TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

- Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen + MvT
- Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
- Aanpassingswet basisregistratie inkomen
- Aanpassingswet basisregistratie personen
- Aanpassingswet burgerservicenummer
- Aanpassingswet derde tranche Awb I
- Aanpassingswet derde tranche Awb II
- Aanpassingswet euro
- Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
- Aanpassingswet herziening adviesstelsel
- Aanpassingswet kaderwet militaire pensioenen
- Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie
- Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen + MvT
- Aanpassingswet OOW + MvT
- Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- Aanpassingswet Pemba + MvT
- Aanpassingswet privatisering ABP
- Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
- Aanpassingswet veiligheidsregio's
- Aanpassingswet vierde tranche Awb + MvT
- Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001
- Aanpassingswet WIJ + MvT
- Aanpassingswet Wnra
- Algemene bijstandswet
- Algemene nabestaandenwet + MvT
- Algemene wet bestuursrecht (tekstplaatsing)
- Arbeidsomstandighedenwet 1998
- Arbeidstijdenwet
- Belastingplan 1997
- Belastingplan 1999
- Belastingplan 2000
- Belastingplan 2001
- Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid
- Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer
- Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving + MvT
- Belastingplan 2003 Deel I
- Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket
- Belastingplan 2004
- Belastingplan 2005
- Belastingplan 2006
- Belastingplan 2007
- Belastingplan 2009
- Belastingplan 2010
- Belastingplan 2012
- Belastingplan 2014
- Belastingplan 2020
- Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd + NvT
- Comptabiliteitswet 2001
- Comptabiliteitswet 2016
- Crisis- en herstelwet
- Derde aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- Derde tranche Algemene wet bestuursrecht + MvT
- Dienstenwet + MvT
- Eerste evaluatiewet Awb + MvT
- Eerste tranche Algemene wet bestuursrecht + MvT
- Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie
- Fiscale onderhoudswet 2007
- Fiscale onderhoudswet 2010
- Fiscale vereenvoudigingswet 2010
- Fiscale vereenvoudigingswet 2017
- Fiscale verzamelwet 2010
- Fiscale verzamelwet 2011
- Fiscale verzamelwet 2012
- Flexwet
- Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd + MvT
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (tekstplaatsing 2002)
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (tekstplaatsing 2006)
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (tekstplaatsing 2008)
- Handelsregisterwet 2007
- Huursubsidiewet
- Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
- Infectieziektenwet
- Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
- Interimwet stad-en-milieubenadering
- Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
- Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
- Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
- Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
- Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet + MvT
- Invoeringswet arbeid en zorg + MvT
- Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 + MvT
- Invoeringswet bestuurlijke boeten
- Invoeringswet Financiële-verhoudingswet
- Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet
- Invoeringswet Jeugdwet
- Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen + MvT
- Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (tekstplaatsing)
- Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 + MvT
- Invoeringswet Participatiewet
- Invoeringswet Pemba
- Invoeringswet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen + MvT
- Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
- Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek
- Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
- Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000
- Invoeringswet Waterwet
- Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen + MvT
- Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
- Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
- Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing
- Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen + MvT
- Invoeringswet Wet werk en bijstand + kamerstukken
- Jeugdwet + MvT
- Kaderwet dienstplicht
- Koppelingswet + MvT
- Kwaliteitswet zorginstellingen
- Leemtewet Awb
- Natuurbeschermingswet 1998
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 + MvT
- Overgangswet verzorgingshuizen
- Reparatiewet I
- Reparatiewet I Justitie
- Reparatiewet II Justitie
- Reparatiewet BZK 2010
- Reparatiewet BZK-wetgeving 2003
- Reparatiewet SZW 2011 + MvT
- Reparatiewet VWS 2006
- Reparatiewet VWS 2008
- Reparatiewet VWS 2010
- Rijkswet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt
- Rijkswet houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging
- Rijkswet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt
- Rijkswet tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging
- Tariefwet 2001
- Telecommunicatiewet
- Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria + MvT
- Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen + MvT
- Tijdelijke wet pilot loondispensatie + MvT
- Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
- Tweede tranche Algemene wet bestuursrecht + MvT
- Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen
- Veegwet 1996 + MvT
- Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht
- Veegwet euro
- Veegwet EZ 2005
- Veegwet modernisering rechterlijke organisatie
- Veegwet SZW 1997 + MvT
- Veegwet SZW 1998 + MvT
- Veegwet SZW 1999 + MvT
- Veegwet TAV, TBA en TZ + MvT
- Veegwet VWS 2013 + MvT
- Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001
- Verzamelwet Brexit
- Verzamelwet sociale verzekeringen 2003 + MvT
- Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 + MvT
- Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 + MvT
- Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018
- Verzamelwet OCW 2020
- Verzamelwet SZW 2011 + MvT
- Verzamelwet SZW 2012 + MvT
- Verzamelwet SZW 2013 + MvT
- Verzamelwet SZW 2015 + MvT
- Verzamelwet SZW 2016 + MvT
- Verzamelwet SZW 2017 + MvT
- Verzamelwet SZW 2018 + MvT
