ALLE  WETTEN

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |X| |Y| Z

(Voor BES-, begrotings-, goedkeurings- en wijzigingswetten zie rubriek Staatsbladen)

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F
 

 
- Aanbestedingswet 2012
- Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
- Aanpassingstoeslagwet voor gepensioneerden (vervallen)
- Aanwijzingswet controleautoriteit ex artikel 37 Verordening betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften
- Aanwijzingswet Staatsgasbedrijf (vervallen)
- Advocatenwet
- Afschaffingswet
- Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (vervallen)
- Algemene bijstandswet (Abw) (vervallen)
- Algemene douanewet (Adw)
- Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
- Algemene nabestaandenwet (Anw)
- Algemene Ouderdomswet (AOW)
- Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
- Algemene termijnenwet (Atw)
- Algemene toeslagwet voor gepensioneerde militairen 1956
- Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (vervallen)
- Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
- Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen (vervallen)
- Algemene wet erkenning EG-hogeronderwijsdiploma's (vervallen)
- Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)
- Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)
- Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
- Algemene wet op het binnentreden
- Ambtenarenwet 2017 (AW 2017)
- Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
- Arbeidstijdenwet (Atw)
- Archiefwet 1995
- Auteurswet
 
 
- Bankwet 1998
- Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
- Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden
- Bekendmakingswet
- Belastingregeling Nederland Curaçao
- Belastingregeling Nederland Sint Maarten
- Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK)
- Belemmeringenwet Landsverdediging (BwLv)
- Belemmeringenwet Privaatrecht (Belwp)
- Belemmeringenwet Verordeningen (vervallen)
- Beroepswet (Bw)
- Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (vervallen)
- Binnenschepenwet (vervallen)
- Binnenvaartwet
- Bodemproductiewet 1939
- Boswet (vervallen)
- Brandweerwet 1985 (vervallen)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 1 (Boek 1 BW) (Personen- en familierecht)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 2 (Boek 2 BW) (Rechtspersonen)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 3 (Boek 3 BW) (Vermogensrecht)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 4 (Boek 4 BW) (Erfrecht)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 5 (Boek 5 BW) (Zakelijke rechten)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 6 (Boek 6 BW) (Verbintenissenrecht)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 7 (Boek 7 BW) (Bijzondere overeenkomsten)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 7a (Boek 7a BW) (Bijzondere overeenkomsten (vervolg))
- Burgerlijk Wetboek, Boek 8 (Boek 8 BW) (Verkeersmiddelen en vervoer)
- Burgerlijk Wetboek, Boek 10 (Boek 10 BW) (Internationaal privaatrecht)
 
 
- Colportagewet (vervallen)
- Comptabiliteitswet 2001 (vervallen)
- Comptabiliteitswet 2016
- Conjunctuurwet
- Consulaire Wet
- Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) (vervallen)
- Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
- Crisis- en herstelwet
 
 
- Databankenwet
- Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
- Destructiewet (vervallen)
- Dienstenwet
- Diergeneesmiddelenwet (vervallen)
- Distributiewet
- Douanewet (vervallen)
- Drank- en Horecawet
- Drinkwaterwet
 
 
- Eedswet 1971
- Elektriciteitswet 1998
- Embryowet
- Erfgoedwet
- Experimentenwet BI-zones (vervallen)
- Experimentenwet Kiezen op Afstand (vervallen)
- Experimentenwet onderwijs
- Experimentenwet Stad en Milieu (vervallen)
- Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing
 
 
- Faillissementswet (Fw)
- Financiële-verhoudingswet (Fvw)
- Flora- en faunawet (vervallen)
- Fusiewet De Nederlandsche Bank NV en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer
 
 
- Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
- Garantiewet Militairen KNIL
- Garantiewet Surinaamse pensioenen
- Gaswet
- Gemeentewet (Gemw)
- Geneesmiddelenwet
- Gerechtsdeurwaarderswet
- Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd)
- Gezondheidswet
- Gratiewet
- Grondwaterwet (Gww) (vervallen)
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gw)
 
 
- Hamsterwet
- Handelsnaamwet (Hnw)
- Handelsregisterwet 1996 (Hrw) (vervallen)
- Handelsregisterwet 2007 (Hrw 2007)
- Havenbeveiligingswet
- Havennoodwet
- Herindelingswet Midden-Limburg
- Herindelingswet noordoostelijk en midden Zuid-Holland
- Herindelingswet Waterland
- Herindelingswet Zeeuws-Vlaanderen
- Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (vervallen)
- Herverkavelingswet Walcheren 1947 (vervallen)
- Herzieningswet adviesstelsel (vervallen)
- Huisvestingswet (vervallen)
- Huisvestingswet 2014
 
