Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

 

BESLUIT  GEBRUIK  BURGERSERVICENUMMER  IN  DE  ZORG

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 23 mei 2008, houdende regels voor het gebruik van het burgerservicenummer in de zorgsector (Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 januari 2007, MEVA/ICT-2740333, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;
     Gelet op de artikelen 2, 11, 15, 17 en 17a van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en de artikelen 17 en 21, vierde lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
     De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 2007, nr. W13.07.0014/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 mei 2008, MEVA/ICT-2846755;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet: Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg;

b. register van zorgaanbieders: register van zorgaanbieders als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet;

c. register van indicatieorganen: register van indicatieorganen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet;

d. register van zorgverzekeraars: register van zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet;

e. register: register van zorgaanbieders, register van indicatieorganen of register van zorgverzekeraars;

f. geregistreerde: in een register opgenomen zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar;

g. SBV-Z: sectorale berichtenvoorziening in de zorg als bedoeld in artikel 11, eerste lid;

h. beheervoorziening: beheervoorziening als bedoeld in artikel 3 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

i. systeembeschrijving: systeembeschrijving als bedoeld in artikel 12;

j. toegangsmiddel: certificaat of ander authenticatiemiddel als bedoeld in artikel 18 met inbegrip van de drager van het toegangsmiddel.

Artikel 2

1. De verbindingskantoren, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering, worden aangewezen als zorgverzekeraar in de zin van de wet voor zover zij het in artikel 8 van dat besluit aangegeven deel van de administratie verrichten voor de bij artikel 2 van dat besluit aangewezen zorg.

2. Als zorgaanbieder, respectievelijk zorg in de zin van de wet wordt aangewezen de Stichting Sanquin Bloedvoorziening voor zover het betreft haar werkzaamheden met betrekking tot het diagnostisch laboratoriumonderzoek voor een zorgaanbieder en het beheer en de exploitatie van het Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven.

Hoofdstuk II. Registers

Artikel 3

Bij ministeriėle regeling kan worden bepaald welke gegevens en bescheiden worden verstrekt bij de aanvraag te worden opgenomen in een register.

Artikel 4

Onze Minister stelt, voor zover mogelijk aan de hand van wettelijk gestelde vereisten voor de hoedanigheid van zorgaanbieder, indicatieorgaan en zorgverzekeraar, vast of de aanvraag, bedoeld in artikel 3, is gedaan door onderscheidenlijk een zorgaanbieder, een indicatieorgaan of een zorgverzekeraar.

Artikel 5

De aanvraag, bedoeld in artikel 3, wordt in ieder geval afgewezen indien deze niet is gedaan door een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar.

Artikel 6

1.In het register van zorgaanbieders wordt per inschrijving opgenomen:

a. indien de geregistreerde een natuurlijke persoon is:

1°. geslachtsnaam;

2°. voornamen;

3°. geboortedatum;

4°. geboorteplaats;

5°. titel in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

b. indien de geregistreerde een rechtspersoon is: naam;

c. indien de geregistreerde een zorgaanbieder is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, sub 2°, van de Kwaliteitswet zorginstellingen: naam van de instelling.

2.In het register van indicatieorganen en zorgverzekeraars wordt per inschrijving opgenomen de naam van onderscheidenlijk het indicatieorgaan en de zorgverzekeraar.

3.In de registers wordt voorts per inschrijving opgenomen:

a. aard van de gegevens en bescheiden aan de hand waarvan is vastgesteld dat de geregistreerde een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar is;

b. datum van opname in het register;

c. adres van vestiging;

d. gegevens met betrekking tot verstrekte en ingetrokken toegangsmiddelen.

4.Bij ministeriėle regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de opname en verwerking van gegevens in het register.

Artikel 7

De geregistreerde stelt Onze Minister onmiddellijk op de hoogte van een wijziging van de in het register opgenomen gegevens en van andere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het schorsen of doorhalen van de inschrijving.

Artikel 8

Zolang de inschrijving van een zorgaanbieder in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, is geschorst, is zijn inschrijving in het register van zorgaanbieders geschorst.

Artikel 9

De inschrijving in het register wordt slechts doorgehaald:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x