Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

 

REGELING  TEGEMOETKOMING  ONDERWIJSBIJDRAGE  EN  SCHOOLKOSTEN

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
     Gelet op de artikelen: 1.3, derde lid, 3.10, tweede lid, onderdeel b, 4.12, tweede lid, 5.6, eerste lid, 7.3, vierde lid, 8.1, eerste lid, 9.2, vierde lid, 9.4, eerste lid, en 10.9, derde, vierde, zevende en achtste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

     Besluit:

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten,

besluit: Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten,

Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoofdstuk 2. Regeling omtrent aanvraag

Artikel 2.1

Formulieren

Gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de aanspraak op tegemoetkoming en van de hoogte daarvan, worden door de aanvrager, bedoeld in artikel 1.3 van de wet, of diens partner uitsluitend verstrekt door invulling en inlevering van daartoe bestemde door de Minister te verstrekken formulieren.

Artikel 2.2

Verstrekking gegevens

1. Indien het betreft een aanvraag van een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 3 of hoofdstuk 5 van de wet, doen de aanvrager en diens partner opgave van hun burgerservicenummer.

2. Indien het betreft een aanvraag van een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de wet, doen de leerling, alsmede de TOS-ouder en diens partner, opgave van hun burgerservicenummer.

3. Indien het betreft een aanvraag door een minderjarige zonder wettelijke vertegenwoordiger of door een gehuwde jonger dan 18 jaren, wordt bij de aanvraag een afschrift uit de basisregistratie personen meegezonden.

4. Indien het betreft een aanvraag door een deelnemer vavo of een scholier, van wie de tegemoetkoming op grond van afwezigheid, bedoeld in artikel 4.12 van de wet, geheel uit lening bestaat, en die opnieuw aanspraak maakt op tegemoetkoming in de vorm van een gift, wordt bij de aanvraag een verklaring meegezonden waarin het bestuur van de onderwijsinstelling meedeelt met ingang van welke datum de deelnemer vavo of de scholier weer aan het onderwijs is gaan deelnemen.

Artikel 2.3

Data toekenningsperiode

1.De datum, bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onderdeel c, van de wet is 1 januari van het schooljaar.

2.Het tijdstip, bedoeld in artikel 10.9, derde, vierde, zevende en achtste lid, van de wet, is telkens 1 januari van het schooljaar.

Artikel 2.4

Langdurige afwezigheid in het vavo

Artikel 4.12, eerste lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing op een deelnemer vavo die zonder geldige reden niet heeft deelgenomen aan het onderwijs in een of meer vakken.

Hoofdstuk 3. Terugbetaling en verrekening

Artikel 3.1

Verrekening na herziening

1. Indien uit een beschikking tot herziening, bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van de wet blijkt dat teveel tegemoetkoming is uitbetaald, wordt dit op de voet van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | WTOS | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x