Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)

 

REGELING  LOONBELASTING-  EN  PREMIETABELLEN  1990

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op de artikelen 25, 26 en 27 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 1964, 521), artikel 15 van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) en artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Stb. 1965, 202);

     Besluit:

 

 

Artikel 1

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 25, 26, 27b en 32a van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 7 en 12 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

Artikel 2

Als loonbelasting- en premietabellen en als loonbelasting- en premietabellen voor bijzondere beloningen worden vastgesteld:

a. de witte tabellen voor loontijdvakken van een maand, een week, een dag, een kwartaal en van vier weken, opgenomen in bijlage A;

b. de witte tabellen voor werknemers die voor negentien dagen of minder per jaar loon ontvangen in de vorm van vakantiebonnen, voor loontijdvakken van een maand, een week, een dag en van vier weken, opgenomen in bijlage B;

c. de witte tabellen voor werknemers die voor twintig dagen of meer per jaar loon ontvangen in de vorm van vakantiebonnen, voor loontijdvakken van een maand, een week, een dag en van vier weken, opgenomen in bijlage C;

d. de groene tabellen voor loontijdvakken van een maand, een week, een dag en een kwartaal, opgenomen in bijlage D;

e. de groene tabel voor uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet voor het loontijdvak van een maand, opgenomen in bijlage E;

f. de groene tabellen voor werknemers die voor negentien dagen of minder per jaar loon ontvangen in de vorm van vakantiebonnen, voor loontijdvakken van een maand, een week en een dag, opgenomen in bijlage F;

g. de groene tabellen voor werknemers die voor twintig dagen of meer per jaar loon ontvangen in de vorm van vakantiebonnen, voor loontijdvakken van een maand, een week en een dag, opgenomen in bijlage G;

h. de tabel voor uitvoerders van aangenomen werk en thuiswerkers, hun hulpen, degenen wier arbeidsverhouding ingevolge artikel 2c van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 als dienstbetrekking wordt beschouwd en sekswerkers op wie artikel 2g van dat besluit wordt toegepast ingevolge artikel 2.2 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, opgenomen in bijlage H;

i. de tabel voor degenen die uitkeringen ontvangen ingevolge de Wet werk en bijstand opgenomen in bijlage I.

Artikel 2a [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 3

1. De witte tabellen zijn van toepassing op:

a. loon ter zake van het vervullen van een dienstbetrekking;

b. loon ter zake van arbeidsongeschiktheid dat niet uitsluitend bestaat uit uitkeringen of een inkomensvoorziening ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, gedurende ten hoogste twee jaren na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid;

c. loon genoten ingevolge de Wet arbeid en zorg en als aanvulling daarop door degene tot wie de desbetreffende werknemer in dienstbetrekking staat;

een en ander tenzij op dat loon de in artikel 2, onderdeel h, genoemde tabel van toepassing is.

2. De groene tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere arbeid met uitzondering van loon als bedoeld in artikel 2, onderdeel i, en in het eerste lid, onderdelen b en c.

Artikel 4

bij de in artikel 2 genoemde tabellen zijn voor zover nodig de berekeningsvoorschriften gevoegd aan de hand waarvan de inhoudingsplichtige uit die tabellen afleidt het bedrag van de verschuldigde belasting, het bedrag van de verschuldigde premie voor de volksverzekeringen, dan wel het gezamenlijke bedrag van de verschuldigde belasting en de verschuldigde premie voor de volksverzekeringen ten aanzien van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Wet LB | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x