 
- IJkwet (vervallen)
- Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten
- Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie
- In- en uitvoerwet (vervallen)
- Infectieziektenwet (vervallen)
- Inkwartieringswet
- Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
- Instellingswet Bijstandkorps burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea
- Instellingswet Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en andere ernstige schendingen begaan op het grondgebied van Rwanda (vervallen)
- Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten
- Instellingswet Productschap voor Bier
- Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken
- Instellingswet Productschap voor Groenten en Fruit
- Instellingswet Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
- Instellingswet Productschap voor Siergewassen
- Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten
- Instellingswet Productschap voor Zuivel
- Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (vervallen)
- Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015
- Instellingswet WRR
- Interimwet stad-en-milieubenadering
- Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs (vervallen)
- Intrekkingswet BB
- Intrekkingswet van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen
- Intrekkingswet Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen
- Intrekkingswet Wet Bezitsvormingsfonds
- Intrekkingswet Wet overleg minderhedenbeleid
- Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
- Intrekkingswet Wet regeling onderwijs van rijkswege in beeldende kunsten
- Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
- Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (IPW)
- Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
- Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht (IWft)
- Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (IZvw)
- Invoeringswet arbeid en zorg (IWazo) (vervallen)
- Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 (IAvw 1996)
- Invoeringswet Binnenvaartwet
- Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW (twaalfde gedeelte)
- Invoeringswet Douanewet
- Invoeringswet Financiële-verhoudingswet (IFvw) (vervallen)
- Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (IHABW) (vervallen)
- Invoeringswet Invorderingswet 1990 (IIw 1990)
- Invoeringswet Kadasterwet
- Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Inga)
- Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IBES)
- Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen (IOsv) (vervallen)
- Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (IOsv 1997) (vervallen)
- Invoeringswet Politiewet 1993 (IPolW) (vervallen)
- Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen) (IWS)
- Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek
- Invoeringswet van de Wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet
- Invoeringswet verbod tot het vervaardigen, voorradig hebben en verspreiden van drukwerken in verband met invoering euro, enz. (vervallen)
- Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 (IVw 2000)
- Invoeringswet Waterwet
- Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 (IWvw 1994)
- Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (IWabo)
- Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (IWfsv)
- Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag (IWbm)
- Invoeringswet Wetboek van Strafrecht (ISr)
- Invoeringswet Wetboek van Strafvordering (ISv)
- Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (IIB 2001)
- Invoeringswet Wet op de accijns (IWA)
- Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (IMRB 1994)
- Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (IWro)
- Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing (vervallen)
- Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (ISUWI)
- Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWwb) (vervallen) + kamerstukken
- Invoeringswet WWO (IWWO)
- Invorderingswet 1990 (Iw 1990)
 
 
- Jachtwet (JW) (vervallen)
- Jeugdwet (Jw)
 
 
- Kadasterwet
- Kaderwet adviescolleges
- Kaderwet dienstplicht
- Kaderwet diervoeders (vervallen)
- Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
- Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
- Kaderwet LNV-subsidies (vervallen)
- Kaderwet militaire pensioenen
- Kaderwet overige BZK-subsidies
- Kaderwet subsidies I en M
- Kaderwet subsidies ministerie van Buitenlandse Zaken
- Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
- Kaderwet SZW-subsidies
- Kaderwet VWS-subsidies
- Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kzbo)
- Kernenergiewet (KEW)
- Kieswet (KW)
- Klimaatwet
- Kostenwet invordering rijksbelastingen
- Kwaliteitswet zorginstellingen (vervallen)
 
 
- Landbouwkwaliteitswet (LKW)
- Landbouwuitvoerwet 1938 (vervallen)
- Landbouwwet
- Landinrichtingswet (vervallen)
- Leegstandwet
- Leerplichtwet 1969 (LPW)
- Leningwet 1988
- Leningwet 1989
- Leningwet 1990
- Leningwet 1991
- Leningwet 1992
- Leningwet 1993
- Leningwet 1994
- Les- en cursusgeldwet (LCW)
- Liquidatiewet ongevallenwetten (LOW)
- Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I
- Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II (vervallen)
- Locaalspoor- en Tramwegwet (vervallen)
- Loodsenwet
- Luchtvaartwet (LVW)
 
 
- Machtigingswet 1960
- Machtigingswet instelling visserijzone
- Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland NV (vervallen)
- Machtigingswet oprichting Invest-NL
- Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds
- Mededingingswet
- Mediawet (vervallen)
- Mediawet 2008
- Meetbrievenwet 1981
- Meststoffenwet
- Meststoffenwet 1947 (vervallen)
- Metrologiewet
- Mijnbouwwet
- Mijnwerkersinvaliditeitswet
- Monumentenwet 1988 (MW) (vervallen)
- Muntwet 2002
 
 
- Natuurbeschermingswet 1998 (vervallen)
- Natuurschoonwet 1928 (NSW)
- Noodwet Arbeidsvoorziening
- Noodwet financieel verkeer
- Noodwet Geneeskundigen
- Noodwet rechtspleging
- Noodwet voedselvoorziening
 
 
- Onteigeningswet (OW)
- Ontgrondingenwet
- Oorlogswet voor Nederland (OWN)
- Opiumwet
- Organisatiewet Kadaster (OWK)
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) (vervallen)
- Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen (vervallen)
- Overgangsregeling gemeente Urk
- Overgangswet
- Overgangswet elektriciteitsproductiesector
- Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (Overgangswet NBW)
- Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (vervallen)
- Overgangswet WVO (OWVO)
- Overleveringswet
 
 
- Pachtwet (vervallen)
- Pandhuiswet 1910 (PHW) (vervallen)
- Participatiewet (PW)
- Paspoortwet
- Penitentiaire beginselenwet (Pbw)
- Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) (vervallen)
- Pensioenwet (PW)
- Personeelswet Postbank NV
- Personeelswet PTT Nederland NV
- Plantenziektenwet
- Planwet verkeer en vervoer
- Pleegkinderenwet (PKW) (vervallen)
- Politiewet 1993 (PolW) (vervallen)
- Politiewet 2012
- Postbankwet (vervallen)
- Postwet (vervallen)
- Postwet 2009
- Prijzennoodwet
- Prijzenwet
- Provinciewet (PW)
 
 
- Quarantainewet (vervallen)
 