- Verzamelwet SZW 2019 + MvT
- Verzamelwet SZW 2020 + MvT
- Verzamelwet SZW-wetgeving 2008 + MvT
- Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 + MvT
- Verzamelwet SZW-wetten 2001 + MvT
- Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning
- Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013
- Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen
- Verzamelwet VWS 2016 + MvT
- Verzamelwet VWS 2018
- Verzamelwet VWS 2020
- Verzamelwet Zvw 2016 + MvT
- Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht + MvT
- Werkloosheidswet (tekstplaatsing)
- Wet aanpassing bestuursprocesrecht + MvT
- Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
- Wet aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten
- Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
- Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving + MvT
- Wet aanvulling instrumenten bekostiging Wmg
- Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten
- Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten + MvT
- Wet afschaffing adviesverplichtingen
- Wet afschaffing huishoudinkomenstoets + MvT
- Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie + MvT
- Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer
- Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs + MvT
- Wet arbeid en zorg + MvT
- Wet arbeidsmarkt in balans
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen + MvT
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (tekstplaatsing)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten + MvT
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (tekstplaatsing)
- Wet arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97
- Wet AWBZ-zorg buitenland + MvT
- Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten + MvT
- Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties
- Wet beperking export uitkeringen + MvT
- Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters + MvT
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen + MvT
- Wet bestuurlijke lus Awb + MvT
- Wet bevordering eigenwoningbezit
- Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
- Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
- Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd + MvT
- Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens
- Wet College voor de rechten van de mens
- Wet concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen
- Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
- Wet dualisering gemeentebestuur
- Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden
- Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden
- Wet dualisering provinciebestuur
- Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen + MvT + MvT
- Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen + MvT
- Wet eigen risico dragen Ziektewet + MvT
- Wet einde toegang verzekering WAZ + MvT
- Wet elektronisch bestuurlijk verkeer + MvT
- Wet elektronische bekendmaking
- Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter + MvT
- Wet experimenten WW + MvT
- Wet extern klachtrecht + MvT
- Wet financiële dienstverlening
- Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz + MvT
- Wet financiering loopbaanonderbreking + MvT
- Wet financiering sociale verzekeringen + MvT
- Wet fiscale behandeling van pensioenen
- Wet fiscale milieuversterking
- Wet flexibiliteit en zekerheid
- Wet forensische zorg
- Wet franchise Werkloosheidswet + MvT
- Wet fraudebestrijding zorgverzekeringswetten + MvT
- Wet gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg
- Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
- Wet gebruik Friese taal
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Wet geïntegreerd middelenbeheer + MvT
- Wet gesloten jeugdzorg
- Wet geurhinder en veehouderij
- Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
- Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
- Wet griffierechten burgerlijke zaken
- Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving + MvT
- Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
- Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars
- Wet herstel enige onvolkomenheden Wet op de jeugdzorg
- Wet herstructurering Ziekenfondswet + MvT
- Wet hervorming kindregelingen + MvT
- Wet herziening gerechtelijke kaart
- Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg + MvT
- Wet herziening partneralimentatie
- Wet herziening van het fiscale procesrecht
- Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw + MvT
- Wet houdende aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten
- Wet houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur
- Wet houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen + MvT
- Wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek + MvT
- Wet houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet + MvT
- Wet houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 + MvT
- Wet houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars + MvT
- Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
- Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden + MvT
- Wet houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten (aanpassing in verband met gebleken knelpunten en onbillijkheden) + MvT
- Wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland + MvT
- Wet houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers + brief
- Wet houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
- Wet houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand + MvT
- Wet houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet + MvT
- Wet houdende technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen + MvT
- Wet houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid + MvT
- Wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt
- Wet houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet
- Wet houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden van woningen + MvT (eerste lezing) + MvT (tweede lezing)
- Wet houdende voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging + MvT
- Wet houdende Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
- Wet houdende wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
- Wet houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.
