Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet op het BTW-compensatiefonds

 

UITVOERINGSREGELING  BTW-COMPENSATIEFONDS

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op de artikelen 2, vierde, zesde, tiende en elfde lid, 8 en 9, negende lid, van de Wet op het BTW-compensatiefonds;

     Besluit:

 

 

Artikel 1. Uitkering en voorschotten

1.De inspecteur kan een voorschot verlenen indien en voorzover daarom door het publiekrechtelijk lichaam of regionaal openbaar lichaam is verzocht op een opgaaf die duidelijk, stellig en zonder voorbehoud is ingediend.

2.Een publiekrechtelijk lichaam of een regionaal openbaar lichaam kan om een voorschot verzoeken tot het bedrag van de omzetbelasting waarvoor in het tijdvak voor dat publiekrechtelijk lichaam of dat regionaal openbaar lichaam recht op bijdrage is ontstaan ter zake van omzetbelasting die rechtstreeks betrekking heeft op de in het volgende lid bedoelde voorschotposten, verminderd met de in dat tijdvak verschuldigde bijdragen ter zake van omzetbelasting die betrekking heeft op die voorschotposten.

3.De voorschotposten zijn:

a. de uitgaven ter zake van de aanleg van bij de gemeente in eigendom blijvende straten, plantsoenen en dergelijke gemeenschapsvoorzieningen, voorzover de aanleg rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van een bestemmingsplan of saneringsplan;

b. de kosten bedoeld in artikel 5 van het Besluit Infrastructuurfonds voorzover die betrekking hebben op het aanleggen van infrastructuur die uitsluitend dienstbaar is aan openbaar vervoer;

c. de uitgaven voor het verlenen van concessies voor openbaar vervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000.

4.Het gezamenlijke bedrag van de over alle tijdvakken in een kalenderjaar verleende voorschotten wordt verrekend met de bijdrage over dat jaar.

 

Artikel 2. Hoogte van de bijdrage voor regionale openbare lichamen

De bijdrage uit het BTW-compensatiefonds over enig jaar voor een regionaal openbaar lichaam is het saldo van het bedrag van de omzetbelasting waarvoor voor het regionaal openbaar lichaam in dat kalenderjaar recht op bijdrage is ontstaan en het bedrag van de in dat jaar door het regionaal openbaar lichaam verschuldigde bijdragen, vermenigvuldigd met de voor dat jaar geldende vereveningsfactor, bedoeld in artikel 4.

 

Artikel 3. Hoogte van de bijdrage voor publiekrechtelijke lichamen

1.De bijdrage uit het BTW-compensatiefonds over 2003 voor een publiekrechtelijk lichaam is het hoogste van de in de volgende onderdelen bedoelde bedragen:

a. het saldo van het bedrag van de omzetbelasting waarvoor voor het publiekrechtelijk lichaam in dat kalenderjaar recht op bijdrage is ontstaan en het bedrag van de in dat jaar door het publiekrechtelijk lichaam verschuldigde bijdragen, vermenigvuldigd met de voor dat jaar geldende vereveningsfactor bedoeld in artikel 4;

b. de som van de voor dat jaar geldende optelposten bedoeld in artikel 5, verminderd met de voor dat jaar geldende korting bedoeld in artikel 6.

2.De bijdrage uit het BTW-compensatiefonds over 2004 voor een publiekrechtelijk lichaam is het hoogste van de in de volgende onderdelen bedoelde bedragen, verminderd met de bijdrage over 2003:

a. het saldo van het bedrag van de omzetbelasting waarvoor voor het publiekrechtelijk lichaam in dat kalenderjaar recht op bijdrage is ontstaan en het bedrag van de in dat jaar door het publiekrechtelijk lichaam verschuldigde bijdragen, vermenigvuldigd met de voor dat jaar geldende vereveningsfactor bedoeld in artikel 4 en vermeerderd met het over 2003 berekende bedrag bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;

b. de som van de voor dat jaar geldende optelposten bedoeld in artikel 5, verminderd met de voor dat jaar geldende korting bedoeld in artikel 6, vermeerderd met het over 2003 berekende bedrag bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

3.De bijdrage uit het BTW-compensatiefonds over 2005 voor een publiekrechtelijk lichaam is het hoogste van de in de volgende onderdelen bedoelde bedragen, verminderd met de bijdragen over 2003 en 2004:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x