 
- Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen (vervallen)
- Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling (vervallen)
- Reconstructiewet concentratiegebieden (vervallen)
- Reconstructiewet Midden-Delfland (vervallen)
- Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
- Regentschapswet (vervallen)
- Regentschapswet 2013
- Registratiewet 1970
- Reglement voor de Gouverneur van Aruba
- Reglement voor de Gouverneur van Curaçao
- Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten
- Remigratiewet (Rw)
- Rijksoctrooiwet 1995
- Rijkssanctiewet
- Rijksvisumwet
- Rijkswet administratieve bijstand douane
- Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
- Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers
- Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
- Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie
- Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten
- Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Rgbv)
- Rijkswet houdende bepalingen inzake de behandeling van en de beschikking op verzoekschriften om gratie van straffen of maatregelen, opgelegd door instanties belast met de militaire strafrechtspraak
- Rijkswet houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)
- Rijkswet houdende machtiging tot verhoging van de inschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden op aandelen van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)
- Rijkswet houdende verdeling van het bedrag bedoeld in de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken inzake de regeling van wederzijdse financiële en eigendomsvorderingen
- Rijkswet instelling aansluitende zone
- Rijkswet instelling exclusieve economische zone
- Rijkswet instemming wijziging Overeenkomst Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
- Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- Rijkswet machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij
- Rijkswet machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de negende aanvulling van middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie
- Rijkswet machtiging tot deelneming van door het Koninkrijk der Nederlanden in de algemene kapitaalsverhoging van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 1988
- Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
- Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
- Rijkswet op de consulaire tarieven
- Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
- Rijkswet overgangsbepalingen verkrijgen hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba
- Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving
- Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
- Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba
- Rijkswet regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren
- Rijkswet schadeloosstelling en financiële voorziening lid van Raad van State
- Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk
- Rijkswet Vaarplicht
- Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao
- Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Curaçao en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba
- Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen
- Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen
 
 
- Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 (SIP)
- Sanctiewet 1977
- Scheepvaartverkeerswet
- Schepenwet
- Sluiting oude scheepsboekhouding
- Spellingwet
- Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs
- Spoedwet wegverbreding
- Spoorwegwet
- Spoorwegwet 1875 (vervallen)
- Statistiekwet 1950 (vervallen)
- Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
- Stelselwet
- Stoomwet (vervallen)
- Successiewet 1956 (SW)
 
 
- Tabaks- en rookwarenwet
- Telecommunicatiewet
- Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming
- Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004 (vervallen)
- Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen
- Tijdelijke wet ambulancezorg
- Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA) (vervallen)
- Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
- Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken (vervallen)
- Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers (vervallen)
- Tijdelijke wet mediaconcentraties (vervallen)
- Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Twpl) (vervallen)
- Tijdelijke wet resolutieheffing 2014
- Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius
- Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen (vervallen)
- TNO-wet
- Toeslagenwet (TW)
- Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966
- Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
- Tracéwet
- Tunnelwet Westerschelde
 
 
- Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
- Uitkeringswet gewezen militairen
- Uitkeringswet Indische geïnterneerden (vervallen)
- Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen (vervallen)
- Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd (vervallen)
- Uitkeringswet tegemoetkoming twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen
- Uitleveringswet (UW)
- Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
- Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965
- Uitvoeringswet Bewijsverdrag
- Uitvoeringswet CSE-verdrag
- Uitvoeringswet der bepalingen van de artikelen 33, 36, 37 en 38 der herziene akte omtrent de Rijnvaart
- Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag
- Uitvoeringswet EFRO
- Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
- Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
- Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano
- Uitvoeringswet EGTS-verordening
- Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen
- Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk
- Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole (vervallen)
- Uitvoeringswet enkele conflictenrechtelijke bepalingen van Richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988, enz. (vervallen)
- Uitvoeringswet EU-richtlijn 1999/70/EG (raamovereenkomst door het EVV, de UNICE en het CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd)
- Uitvoeringswet Europees verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers
- Uitvoeringswet Europees Vestigingsverdrag
- Uitvoeringswet Europese overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht
- Uitvoeringswet ex artikel VI van de Grondwet
- Uitvoeringswet grondkamers
- Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
- Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
- Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud
- Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
- Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
- Uitvoeringswet Nederlands-Duits Executieverdrag
- Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag
- Uitvoeringswet Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand
- Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905
- Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
- Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen
- Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon
- Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo
- Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen (vervallen)
- Uitvoeringswet Verdrag betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
- Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
- Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
- Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie
- Uitvoeringswet Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en Europese overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand
- Uitvoeringswet Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (vervallen)
- Uitvoeringswet Verdrag Nederland-Duitsland ter verdere vereenvoudiging van het rechtsverkeer in verband met Rechtsvorderingsverdrag 1954
- Uitvoeringswet Verdrag Nederland-Oostenrijk tot vereenvoudiging van het rechtsverkeer in verband met Rechtsvorderingsverdrag 1954
- Uitvoeringswet Verdrag onderhoudsverhaal in het buitenland 1956
- Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten
- Uitvoeringswet Verordening erfrecht
- Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
- Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief
- Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure
- Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap
- Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel
- Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen
- Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap
- Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen
- Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten
- Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
- Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken
- Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967
 
 
- Vaarplichtwet
- Veewet (vervallen)
- Verenwet
- Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA)
- Vervoersnoodwet
- Vestigingswet Bedrijven 1954 (vervallen)
- Veteranenwet
- Visserijwet 1963
- Vorderingswet
- Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000)
 