- Wet houdende wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandverlening aan zelfstandigen + MvT
- Wet houdende wijziging van de Algemene nabestaandenwet ter ontkoppeling van de vrijwillige verzekering Algemene nabestaandenwet van de vrijwillige verzekering Algemene Ouderdomswet voor gewezen verzekerden ouder dan 65 jaar + MvT
- Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar + MvT
- Wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer
- Wet houdende wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten
- Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus
- Wet houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid
- Wet houdende wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met verlaging van de leeftijdsgrens voor de eenmalige herbeoordelingen + MvT
- Wet houdende wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen ter zake tot stand te brengen + MvT
- Wet houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet
- Wet houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten + MvT
- Wet houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete + MvT
- Wet houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait + MvT
- Wet houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 + MvT
- Wet houdende wijziging van de Werkloosheidswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2002/74/EG + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen
- Wet houdende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de overdracht van de heffingsbevoegdheid scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid aan de Sociaal-Economische Raad
- Wet houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
- Wet houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met een aanpassing van de definitie van het begrip woonvoorziening + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland + MvT
- Wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten + MvT
- Wet houdende wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)
- Wet houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden + MvT
- Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico + MvT
- Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico + MvT
- Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen + MvT
- Wet houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden + MvT
- Wet houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid
- Wet houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene + MvT
- Wet houdende wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland + MvT
- Wet houdende wijziging van het Belastingplan 2003 Deel I + MvT
- Wet houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van de prestatiebeurs, de vorm van de toelage en de leeftijd waarop aanspraak op studiefinanciering in het hoger onderwijs ontstaat
- Wet inburgering
- Wet inburgering nieuwkomers + MvT
- Wet inkomensaanvulling 2005 + MvT
- Wet inkomensmaatregelen 1998
- Wet inkomensvoorziening kunstenaars + MvT
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (tekstplaatsing)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (tekstplaatsing)
- Wet inkomensvoorziening oudere werklozen + MvT
- Wet inrichting landelijk gebied
- Wet inschakeling werkzoekenden + MvT
- Wet instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen + MvT
- Wet instroomcijfers WAO + MvT
- Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen + MvT
- Wet investeren in jongeren + MvT
- Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen + MvT
- Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en Zfw + MvT
- Wet invoering extra geboorteverlof + MvT
- Wet invoering gebruiksnormen Meststoffenwet
- Wet kinderopvang
- Wet knelpunten Ziekenfondswet + MvT
- Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens + MvT
- Wet kosten bestuurlijke voorprocedures + MvT
- Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
- Wet langdurige zorg + MvT
- Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten + MvT
- Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
- Wet maatschappelijke ondersteuning + MvT
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 + MvT
- Wet marktordening gezondheidszorg
- Wet modernisering waterschapsbestel
- Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen + MvT
- Wet maximering reserves ziekenfondsen + MvT
- Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten + MvT
- Wet naleving Europese regelgeving publieke entiteiten
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
- Wet onbetaald verlof + MvT
- Wet op bijzondere medische verrichtingen
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (tekstplaatsing)
- Wet op de huurtoeslag
- Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
- Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
- Wet op de jeugdzorg
- Wet op de Kamer van Koophandel
- Wet op de orgaandonatie
- Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
- Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten + MvT
- Wet op de uitgebreide identificatieplicht
- Wet op de zorgtoeslag + MvT
- Wet opheffing bedrijfslichamen
- Wet opheffing College van beroep studiefinanciering
- Wet opheffing kas zeelieden + MvT
- Wet op het kindgebonden budget
- Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering + MvT
- Wet organisatie en bestuur gerechten
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen + MvT
- Wet overheidsvertegenwoordigers in sectorraden + MvT
- Wet overige fiscale maatregelen 2004
- Wet overige fiscale maatregelen 2005
- Wet overige fiscale maatregelen 2008
- Wet overige fiscale maatregelen 2013
- Wet participatiebudget
- Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen + MvT
- Wet premieregime bij marginale arbeid + MvT
- Wet privatisering ABP
- Wet publieke gezondheid
- Wet raadgevend referendum
- Wet Raad voor de rechtspraak
- Wet rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden + MvT
- Wet rechtstreeks beroep + MvT
- Wet regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens
- Wet reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket
- Wet reparatie BZK-wetgeving 2003
- Wet revitalisering generiek toezicht
- Wet rijksprojectenprocedure
- Wet samenhangende besluiten Awb + MvT
- Wet schuldsanering natuurlijke personen
- Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet + MvT
- Wet sociale verzekeringen continentaal plat + MvT
- Wet sociale werkvoorziening + MvT
- Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden + MvT
- Wet stimulering arbeidsparticipatie + MvT
- Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering + MvT
- Wet structuur beheer afvalstoffen
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen + MvT
- Wet studiefinanciering 2000
- Wet studievoorschot hoger onderwijs
- Wet taaleis Participatiewet + MvT
- Wet technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003
- Wet technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen + MvT
- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
- Wet tegemoetkomingen loondomein
- Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
- Wet tegemoetkoming studiekosten
- Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd + MvT
