Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

 

BESLUIT  INFORMATIE-UITWISSELING  ONDERGRONDSE  NETTEN

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 12 juni 2008, houdende regels voor een systeem van informatie-uitwisseling ter voorkoming van graafschade (Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 oktober 2007, nr. WJZ 7121121;
     Gelet op de artikelen 8, derde lid, 20, 21, eerste, tweede en derde lid, 22, eerste lid, 23 en 46, derde lid, en 49, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
     De Raad van State gehoord (advies van 14 december 2007, nr. W10.07.0385/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 juni 2008, nr. WJZ 8033314;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. wet: de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;

b. beheerdersinformatie: de informatie die een beheerder verstrekt ingevolge artikel 10, eerste lid, of artikel 46, derde lid, van de wet.

 

Artikel 2

1. Een beheerpolygoon, oriŽntatiepolygoon en graafpolygoon wordt weergegeven door een tekening van een vlak aan de hand van coŲrdinaten van het rijksdriehoekstelsel op door de Dienst verstrekt kaartmateriaal.

2. De beheerder stelt een beheerpolygoon op voor elk net dat hij beheert.

3. De omvang en vorm van het gebied van de beheerpolygoon is gerelateerd aan de ligging van het net dat binnen dat gebied wordt beheerd, waarbij rekening wordt gehouden met een zorgvuldigheidsmarge tussen de ligging van het net en de grens van het gebied, en waarbij netten die een verbinding vormen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de wet, buiten beschouwing kunnen blijven.

4. De Dienst verricht de registratie, bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdeel b, van de wet, overeenkomstig de gebiedsaanduiding die desgevraagd door de gemeente in wier grondgebied het net zich bevindt, is gegeven.

5. De oriŽntatiepolygoon past binnen een vierkant waarvan de zijdes langs de x- en y-coŲrdinaten lopen en waarvan de zijdes een lengte van 2,5 kilometer hebben.

6. De graafpolygoon past binnen een vierkant waarvan de zijdes langs de x- en y-coŲrdinaten lopen en waarvan de zijdes een lengte van 500 meter hebben. Indien overeenkomstig artikel 12 van de wet graafmeldingen gezamenlijk worden gedaan door tussenkomst van een door Onze Minister aangewezen organisatie, past de graafpolygoon binnen een vierkant waarvan de zijdes langs de x- en y-coŲrdinaten lopen en waarvan de zijdes een lengte van 1.500 meter hebben.

 

Artikel 3

1.Beheerders, opdrachtgevers, grondroerders, en bestuursorganen hebben toegang tot en aansluiting op het informatiesysteem, mits zij zich daartoe tevoren hebben aangemeld bij de Dienst.

2.Een grondroerder of opdrachtgever heeft slechts toegang tot en aansluiting op het informatiesysteem indien hij in het kader van de uitoefening van een beroep of een bedrijf graafwerkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid of leiding laat verrichten, respectievelijk opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij graafwerkzaamheden worden verricht.

3.Bij ministeriŽle regeling worden nadere regels gesteld over de in het eerste lid bedoelde aanmelding, met inbegrip van de verstrekking van gegevens omtrent de aan te melden organisatie en personen.

 

Artikel 4

1. De registratiemelding, het oriŽntatieverzoek en de graafmelding worden gedaan en het graafbericht wordt verzonden via het elektronisch informatiesysteem, met dien verstande dat:

a. het oriŽntatieverzoek en de graafmelding door tussenkomst van de Dienst kunnen worden gedaan;

b. graafmeldingen voor graafwerkzaamheden als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de wet overeenkomstig artikel 12 van de wet gezamenlijk kunnen worden gedaan door tussenkomst van een door Onze Minister aangewezen organisatie.

2. De registratiemelding omvat een aanduiding van de functie van het betreffende net overeenkomstig een bij ministeriŽle regeling te bepalen functie-indeling.

3. De graafmelding omvat de aanvangsdatum van de voorgenomen graafwerkzaamheden en een aanduiding van de aard van deze werkzaamheden. De eerste volzin is niet van toepassing op graafmeldingen die overeenkomstig artikel 12 van de wet gezamenlijk worden gedaan door tussenkomst van een door Onze Minister aangewezen organisatie.

4. Bij ministeriŽle regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop en de vorm waarin een registratiemelding, een oriŽntatieverzoek, een graafmelding, een ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de wet, of een graafbericht wordt gedaan, en over de hierbij te verstrekken gegevens.

 

Artikel 5

1. De liggingsgegevens die deel uitmaken van de beheerdersinformatie hebben betrekking op elk in de oriŽntatiepolygoon of graafpolygoon gelegen net, en worden

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x