 
- Waarborgwet 1986
- Warenwet (WaW)
- Warmtewet
- Waterleidingwet (vervallen)
- Waterschapswet
- Waterstaatswet 1900
- Waterwet
- Wedervergeldingswet zeescheepvaart
- Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994)
- Wegenwet
- Welzijnswet 1994 (vervallen)
- Werkloosheidswet (WW)
- Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen (vervallen)
- Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps (Wet APB)
- Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel
- Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbescherming en rechtsbijstand
- Wet aansprakelijkheid kernongevallen
- Wet aansprakelijkheid olietankschepen
- Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
- Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
- Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
- Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
- Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
- Wet aardgasprijzen
- Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986 (vervallen)
- Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987 (vervallen)
- Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988 (vervallen)
- Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989 (vervallen)
- Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 juli 1983 (vervallen)
- Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 juli 1985 (vervallen)
- Wet achterwegelating wijziging percentage levensonderhoud 1984
- Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv; Wet Mulder)
- Wet administratie grootboekschuld
- Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen (vervallen)
- Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997 (Wet Awt) (vervallen)
- Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
- Wet adviesstelsel Justitie
- Wet afbreking zwangerschap (Wafz)
- Wet afschaffing doodstraf
- Wet afschaffing van het bedrag per kind in de vakantie-uitkering voor het overheidspersoneel
- Wet afwijking aanpassingsmechanisme Wet individuele huursubsidie subsidietijdvak 1-7-'95 t/m 30-6-'96
- Wet agrarisch grondverkeer (Wag)
- Wet algemene bepalingen (Wet AB)
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)
- Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi)
- Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
- Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
- Wet ambtenaren defensie (Wad)
- Wet ambulancevervoer (WAV) (vervallen)
- Wet ammoniak en veehouderij (Wamv)
- Wet arbeid en zorg (Wazo)
- Wet arbeid mijnbouw Noordzee (WAMN) (vervallen)
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
- Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
- Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (vervallen)
- Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
- Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (vervallen)
- Wet bankenbelasting
- Wet basisregistratie grootschalige topografie
- Wet basisregistratie ondergrond (Wet Bro)
- Wet basisregistratie personen (Wet BRP)
- Wet basisregistraties adressen en gebouwen
- Wet BDU verkeer en vervoer
- Wet beëdigde tolken en vertalers
- Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning
- Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal
- Wet beëdiging van de regent
- Wet beëedigde vertalers (vervallen)
- Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk
- Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)
- Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen KO-LO (WBH)
- Wet behoud scheepsruimte 1939
- Wet bekostiging financieel toezicht (vervallen)
- Wet bekostiging financieel toezicht 2019
- Wet bekrachtiging van de oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (vervallen)
- Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)
- Wet belasting zware motorrijtuigen
- Wet bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot zeerecht en binnenvaartrecht (vervallen)
- Wet bepaling rechtsgevolgen van maatregelen in bezet Nederlands gebied genomen
- Wet bepaling van de som voor de kosten van het regentschap (vervallen)
- Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU)
- Wet beperking schadeloosstelling en toelagen voorzitter en overige leden Tweede Kamer en voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal (vervallen)
- Wet beperking van het wettelijk minimumloon, kinderbijslagen, een aantal socialezekerheidsuitkeringen en enige andere uitkeringen en pensioenen (vervallen)
- Wet bereikbaarheid en mobiliteit (vervallen)
- Wet bescherming Antarctica
- Wet bescherming bedrijfsgeheimen
- Wet bescherming bevolking
- Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (vervallen)
- Wet bescherming staatsgeheimen
- Wet beschikbaarheid goederen
- Wet bestrijding maritieme ongevallen
- Wet bestrijding ongevallen Noordzee (vervallen)
- Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
- Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)
- Wet betreffende de positie van Molukkers
- Wet betreffende Indische juristen
- Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
- Wet bevordering doorstroming onderwijspersoneel II (Wet DOP)
- Wet bevordering eigenwoningbezit (Wbe)
- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
- Wet bezoldiging Nationale ombudsman (vervallen)
- Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer (vervallen)
- Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
- Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) (vervallen)
- Wet bijzondere regels met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen militairen
- Wet bodembescherming (Wbb)
- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
- Wetboek van Koophandel (WvK)
- Wetboek van Militair Strafrecht (WvMS)
- Wetboek van Strafrecht (Sr)
- Wetboek van Strafvordering (Sv)
- Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Wet BOL)
- Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg)
- Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (WBP)
- Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (WIV)
- Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
- Wet buitenlandse schepen
- Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
- Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
- Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) (vervallen)
- Wet College voor de rechten van de mens
- Wet College voor toetsen en examens
- Wet commissies standaardregelingen
- Wet conflictenrecht adoptie (vervallen)
- Wet conflictenrecht afstamming (vervallen)
- Wet conflictenrecht corporaties (vervallen)
- Wet conflictenrecht erfopvolging (vervallen)
- Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap (vervallen)
- Wet conflictenrecht goederenrecht (vervallen)
- Wet conflictenrecht huwelijk (vervallen)
- Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen (WCHb) (vervallen)
- Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime (WCHr) (vervallen)
- Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed (vervallen)
- Wet conflictenrecht namen (vervallen)
- Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (vervallen)
- Wet conflictenrecht trusts (vervallen)
- Wet controle op rechtspersonen
- Wet D'gemeenten en D'provincies (vervallen)
- Wet dieren
- Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
- Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
- Wet droogmakerijen en indijkingen (vervallen)
- Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
- Wet eenmalige verlenging werkingsduur OALT-plannen
- Wet energiebesparing toestellen (vervallen)
- Wet energiedistributie (vervallen)
- Wet ex artikel C 3 Algemene burgerlijke pensioenwet 1 (vervallen)
- Wet ex artikel C 3 Algemene burgerlijke pensioenwet 4 (vervallen)
- Wet ex artikel C 3 Algemene burgerlijke pensioenwet 5 (vervallen)
- Wet ex artikel C 3 Algemene burgerlijke pensioenwet 6 (vervallen)
- Wet explosieven voor civiel gebruik
- Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis
- Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb)
- Wet financiële dienstverlening (Wfd) (vervallen)
- Wet financiële medewerking oprichting en exploitatie congresgebouw 's-Gravenhage (vervallen)
- Wet financiële voorzieningen privatisering ABP (Wet FVP/ABP)
- Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (WFA) (vervallen)
- Wet financiering decentrale overheden
- Wet financiering pensioenvoorzieningen steenkolenmijnindustrie (vervallen)
- Wet financiering politieke partijen
- Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
- Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen
- Wet financiering volksverzekeringen (Wfv) (vervallen)
- Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen (vervallen)
