Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

UITVOERINGSBESLUIT  WET  KENBAARHEID  PUBLIEKRECHTELIJKE  BEPERKINGEN  ONROERENDE  ZAKEN

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 11 mei 2007, houdende regels van administratieve en technische aard ter uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 februari 2007, nr. DJZ2007004710, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, 6, tweede lid, 8, vijfde lid, 9, tweede lid, 10, derde lid, 12, derde lid, en 16, derde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;
     De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 2007, nr. W08.07.0047/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 mei 2007, nr. DJZ2007041683, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

 

Artikel 2

1. Het gemeentelijke beperkingenregister, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet, wordt zodanig ingericht, dat de daarin ingeschreven documenten afdoende zijn beveiligd en binnen redelijke termijn voor raadpleging beschikbaar zijn.

2. De in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven documenten worden door middel van het inschrijfnummer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, ontsloten.

 

Artikel 3

Indien in een in het gemeentelijke beperkingenregister in te schrijven beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de wet, de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak of zaken waarop het document betrekking heeft niet is vermeld, voorzien burgemeester en wethouders het desbetreffende document alsnog van de kadastrale aanduiding door deze op een overzichtelijke en eenduidige wijze aan het document toe te voegen. Deze toevoeging wordt door burgemeester en wethouders ondertekend, met inachtneming van artikel 6.

 

Artikel 4

1. Een in het gemeentelijke beperkingenregister in te schrijven beperkingenbesluit, respectievelijk een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, is voorzien van:

a. voor zover het betreft een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1, van de wet, de datum van bekendmaking van het beperkingenbesluit;

b. voor zover het betreft een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 4 van de wet, de datum waarop het beperkingenbesluit is verzonden of van het beperkingenbesluit kennisgeving is gedaan;

c. voor zover het betreft een beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 5, van de wet, de datum van de inschrijving op de gemeentelijke monumentenlijst of in het gemeentelijke monumentenregister van het besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak als beschermd monument;

d. voor zover het betreft een op een beperkingenbesluit als bedoeld onder a tot en met c betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, de datum van ontvangst van een gewaarmerkt afschrift van de beslissing of de uitspraak door burgemeester en wethouders.

2. Een in het gemeentelijke beperkingenregister in te schrijven vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de wet, is voorzien van de datum waarop burgemeester en wethouders met het vervallen van de publiekrechtelijke beperking bekend zijn geworden.

 

Artikel 5

1. Bij de inschrijving in het gemeentelijke beperkingenregister van een beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x