Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo)

 

BESLUIT  INKOMEN  VOOR  DE  GRONDSLAGVASTSTELLING  WUV  EN  WUBO

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 13 november 1991, houdende regelen tot uitvoering van de artikelen 8, negende lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1986, 386) en 10, vijfde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 juni 1991, DVVB/WUP-U-91890;
     Gelet op artikel 8, negende lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1986, 386) en artikel 10, vijfde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94);
     Gehoord de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Stichting Pelita, de Stichting 1940-1945 en de Stichting Burger-oorlogsgetroffenen;
     De Raad van State gehoord (advies van 21 augustus 1991, nr. W13.91.0296);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 6 november 1991, DVVB/WUP-U-911542;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

Onder inkomen uit arbeid in beroep of bedrijf, als bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1986, 386) en 10, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94), wordt uitsluitend verstaan:

a. het ambtelijk inkomen, bedoeld in artikel C1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540);

b. het loon in de zin van de krachtens artikel 14, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) gestelde regelen, met dien verstande dat in afwijking daarvan:

1. fooien, alsmede het voordeel dat voor de werknemer was gelegen in het gebruik voor privé-doeleinden van een auto of telefoon, waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk door de werkgever

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Wubo | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x