- Wet fiscale arbitrage
- Wet flexibel werken
- Wet foetaal weefsel
- Wet Fonds economische structuurversterking
- Wet forensische zorg (Wfz)
- Wet gebruik Friese taal
- Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer (vervallen)
- Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven
- Wet gedeeltelijke compensatie voor ingevolge de Algemene Ouderdomswet geheven premie (vervallen)
- Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
- Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal
- Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (vervallen)
- Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbhcz)
- Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
- Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wgbmv)
- Wet geluidhinder (WGH)
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
- Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) (vervallen)
- Wet gemeentelijke herindeling Bommelerwaard
- Wet gemeentelijke herindeling deel provincie Utrecht
- Wet gemeentelijke herindeling Den Haag en omgeving
- Wet gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug
- Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
- Wet gemeentelijke herindeling Over-Betuwe
- Wet gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch
- Wet gemeentelijke herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen
- Wet gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren
- Wet gemeentelijke herindeling westelijk deel Midden-Limburg
- Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel
- Wet gemeentelijke indeling zuidelijk deel IJsselmeer behorende bij Flevoland
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wet GHOR) (vervallen)
- Wet geneesmiddelenprijzen
- Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)
- Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
- Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
- Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)
- Wet gewetensbezwaren militaire dienst (WGMD)
- Wet giraal effectenverkeer (Wge)
- Wet goederenvervoer over de weg (Wgw) (vervallen)
- Wet grensoverschrijdende betaaldiensten (vervallen)
- Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
- Wet grenswijziging gemeenten Deventer en Gorssel tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland
- Wet grenzen Nederlandse territoriale zee
- Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz)
- Wet handelsmerken en vijandelijk vermogen (vervallen)
- Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)
- Wet havenstaatcontrole
- Wet HCNM
- Wet hergebruik van overheidsinformatie
- Wet herverdeling wegenbeheer
- Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde
- Wet houdbare overheidsfinanciën
- Wet houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten
- Wet houdende bepalingen ter vrijwaring van kredietinstellingen en andere financiële instellingen tegen aansprakelijkheid in verband met maatregelen die samenhangen met sluiting van betalings- en effectenafwikkelsystemen op 31 december 1999 (vervallen)
- Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting
- Wet houdende gedeeltelijke compensatie voor de ingevolge de Algemene Ouderdomswet geheven premie (vervallen)
- Wet houdende machtiging ex artikel 6 Wet Stichting Industrieel Garantiefonds (vervallen)
- Wet houdende machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector
- Wet houdende machtiging tot oprichting van de naamloze vennootschap Maatschappij voor Industriële Projecten NV (vervallen)
- Wet houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer
- Wet houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement
- Wet houdende regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement (vervallen)
- Wet houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (vervallen)
- Wet houdende regels met betrekking tot enkele specifieke uitkeringen aan provincies en gemeenten op het terrein van Verkeer en Waterstaat
- Wet houdende samenvoeging van de gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
- Wet houdende samenvoeging van de gemeenten Geffen en Nuland
- Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
- Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen (vervallen)
- Wet houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten ten behoeve van inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens
- Wet houdende verlaging verschuldigde pensioenbijdrage Algemene burgerlijke pensioenwet 1991 en 1992 (vervallen)
- Wet houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998-1999
- Wet houdende voorzieningen op het terrein van de invoerrechten en accijnzen ter uitvoering van het Benelux-Unieverdrag en andere internationale overeenkomsten
- Wet Huis voor klokkenluiders
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
- Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) (vervallen)
- Wet immunisatie militairen
- Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
- Wet implementatie Nagoya Protocol
- Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (vervallen)
- Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken
- Wet inburgering (Wi)
- Wet inburgering nieuwkomers (Win) (vervallen)
- Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
- Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
- Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (vervallen)
- Wet Infrastructuurfonds
- Wet inkomensmaatregelen 1998 (vervallen)
- Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik) (vervallen)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
- Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
- Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001)
- Wet inrichting landelijk gebied (Wilg)
- Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) (vervallen)
- Wet installaties Noordzee (WIN)
- Wet instelling gemeente Lelystad
- Wet instelling provincie Flevoland
- Wet instelling schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk
- Wet instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw
- Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau
- Wet instelling van een in Nederland zetelend Schots Hof voor de strafrechtelijke vervolging van de personen, aangeduid als "the two accused" in Resolutie 1192 (1998)
- Wet interimregeling beperking samenloop uitkeringen AWW en uitkeringen Ongevallenwetten (vervallen)
- Wet internationaal goederenvervoer over de binnenwateren
- Wet internationale misdrijven
- Wet intrekking Wet stimulering zeescheepvaart
- Wet in verband met het overgaan van de Kroon op een Koningin
- Wet investeren in jongeren (WIJ) (vervallen)
- Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA)
- Wet invoering MDGO
- Wet invoering van en aanpassing aan de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van andere produkten
- Wet inzake bloedvoorziening
- Wet inzake de geldtransactiekantoren (vervallen)
- Wet inzake de luchtverontreiniging (Wet LUVO of WLV)
- Wet inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten
- Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie (vervallen)
- Wet inzake het merken van kneedspringstoffen
- Wet inzake spaarbewijzen
- Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
- Wet Justitie-subsidies
- Wet kabelbaaninstallaties
- Wet kaderregeling VUT overheidspersoneel
- Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
- Wet kinderopvang (Wko)
- Wet klachtrecht cliënten zorgsector (vervallen)
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet laden en lossen zeeschepen
- Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (Wet LBIO)
- Wet langdurige zorg (Wlz)
- Wet lidmaatschap koninklijk huis
- Wet lokaal spoor
- Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau (Wlom) (vervallen)
- Wet luchtvaart (Wlv)
- Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (vervallen)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
- Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds
- Wet machtiging ex artikel 40 Comptabiliteitswet 1976
- Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)
- Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)
- Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten
- Wet machtiging tot oprichting Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
- Wet machtiging tot oprichting van de Stichting arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid (vervallen)
- Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
- Wet markttoezicht registerloodsen
- Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet Maav) (vervallen)
- Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
- Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
- Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (WMO) (vervallen)
- Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
- Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
- Wet melding collectief ontslag (Wmco)
- Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) (vervallen)
- Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz) (vervallen)
- Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (vervallen)
- Wet milieubeheer (Wm)
- Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) (vervallen)
- Wet militaire inundatiën
- Wet militaire strafrechtspraak (WMSR)
- Wet militair tuchtrecht (WMT)
- Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
- Wet minimum-wachtgeldregeling ex artikel 3 Garantiewet Militairen KNIL (vervallen)
- Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen
- Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wmkob) (vervallen)
- Wet nadere voorzieningen met betrekking tot tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven
- Wet naleving Europese regelgeving publieke entiteiten
- Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
- Wet Nationale ombudsman (WNo)
- Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
- Wet natuurbescherming
- Wet nopens de naasting der aandelen in De Nederlandsche Bank NV
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
- Wet normering topinkomens (WNT)
- Wet NV RCC (vervallen)
- Wet NV SDU (vervallen)
- Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden
- Wet omtrent dragen der kosten openbare verpachtingen (vervallen)
- Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap
- Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit (Wet OPTA) (vervallen)
- Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
- Wet onderstandsregeling ingevolge artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
- Wet oorlogsstrafrecht (WO)
- Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBRV)
- Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)
- Wet op de accijns (WA)
- Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Wet AA) (vervallen)
- Wet op de adeldom
- Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken
- Wet op de Algemene Energieraad 1997 (vervallen)
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet op de architectentitel
- Wet op de bedrijveninvesteringszones
- Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (BPM)
- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
- Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO)
- Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (Wet BOD)
- Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)
- Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken
- Wet op de consignatie van gelden
- Wet op de dierenbescherming (WDB) (vervallen)
- Wet op de dierproeven
- Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB)
- Wet op de economische delicten (WED)
- Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO)
- Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR)
- Wet op de expertisecentra (WEC)
- Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
- Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) (vervallen)
- Wet op de goudclausules 1937
- Wet op de huurtoeslag (Wht)
- Wet op de identificatieplicht (WID)
- Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) (vervallen)
- Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)
- Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB)
- Wet op de jeugdverblijven
- Wet op de jeugdzorg (Wjz) (vervallen)
- Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (vervallen)
- Wet op de Kamer van Koophandel
- Wet op de kansspelbelasting (WKB)
- Wet op de kansspelen (WKS)
- Wet op de lijkbezorging
- Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)
- Wet op de loonvorming (Wet LV)
- Wet op de medische hulpmiddelen
- Wet op de medische keuringen
- Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 (Wet MRB 1966)
- Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB 1994)
- Wet op de naburige rechten (Wnr)
- Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO-wet)
- Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB)
- Wet op de ondernemingsraden (WOR)
- Wet op de Onderwijsraad
- Wet op de openluchtrecreatie (vervallen)
- Wet op de orgaandonatie (Wod)
- Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
- Wet op de Parlementaire Enquête (vervallen)
- Wet op de parlementaire enquête 2008
- Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad (Wet PUR) (vervallen)
- Wet op de Raad van State (Wet RvS)
- Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen (vervallen)
- Wet op de Raad voor de volksgezondheid en zorg (vervallen)
- Wet op de Raad voor de Wadden (vervallen)
- Wet op de raad voor het landelijk gebied (vervallen)
- Wet op de Raad voor het openbaar bestuur
- Wet op de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (vervallen)
- Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving
- Wet op de rechterlijke indeling (Wet RI)
- Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)
- Wet op de rechtsbijstand (Wrb)
- Wet op de Registeraccountants (Wet RA) (vervallen)
- Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) (vervallen)
- Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) (vervallen)
- Wet op de Sociaal-Economische Raad
- Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht
- Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Wsdv) (vervallen)
- Wet op de strandvonderij
- Wet op de studiefinanciering (WSF)
- Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD) (vervallen)
- Wet op de vaste boekenprijs
- Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb)
- Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
- Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse
- Wet op de VROM-raad (vervallen)
- Wet op de Walvisvangst 1960 (vervallen)
- Wet op de waterhuishouding (Wwh) (vervallen)
- Wet op de waterkering (vervallen)
- Wet op de Watersnoodschade 1953
- Wet op de weerkorpsen
- Wet op de zorgtoeslag (Wzt)
- Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
- Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (vervallen)
- Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES)
- Wet openbare manifestaties (Wom)
- Wet opheffing afdeling effectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel
- Wet opheffing agglomeratie Eindhoven
- Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
- Wet opheffing Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie
- Wet opheffing College van beroep studiefinanciering
- Wet opheffing openbaar lichaam Rijnmond
- Wet opheffing particuliere banken van leening (vervallen)
- Wet opheffing Visserijschap en Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven
- Wet op het accountantsberoep
- Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
- Wet op het bevolkingsonderzoek
- Wet op het BTW-compensatiefonds
- Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Wet CBS)
- Wet op het centraal testamentenregister
- Wet op het consumentenkrediet (Wck)
- Wet op het financieel toezicht (Wft)
- Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
- Wet op het kindgebonden budget (Wkb)
- Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (vervallen)
- Wet op het Kroondomein
- Wet op het LSOP en het politieonderwijs (vervallen)
- Wet op het notarisambt (WN of Wna)
- Wet op het onderwijstoezicht (Wot)
- Wet op het overleg huurders verhuurder
- Wet op het primair onderwijs (WPO)
- Wet op het RIVM
- Wet op het specifiek cultuurbeleid
- Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
- Wet op het Waddenfonds (vervallen)
- Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)
- Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
- Wet organisatie en bestuur gerechten (Wet OBG)
- Wet overbrenging consignatiekas naar De Nederlandsche Bank
- Wet overbrenging in beheer en onderhoud bij de gemeente Dordrecht van de Krabbegeul en het afgedamde gedeelte van het Mallegat met bijbehorende werken te Dordrecht
- Wet overbrenging in beheer en onderhoud van bij de gemeente Kortgene gelegen voormalige Vissershaven te Colijnsplaat met bijbehorende werken
- Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots)
- Wet overgang belastingheffing in euro's
- Wet overgang bijzondere rechtspleging
- Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering (WOA)
- Wet overgangsregeling voor recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar (vervallen)
- Wet overgangsregeling Ziektewet
- Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW)
