Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

 

BESLUIT  AANSPRAKEN  ZEEVARENDEN, ARBEIDSBEMIDDELING  EN  TERBESCHIKKINGSTELLING  VAN  ARBEIDSPLAATSEN  IN  DE  ZEEVAART

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 27 augustus 2012, houdende regels inzake aanspraken van zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart en tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2012, nr. 12.000981, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op de artikelen 719, 734d, 734e, 734g, 734i, 734j en 745 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 12 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet en 16, zevende en negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 mei 2012, nr. W.12.12.0138/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2012, nr. IZ/IA/2012/12483, uitgebracht mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Hoofdstuk 1. Aanspraken van zeevarenden

Artikel 1. Samenloop loon en uitkering

Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid van loon als bedoeld in artikel 734 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een of meer uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dan wel met een uitkering of een inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, wordt het loon slechts uitbetaald voor zover het de uitkering of inkomensvoorziening, verleend ter zake van dezelfde arbeidsongeschiktheid, overtreft.

Artikel 2. Verlies uitrusting

1. De uitkering, bedoeld in artikel 719, lid 2, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt in geval van verlies van de gehele uitrusting gesteld op het bedrag, dat voor de desbetreffende zeevarende, al naar gelang de groep waartoe hij behoort, in de bij dit besluit gevoegde bijlage is vermeld.

2. In geval van verlies van een gedeelte van de uitrusting, wordt het bedrag van de uitkering, bedoeld in het eerste lid, gesteld op de geldswaarde van het verloren gegane deel van de uitrusting tot ten hoogste het krachtens het eerste lid bepaalde bedrag.

Artikel 3. Vangst als loon

1. Voor de zeevarende in de zeevisserij, die verplicht verzekerd is op grond van de Ziektewet en wiens loon bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van de artikelen 719, lid 3, 732, 734, 734b en 734l van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het voor hem geldende dagloon krachtens de Ziektewet te vermenigvuldigen met 313/12.

2. Voor de zeevarende in de zeevisserij, die niet verplicht verzekerd is op grond van de Ziektewet en wiens loon bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, geldt voor de toepassing van de artikelen 719, lid 3, 732, 734, 734d, 734f, 734h, 734j en 734l van het Burgerlijk Wetboek als loon, berekend naar de tijdruimte van een maand, het bedrag, dat verkregen wordt door het dagloon, dat voor hem krachtens de Ziektewet zou gelden, indien hij verplicht verzekerd zou zijn ingevolge die wet, te vermenigvuldigen met 313/12.

Artikel 4. Ziekte in verband met de zee-arbeidsovereenkomst

1. Als ziekten, bedoeld in artikel 734e, lid 2, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, worden aangewezen:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Waadi | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x