Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000)

 

REGLEMENT  REGIME  GRENSLOGIES

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 14 januari 1993, houdende vaststelling van een reglement voor het regime in een grenslogies ingevolge artikel 7a, vierde lid, Vreemdelingenwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 26 februari 1992, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 192399/92/6;
     Gelet op artikel 7a van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40);
     De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, nr. W03.92.0094);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 12 januari 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 264314/93/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit besluit heeft betrekking op de ruimten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 die door Onze Minister als zodanig zijn aangewezen en zijn bestemd voor de opname van vreemdelingen als bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1. Grenslogies: een ruimte als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000.

2. Vreemdeling: een persoon als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 die ingevolge artikel 6, eerste lid, dan wel enige andere bepaling bij of krachtens deze wet is gehouden te verblijven in een grenslogies.

3. Onze Minister: Onze Minister van Justitie.

Titel II. Beheer

Artikel 3

1. Het opperbeheer van een grenslogies berust bij Onze Minister. Deze kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen ter uitvoering van en in aanvulling op dit besluit.

2. Met het beheer van een grenslogies is belast een daartoe door Onze Minister aangewezen directeur, die hiertoe wordt bijgestaan door ambtenaren en overige medewerkers.

3. De directeur heeft tot taak het verblijf van de vreemdelingen in het grenslogies te verzekeren, alsmede de veiligheid en de orde aldaar te handhaven. De directeur is bevoegd bevelen te geven aan de ambtenaren en overige medewerkers die met het oog op deze taakuitoefening noodzakelijk zijn.

4. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur wordt deze met het oog op de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften vervangen. Onze Minister wijst een of meer ambtenaren, die werkzaam zijn in het grenslogies, aan als plaatsvervanger van de directeur.

Titel III. Regime

Artikel 4

1. De vreemdeling wordt aan geen andere beperkingen onderworpen dan die volstrekt noodzakelijk zijn om zijn verblijf in het grenslogies te verzekeren alsmede om de veiligheid en de orde aldaar te handhaven.

2. De vreemdeling is gehouden bevelen gegeven door of namens de directeur ter verzekering van zijn verblijf alsmede ter handhaving van de veiligheid en orde in het grenslogies op te volgen.

Artikel 5

1. Met inachtname van de beperkingen en de bevelen ingevolge artikel 4 is de vreemdeling bevoegd:

a. zich binnen het grenslogies vrij te bewegen;

b. bezoekers te ontvangen in een daartoe door de directeur aangewezen ruimte;

c. brieven een andere poststukken te ontvangen en, voor eigen rekening, te verzenden;

d. voor eigen rekening te telefoneren.

2. De directeur kan de toelating van bezoekers afhankelijk stellen van hun bereidheid zich bij binnenkomst aan hun kleding te laten onderzoeken en door hen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Vw 2000 | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x