Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Metrologiewet

 

MEETEENHEDENBESLUIT  2006

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 12 oktober 2006 tot uitvoering van artikel 2 van de Metrologiewet en ter implementatie van enkele Europese richtlijnen (Meeteenhedenbesluit 2006)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 september 2006, nr. WJZ 6066164;
     Gelet op Richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979 (PbEG L 39) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van Richtlijn 71/354/EEG, Richtlijn 76/766/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholtabellen (PbEG L 262), Richtlijn 71/347/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen (PbEG L 239) en artikel 2 van de Metrologiewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 14 september 2006, nr. W10.06.0379/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 oktober 2006, nr. WJZ 6074955;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

§ 1. Begripsbepalingen

 

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. wet: de Metrologiewet;

b. SI: het Internationale stelsel van meeteenheden (Système International);

c. SI-grondeenheden: de eenheden, genoemd in artikel 3, eerste lid;

d. afgeleide SI-eenheden: de eenheden, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 

§ 2. Erkende meeteenheden

 

Artikel 2

1.De erkende meeteenheden om daarin grootheden uit te drukken zijn:

a. de SI-grondeenheden;

b. afgeleide SI-eenheden;

c. de overige eenheden, genoemd in deze paragraaf.

2.Samengestelde eenheden kunnen worden gevormd door een combinatie van de eenheden, bedoeld in het eerste lid.

 

Artikel 3

1. De namen en symbolen van de SI-grondeenheden en de daarbij behorende grootheden zijn:

grootheid

eenheid

 

naam

symbool

lengte

de meter

m

massa

het kilogram

kg

tijd

de seconde

s

elektrische stroom

de ampère

A

thermodynamische temperatuur

de kelvin

K

hoeveelheid stof

de mol

mol

lichtsterkte

de candela

cd

2. Verstaan wordt onder:

a. de meter: de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299 792 458 seconde;

b. het kilogram: de massa die gelijk is aan de massa van het internationale prototype van het kilogram;

c. de seconde: de tijdsduur van 9 192 631 770 perioden van de straling overeenkomend met de overgang tussen de twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het atoom cesium 133;

d. de ampère: de constante stroom die, indien hij wordt onderhouden in twee evenwijdige, rechtlijnige en oneindig lange geleiders van te verwaarlozen cirkelvormige doorsnede, welke geplaatst zijn in het luchtledige op een onderlinge afstand van 1 meter, tussen deze twee geleiders een kracht veroorzaakt gelijk aan 2 x 10–7 newton voor iedere meter lengte;

e. de kelvin: het 1/273,16 gedeelte van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water met een isotopensamenstelling met de verhoudingen 0,000 155 76 mol 2H per mol 1H, 0,000 379 9 mol 17O per mol 16O en 0,002 005 2 mol 18O per mol 16O;

f. de mol: de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof 12;

g. de candela: de lichtsterkte, in een gegeven richting, van een bron die een monochromatische straling met een frequentie van 540 x 1012 hertz uitzendt en waarvan de stralingssterkte in die richting 1/683 watt per steradiaal is;

3. Indien de hoeveelheid stof wordt uitgedrukt in mol, worden de elementaire entiteiten, bedoeld in het tweede lid, onder f, gespecificeerd in atomen, moleculen, ionen, elektronen, andere deeltjes of bepaalde groeperingen van andere deeltjes.

 

Artikel 4

De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden van de seconde en de kilogram en het in de tabel opgenomen deel van de kilogram hebben een eigen naam en symbool:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.



 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Metrologiewet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x