van beschikking 93/444/EEG, van waaruit de betrokken partij aquacultuurdieren of producten daarvan rechtstreeks naar het derde land van bestemming worden doorgevoerd;

ee. douane-entrepot: opslagruimte als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 (PbEG L 302);

ff. vrij entrepot: opslagruimte als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 (PbEG L 302);

gg. belanghebbende bij de lading: belanghebbende bij de lading als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van richtlijn nr. 97/78/EG;

hh. diergezondheidscertificaat: certificaat als bedoeld in artikel 14 van richtijn nr. 2006/88/EG.

 

ž 1.2. Communautaire aspecten

 

Artikel 1.2.1

1.De bevoegde autoriteit, bedoeld in een communautaire maatregel, die is genoemd in artikel 1.1.1, en in een communautaire uitvoeringsmaatregel, is de Minister.

2.In afwijking van het eerste lid, is ingeval een communautaire maatregel of een communautaire uitvoeringsmaatregel de bevoegde autoriteit een taak opdraagt die niet bestaat uit het nemen van een besluit, de bevoegde autoriteit de VWA.

3.De officiŰle dierenarts, bedoeld in een communautaire uitvoeringsmaatregel en in deze regeling, is een dierenarts, verbonden aan de VWA.

 

Artikel 1.2.2

Ingeval in een bepaling van deze regeling is

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Gwwd | alle wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x