- Wet overige BiZa-subsidies (vervallen)
- Wet overige OCW-subsidies (WOOS)
- Wet overleg infrastructuur en milieu
- Wet overleg minderhedenbeleid (vervallen)
- Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven
- Wet participatiebudget (Wpb) (vervallen)
- Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
- Wet Pensioenfonds Koninklijk Conservatorium
- Wet pensioenvoorzieningen KNIL
- Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000)
- Wet pleziervaartuigen (vervallen)
- Wet pleziervaartuigen 2016
- Wet politiegegevens
- Wet politieregisters (WPolr) (vervallen)
- Wet precursoren voor explosieven
- Wet premieregime bij marginale arbeid (PMA) (vervallen)
- Wet privatisering ABP (WPA)
- Wet privatisering FVP (vervallen)
- Wet privatisering RBB (vervallen)
- Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
- Wet procedures vijfde baan Schiphol (vervallen)
- Wet publieke gezondheid
- Wet raadgevend referendum (Wrr) (vervallen)
- Wet raadplegend referendum Europese Grondwet (vervallen)
- Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet RLI)
- Wet Raad voor de rechtspraak (Wet Rvdr)
- Wet rampen en zware ongevallen (vervallen)
- Wet rechten burgerlijke stand
- Wet rechtskracht Structuurschema groene ruimte
- Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
- Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
- Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)
- Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
- Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
- Wet regelen nopens beheer schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk
- Wet regelen omtrent de opheffing van het recht van de Dertiende Penning
- Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs
- Wet regeling gevolgen wijziging naam departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
- Wet regeling ouderlijk gezag over de minderjarige Koning 2013
- Wet regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van Den Helder tot en met Sluis en wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984
- Wet regeling van de vergoeding van de kosten van registratie motorboten
- Wet regels inzake heffing van rechten voor legalisatie van handtekeningen
- Wet Rietkerk-uitkering
- Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM)
- Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen
- Wet ruimtelijke ordening (Wro)
- Wet ruimtevaartactiviteiten
- Wet schadefonds geweldsmisdrijven
- Wet schadefonds olietankschepen
- Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
- Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
- Wet scheepsuitrusting (vervallen)
- Wet scheepsuitrusting 2016
- Wet Scheepvaartfonds 1955 (vervallen)
- Wet schuldredenominatie
- Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (titel III Faillissementswet) (WSNP)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Wet souvereiniteitsoverdracht Indonesië
- Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone (vervallen)
- Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (vervallen)
- Wet stedelijke vernieuwing (vervallen)
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
- Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen
- Wet Stichting CAOP (vervallen)
- Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
- Wet Stichting ICODO (vervallen)
- Wet Stichting Industrieel Garantiefonds (WSIG) (vervallen)
- Wet Stichting Instituut Clingendael
- Wet Stichting Landbouwvoorlichting
- Wet Stichting LOTT
- Wet Stichting Proefstation voor de Varkenshouderij
- Wet Stichting ROI
- Wet strategische diensten (Wsd)
- Wet strekkende tot voltooiing van de provinciale indeling van het IJsselmeer
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)
- Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000)
- Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) (vervallen)
- Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 (Wet SLOA 2013)
- Wet subsidiëring politieke partijen (vervallen)
- Wet taken meteorologie en seismologie
- Wet tarieven gezondheidszorg (Wtg) (vervallen)
- Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz) (vervallen)
- Wet tarieven in strafzaken (Wtsz)
- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (vervallen)
- Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
- Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
- Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)
- Wet temporisering van de uitbetaling van investeringsbijdragen en beëindiging op termijn van de verrekening van die bijdragen (vervallen)
- Wet territoriale bevoegdheid van enkele notarissen
- Wet terugvordering staatssteun
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Wet tijdelijke maatregelen inzake aftrekbaarheid van kosten van groot onderhoud en van schilderwerk
- Wet tijdelijke openstelling mogelijkheid van adoptie
- Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
- Wet tijdelijke verhoging bijdragen Wet individuele huursubsidie
- Wet tijdelijke verlaging verschuldigde pensioenbijdrage ex artikel C 3 Algemene burgerlijke pensioenwet (vervallen)
- Wet tijdelijke voorziening wettelijke minimumloonaanspraken (vervallen)
- Wet tijdelijk huisverbod
- Wet toekenning gedeeltelijke compensatie voor ingevolge AOW en AWW geheven premie over een buitengewoon pensioen
- Wet toekenning uitkering-ineens aan categorieën pensioen- en uitkeringsgerechtigden in de overheidssector (vervallen)  
- Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
- Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
- Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
- Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) (vervallen)
- Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) (vervallen)
- Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
- Wet toezicht Europese subsidies (vervallen)
- Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv)
- Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk) (vervallen)
- Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn) (vervallen)
- Wet toezicht trustkantoren (vervallen)
- Wet toezicht trustkantoren 2018
- Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv) (vervallen)
- Wet tot aanpassing huursubsidieparameters en niet aanpassen vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit
- Wet tot behoud van cultuurbezit (vervallen)
- Wet tot beëindiging van overheidstaken met betrekking tot voormalige wees- en momboirkamers
- Wet tot bepaling van de jaarlijkse uitkering aan de regent
- Wet tot gemeentelijke herindeling gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen
- Wet tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe
- Wet tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente
- Wet tot gemeentelijke herindeling Lemelerveld
- Wet tot gemeentelijke herindeling noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant
- Wet tot gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch
- Wet tot gemeentelijke herindeling van het Westland
- Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
- Wet tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân
- Wet tot herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray
- Wet tot herindeling van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg
- Wet tot herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss
- Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten
- Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde
- Wet tot instelling van een gemeente Dronten
- Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991 (vervallen)
- Wet tot intrekking van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken
- Wet tot intrekking van de Jeugdspaarwet (vervallen)
- Wet tot intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen
- Wet tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)
- Wet tot nadere regeling van de wettelijke tijd
- Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt NV
- Wet tot provinciale indeling van de Waddenzee
- Wet tot regeling pensioenen voor de reserve-adjudanten-onderofficier van de landmacht
- Wet tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht
- Wet tot regeling van pensioenen reserve-officieren der Koninklijke landmacht
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Aardenburg en Sluis
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo en een deel van het grondgebied van de gemeente Bergen Lb
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Wûnseradiel en Wymbritseradiel
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Kortgene en Wissenkerke
