Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Gratiewet

 

UITVOERINGSREGELING  RECLASSERING  2005

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Justitie van 9 november 2005, nr. DDS 5378751, houdende regels over de uitvoering van reclasseringswerkzaamheden (Uitvoeringsregeling reclassering 2005)

     De Minister van Justitie;
     Gelet op de artikelen 2, derde lid, 6, derde lid, 38, vijfde lid, en 40 van de Reclasseringsregeling 1995;

     Besluit:

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. medewerker: een persoon in dienst van de in artikel 5, eerste lid, onder a, van de Reclasseringsregeling 1995 bedoelde instellingen van maatschappelijke dienstverlening of een vrijwilliger, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, van de Reclasseringsregeling 1995, die een gedetineerde bezoekt;

b. gedetineerde: een persoon ingesloten in een penitentiaire inrichting als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Reclasseringsregeling 1995;

c. reclasseringswerker: de in artikel 6 van de Reclasseringsregeling 1995 bedoelde persoon;

d. managementafspraken: afspraken die tussen de reclasseringsinstelling en Onze Minister over de uitvoering van de reclasseringswerkzaamheden worden gemaakt en over de voortgang waarvan periodiek door de reclasseringsinstelling aan Onze Minister wordt gerapporteerd.

 

Hoofdstuk 2. Aanwijzingseisen en beŽdiging van reclasseringswerkers

 

Paragraaf 2.1. Aanwijzingseisen

 

Artikel 2

1. Als reclasseringswerker kan slechts worden aangewezen degene die:

a. in het bezit is van het diploma Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (maatschappelijk werk en dienstverlening, HSAO-MDW) of van een voor het reclasseringswerk als gelijkwaardig te beschouwen getuigschrift;

b. in dienst is van een reclasseringsinstelling en

c. beschikt over een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens.

2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kan een medewerker van een reclasseringsinstelling die belast is met de uitvoering van werkstraffen en in het bezit is van het diploma Middelbaar Sociaal Agogisch Onderwijs of een als gelijkwaardig te beschouwen getuigschrift, als reclasseringswerker worden aangewezen.

3. Ten behoeve van de aanwijzing als reclasseringswerker legt de kandidaat de stukken over waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in het eerste en tweede lid gestelde eisen.

 

Artikel 3

1. De aanwijzing kan worden geschorst, indien de reclasseringswerker op ernstige wijze tekortschiet in de uitoefening van zijn taak.

2. De aanwijzing kan worden ingetrokken, indien blijkt van omstandigheden die, hadden zij zich voorgedaan of waren zij bekend geweest ten tijde van de aanwijzing, zouden hebben geleid tot het niet verlenen van die aanwijzing.

3. De aanwijzing kan worden ingetrokken na beŽindiging van de werkzaamheden als reclasseringswerker en wordt in ieder geval ingetrokken na beŽindiging van het dienstverband met de reclasseringsinstelling.

 

Paragraaf 2.2. BeŽdiging

 

Artikel 4

Alvorens zijn functie te aanvaarden, legt de reclasseringswerker voor de rechtbank in het arrondissement van de plaats waar hij is tewerkgesteld de volgende eed of belofte af:

ĎIk zweer (beloof), dat ik mijn taak overeenkomstig de gestelde voorschriften naar geweten zal vervullen en de zaken waarvan ik door de uitoefening van mijn functie kennis draag en waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik krachtens wettelijk voorschrift of uit hoofde van mijn functie tot mededeling verplicht ben. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat beloof ik)í

 

Artikel 5

1. De reclasseringsinstelling verzoekt de griffier van de rechtbank het tijdstip voor de beŽdiging vast te stellen, zo mogelijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

2. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan volgens het model dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd. Het gaat vergezeld van een afschrift van de beschikking, waaruit de aanwijzing van de reclasseringswerker blijkt.

3. De griffier deelt de reclasseringsinstelling het tijdstip mee waarop de beŽdiging zal plaatsvinden.

4. De griffier maakt van de eedsaflegging een akte op en zendt afschrift daarvan aan de reclasseringsinstelling.

 

Artikel 6

Het bestuur van de reclasseringsinstelling verstrekt de reclasseringswerker na diens beŽdiging een bewijs waarmee hij zich als zodanig kan legitimeren.

 

Hoofdstuk 3. SubsidiŽring

 

Paragraaf 3.1. Subsidieverlening

 

Artikel 7

1. De ontwerpbegroting en het beleidsplan met de voorgenomen werkzaamheden, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Reclasseringsregeling 1995, geeft voor het komende subsidiejaar en indicatief voor de drie daarop volgende jaren in ieder geval aan:

a. een visie in hoofdlijnen op de te verwachten ontwikkelingen voor de reclassering als onderdeel van de strafrechtsketen;

b. de beleidsvoornemens met een financiŽle vertaling daarvan, met name ten aanzien van de ontwikkeling van de te leveren producten, de daaraan gerelateerde kostprijzen en de prioriteitenstelling die bij de uitvoering daarvan wordt aangehouden;

c. de wijze waarop wordt voldaan aan de door Onze Minister gestelde prioriteiten door middel van de voorgenomen werkzaamheden;

d. te verwachten knelpunten bij de uitvoering van het beleidsplan en de wijze waarop de reclasseringsinstelling deze wil oplossen.

2. De in het eerste lid genoemde ontwerpbegroting is gebaseerd op het besluit waarbij de subsidie, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Reclasseringsregeling 1995 met betrekking tot het lopende subsidiejaar is verleend.

3. Onze Minister kan in de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Gratiewet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x