Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet op het LSOP en het politieonderwijs

 

BESLUIT  LSOP

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 27 juli 2007, houdende regels inzake de bekostiging, het financiŽle beheer en het toezicht met betrekking tot het landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie (Besluit LSOP)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2007, nr. 2007-0000128616;
     Gelet op de artikelen 22, eerste en tweede lid, 27, zesde en zevende lid, en 29, vijfde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;
     De Raad van State gehoord (advies van 1 mei 2007, nr. W04.07.0103/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2007, nr. 2007-0000251171;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

1. Onze Minister verstrekt aan het LSOP jaarlijks een algemene bijdrage voor de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs.

2. De algemene bijdrage is opgebouwd uit:

a. een budget voor initiŽle opleidingen, dat bestaat uit vergoedingen voor het ontwikkelen en verzorgen van initieel onderwijs, examenkosten, landelijke wervingsactiviteiten en selectieprocedures, waaronder begrepen de toets van eerder verworven competenties, en een vergoeding voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten;

b. een budget voor postinitiŽle opleidingen, dat bestaat uit een vergoeding voor het ontwikkelen en verzorgen van postinitieel onderwijs en een vergoeding van examenkosten;

c. bijdragen voor onderzoek naar de uitoefening van de politietaak, voor de onderwijskundige ontwikkeling en voor de kennisoverdracht aan de politie.

3. Onze Minister stelt een bekostigingsmodel vast voor de berekening van het budget voor initieel onderwijs, bedoeld in het tweede lid, onder a.

Artikel 2

1. Onze Minister stelt vůůr 1 juli de algemene bijdrage voor het eerstvolgende jaar voorlopig vast en geeft daarbij een indicatie van de algemene bijdrage voor de daarop volgende drie jaren.

2. Onze Minister kan de voorlopig vastgestelde algemene bijdrage wijzigen tot 1 december van het jaar waarop de voorlopige vaststelling betrekking heeft.

3. Onze Minister kan de voorlopig vastgestelde algemene bijdrage verminderen, indien op grond van de meerjarenraming blijkt dat de solvabiliteitsratio structureel hoger is dan het krachtens artikel 10, derde lid, vastgestelde getal.

4. Onze Minister stelt het college van bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte van een besluit tot bijstelling als bedoeld in het tweede of derde lid.

5. De voorlopig vastgestelde algemene bijdrage wordt in vier termijnen betaalbaar gesteld op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober van het begrotingsjaar.

Artikel 3

1. Onze Minister kan aan het LSOP een bijzondere bijdrage verstrekken.

2. Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

1. Op aanvraag van het college van bestuur kan Onze Minister aan het LSOP een aanvullende bijdrage verstrekken, indien in het jaar waarvoor de algemene bijdrage voorlopig is vastgesteld en enkele daarop volgende jaren begrotingstekorten worden verwacht die de continuÔteit van het LSOP bedreigen.

2. Het college van bestuur verstrekt aan Onze Minister alle informatie die hij nodig acht om de oorzaken van de verwachte tekorten te kunnen vaststellen.

3. Onze Minister kan aan het college van bestuur voorschriften geven met betrekking tot het te voeren financiŽle beleid gedurende de begrotingsjaren waarvoor hij de aanvullende bijdrage verstrekt.

4. Onze Minister kan de aanvullende bijdrage wijzigen, indien de ontwikkeling van de financiŽle positie van het LSOP daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5

1. De begroting is gebaseerd op het stelsel van baten en lasten.

2. De begroting geeft een duidelijk en stelselmatig inzicht

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x