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Medemblijk, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Sint Philipsland en Tholen
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik
- Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (vervallen)
- Wet tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding
- Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap
- Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen
- Wet tot verlenen vrijdom van grondbelasting en van personele belasting voor het Vredespaleis te 's-Gravenhage
- Wet tot verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten (vervallen)
- Wet tot verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Gulpen en Wittem in verband met de samenvoeging van deze gemeenten (vervallen)
- Wet tot verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de provincie Gelderland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten (vervallen)
- Wet tot wijziging grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen
- Wet tot wijziging provinciale indeling gemeente Vianen
- Wet tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân
- Wet tot wijziging van een aantal gemeentegrenzen in het zuidelijk deel van Noord-Kennemerland
- Wet tuchtrechtspraak accountants
- Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 (vervallen)
- Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo)
- Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)
- Wet uitvoering antiboycotverordening
- Wet uitvoering antidopingbeleid
- Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen
- Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
- Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië
- Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
- Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (vervallen)
- Wet van 24 april 1947, houdende voorzieningen onder den vijand aangetroffen goederen
- Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof
- Wet vaststelling van rijksbijdragen aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten voor de jaren 1981 tot en met 1989
- Wet vaststelling Wet afbreking zwangerschap
- Wet vaststelling Wet bezoldiging Nationale ombudsman
- Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman
- Wet vaststelling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
- Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
- Wet veiligheidsonderzoeken
- Wet veiligheidsregio's
- Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen
- Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
- Wet verbod pelsdierhouderij
- Wet vereenvoudiging wijze uitbrengen exploiten aan Grootboek 1946
- Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps)
- Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
- Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
- Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade
- Wet verhoging accijns sigaretten en kerftabak
- Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
- Wet verhuurderheffing (vervallen)
- Wet verlaging pensioenbijdrage Algemene burgerlijke pensioenwet over 1988, 1989 en 1990 (vervallen)
- Wet verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening (vervallen)
- Wet verlaging van verschuldigde pensioenbijdrage Spoorwegpensioenwet geldend tot privatisering
- Wet verlenging enige onderdelen van de Wijzigingswet Wet Sociale Werkvoorziening (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur gemeenteraden in gemeenten waarvoor een wijziging van de gemeentelijke herindeling m.i.v. 1 januari 2011 in voorbereiding is (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur gemeenteraden in gemeenten waarvoor per 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van de gemeenten Echt en Susteren in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht in verband met de samenvoeging van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum in verband met de samenvoeging van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland in verband met de samenvoeging van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van de gemeenten Oss en Ravenstein in verband met de samenvoeging van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van een aantal gemeenten in de provincie Zeeland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van een aantal gemeenten in Midden-Limburg in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van gemeenten in de provincie Zuid-Holland in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlenging zittingsduur raden van gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen in verband met de gemeentelijke herindeling van deze gemeenten (vervallen)
- Wet verlening van vorderingsbevoegdheid in verband met verontreiniging van gronden in Lekkerkerk
- Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA)
- Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen
- Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen 1964
- Wet vernieuwing hypothecaire inschrijvingen ten hypotheekkantore Nijmegen
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVOW of Wvo) (vervallen)
- Wet verontreiniging zeewater (vervallen)
- Wet verplaatsing bevolking
- Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)
- Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000)
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
- Wet vervaltermijn rechtsvorderingen Nederlands Beheersinstituut
- Wet vervanging referentierentes
- Wet vervoer binnenvaart (Wvb) (vervallen)
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
- Wet vervoer over zee (Wvz)
- Wet vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten in verband met neerhalen Malaysia Airlines vlucht MH17
- Wet verzekering zeeschepen
- Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (WVI) (vervallen)
- Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
- Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten (vervallen)
- Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
- Wet voogdij minderjarige Koning (vervallen)
- Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan
- Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht (vervallen)
- Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)
- Wet voorkoming misbruik chemicaliën
- Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs)
- Wet voorlopige voorzieningen in verband met de voorgenomen intrekking van het Koninklijk besluit van 10 april 1939
- Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 (vervallen)
- Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
- Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal (vervallen)
- Wet voortzetting tijdelijke verhoging op grond van de Wet individuele huursubsidie toe te kennen bijdragen
- Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo) (vervallen)
- Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) (vervallen)
- Wet voorzieningen in verband met ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris
- Wet voorzieningen privatisering Staatsvissershavenbedrijf
- Wet voorzieningen ten aanzien van buitengewone registers van de burgerlijke stand
- Wet voorzieningen ten behoeve van inzet en bekostiging muskusrattenvangers (vervallen)
- Wet voorzieningen tijdelijke verhoging of verlaging van belasting op grond van conjuncturele overwegingen
- Wet voorziening pensioenen administrateur en personeel Kroondomein
- Wet vorm van de eed
- Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen
- Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
- Wet wapens en munitie (Wwm)
- Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
- Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen (WWB) (vervallen)
- Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
- Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
- Wet wegvervoer goederen (Wwg)
- Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) (vervallen)
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
- Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) (vervallen)
- Wet wettelijke aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen
- Wet wettelijke grondslag BDU SIV
- Wet wettelijke grondslag wijziging bezoldiging rechterlijke ambtenaren per 1 april 1993
- Wet windenergie op zee
- Wet zeevarenden
- Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)
- Wet zwerfstromen
- Winkeltijdenwet
- Woningwet
- Wrakkenwet
 
 
- Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) (vervallen)
- Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 (Zpw 2005)
- Zeebrievenwet
- Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939
- Ziekenfondswet (Zfw) (vervallen)
- Ziektewet (ZW)
- Zondagswet
- Zorgverzekeringswet (Zvw)