- Wet terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid + MvT
- Wet terugvordering staatssteun
- Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens + MvT
- Wet toelating zorginstellingen
- Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
- Wet toezicht financiële verslaggeving
- Wet tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg
- Wet tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten + MvT
- Wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen
- Wet tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen
- Wet tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming
- Wet tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht
- Wet tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk)
- Wet tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten + MvT
- Wet tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten + MvT
- Wet tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 + MvT
- Wet tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid + MvT
- Wet tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand + MvT
- Wet tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
- Wet tot invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet + MvT
- Wet tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen + MvT
- Wet tot opheffing van het Spaarfonds AOW + MvT
- Wet tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen
- Wet tot uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige + MvT
- Wet tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
- Wet tot vaststelling van de gewijzigde Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof)
- Wet tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
- Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte + MvT (eerste lezing) + MvT (tweede lezing)
- Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt
- Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
- Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht
- Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman + MvT (eerste lezing) + MvT (tweede lezing)
- Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs
- Wet tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning
- Wet tot wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen + MvT
- Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
- Wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt
- Wet tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten + MvT
- Wet tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet op de studiefinanciering
- Wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet (wijziging overgangsrecht alsmede enkele technische aanpassingen) + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met samenwonen ten behoeve van zorg voor een hulpbehoevende + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen
- Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet
- Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen + MvT
- Wet tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten
- Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen
- Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (technische verbeteringen en aanpassingen)
- Wet tot wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet + MvT
- Wet tot wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele socialezekerheidswetten + MvT + NnavhV
- Wet tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen + MvT
- Wet tot wijziging van de Beroepswet in verband met het openstellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken omtrent besluiten van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar + MvT
- Wet tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid + MvT
- Wet tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten + MvT
- Wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)
- Wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen
- Wet tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds
- Wet tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen
- Wet tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen
- Wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen
- Wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat
- Wet tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving
- Wet tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden + MvT
- Wet tot wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties + MvT
- Wet tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten + MvT
- Wet tot wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp
- Wet tot wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten + MvT
- Wet tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen
- Wet tot wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming van zeven uur dertig ’s ochtends tot negen uur ’s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen
- Wet tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen
- Wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
- Wet tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht
- Wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen
- Wet tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen + MvT
- Wet tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute + MvT
- Wet tot wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten
- Wet tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen
- Wet tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter)
- Wet tot wijziging van de regeling betreffende het verlenen van bijdragen van rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren
- Wet tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie + MvT
- Wet tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen + MvT
- Wet tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten
- Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland + MvT
- Wet tot wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten + MvT
- Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma
- Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden + MvT
- Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis + MvT
- Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen + MvT
- Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering + MvT
- Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen + MvT
- Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet + MvT
- Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet
- Wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen
- Wet tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
- Wet tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding
- Wet tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten en het aanbrengen van enkele technische verbeteringen
- Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van gewezen zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden voor het recht op uitkering + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid
- Wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag
- Wet tot wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ
- Wet tot wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol
- Wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in bepaalde gevallen wordt uitgesloten + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg
- Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)
- Wet tot wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering
- Wet tot wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten
- Wet tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad
- Wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet
- Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek
- Wet tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State
- Wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit)
- Wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (verruiming van mogelijkheid om nevenzittingsplaatsen van gerechtshoven aan te wijzen en invoering van mogelijkheid om voor risicovolle zittingen lokatie aan te wijzen)
- Wet tot wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de Deltawet grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de Zuiderzeesteunwet
- Wet tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)
- Wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget
- Wet tot wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met het in artikel 90 van die wet opnemen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999 een andere bestemming te bepalen voor de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
- Wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding
- Wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren
- Wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (salariswijziging per 1 januari 1995)
- Wet tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld
- Wet tot wijziging van de Wet van 7 december 2006, houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter)
- Wet tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014
- Wet tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van de AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiek + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand + MvT
- Wet tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris
- Wet tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde enige nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van geschillen op grond van die wetten over aanspraken of daarmee overeenkomende uitkeringen + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken + MvT
- Wet tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet-naleving van zijn verplichtingen in dit proces + MvT
- Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM + MvT
- Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg + MvT
- Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK + MvT
- Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 + MvT
- Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 + MvT
- Wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie + MvT
- Wet tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen
- Wet tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd
- Wet tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie
- Wet tot wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen
- Wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. + MvT
- Wet tot wijziging van enige onderdelen van de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen
- Wet tot wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken + MvT
- Wet tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
- Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het tot stand brengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra
- Wet tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen
- Wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie + MvT
- Wet tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen + MvT
- Wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling + MvT
- Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten
- Wet tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet + MvT
- Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht + MvT
- Wet tot wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen + MvT
- Wet tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen
- Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte + MvT
- Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR + MvT
- Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
- Wet uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten
- Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid + MvT
- Wet uitwerking autobrief
- Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb + MvT
- Wet uniformering loonbegrip + MvT
- Wet vangnetregeling huursubsidie
- Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders + MvT
- Wet verbetering hybride markt WGA + MvT
- Wet verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving
- Wet verbetering poortwachter + MvT
- Wet verbetering positie pleegouders
- Wet verbetering wanbetalersmaatregelen + MvT
- Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht + MvT
- Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
- Wet vereenvoudiging regelingen SVB + MvT
- Wet vereenvoudiging regelingen UWV + MvT
- Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd + MvT
- Wet verhoging van de opbrengst van griffierechten [1999, red.]
- Wet verhoging van de opbrengst van griffierechten [2004, red.] + MvT
- Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten + MvT
- Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 + MvT
- Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
- Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
- Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling + MvT
- Wet versterking besturing
- Wet versterking fiscale rechtshandhaving
- Wet vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001
- Wet verzekerdeninvloed Zvw + MvT
- Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie + MvT
- Wet verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering + MvT
- Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie + MvT
- Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders + MvT
- Wet voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging
- Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw + MvT
- Wet vrijwillige verzekering AWBZ + MvT
- Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten + MvT + MvT
- Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (tekstplaatsing)
- Wet werk en bijstand + kamerstukken
- Wet werk en inkomen kunstenaars + MvT
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen + MvT
- Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd + MvT
- Wet werk en zekerheid + MvT
- Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen + MvT
- Wet wijziging overgangsrecht Anw alsmede enkele technische aanpassingen + MvT
- Wet wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht
- Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten + MvT
- Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld + MvT
- Wet wijziging WW-stelsel + MvT
- Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid + MvT
- Wet zelfstandigen in Zfw + MvT
- Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
- Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen + MvT
- Wijzigingswet beperking export uitkeringen + MvT
- Ziektewet (tekstplaatsing)
- Zorgverzekeringswet + MvT
- Zorgverzekeringswet (tekstplaatsing)