Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Kaderwet SZW-subsidies

 

ALGEMENE  REGELING  SZW-SUBSIDIES

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
REGELING algemene regels met betrekking tot de verstrekking van subsidies (Algemene Regeling SZW-subsidies)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

subsidiabele activiteiten: de in een subsidieregeling of in een subsidiebeschikking omschreven activiteiten, dan wel de resultaten of producten daarvan, waarop de subsidieverstrekking betrekking heeft.

Artikel 2

1. Deze regeling is van toepassing op alle subsidieverstrekkingen door de minister, behoudens voorzover daarvan in een subsidieregeling of een subsidiebeschikking wordt afgeweken.

2. Deze regeling is niet van toepassing op subsidies, die berusten op een andere wet dan de Kaderwet SZW-subsidies, behoudens voorzover zij bij of krachtens die andere wet van toepassing is verklaard.

Artikel 3

1. Subsidieverstrekking vindt slechts plaats voorzover het betreft werkelijk gemaakte kosten ter uitvoering van subsidiabele activiteiten.

2. Subsidieverstrekking vindt niet plaats voorzover het betreft

a. onredelijk gemaakte kosten ter uitvoering van subsidiabele activiteiten;

b. kosten gemaakt ter uitvoering van activiteiten, die redelijkerwijs niet passen in de omschreven subsidiabele activiteiten.

Artikel 4

Aan het verlenen of vaststellen van subsidie of het verlenen van voorschotten daarop voor enig jaar, kunnen geen aanspraken worden ontleend op subsidiėring in volgende jaren, onverminderd artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht.

§ 2. Subsidieverlening

Artikel 5

1. De subsidie-aanvrager dient een aanvraag in bij de minister. De aanvraag wordt onderbouwd met een projectplan en een begroting. Een subsidie-aanvraag door een rechtspersoon moet zijn ondertekend door het bestuur.

2. In het projectplan worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke doelstelling, resultaten en producten de subsidie-aanvrager met de activiteiten nastreeft en op welke wijze zij zullen worden uitgevoerd.

3. De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van het project. De begroting is voorzien van een postgewijze toelichting.

4. Subsidie-aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de - eventueel met toepassing van de artikelen 3:18 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht aangevulde - aanvraag.

Artikel 6

1. Subsidie wordt slechts verleend, indien de subsidie-aanvrager:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x