Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 19487 Stb. 2009, 581
01-12-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 18184 Stb. 2008, 341
29-12-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
23-02-2002 01-01-2002 Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
19-04-1998 01-01-1998 Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 73 Stcrt. 1998, 73
01-03-1997   Nieuwe regeling Stcrt. 1997, 41 Stb. 1997, 97
01-01-1987   Nieuwe regeling Stcrt. 1986, 248 Stcrt. 1986, 248

 

 

     De Sociale Verzekeringsraad;
     Overwegende, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de samenloop van toeslagen en voor het aanwijzen van de bedrijfsvereniging die de toeslag vaststelt en verstrekt;
     Gelet op artikel 16 van de Toeslagenwet (Stb. 1986, 562);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder loondervingsuitkering: een uitkering of inkomensvoorziening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Toeslagenwet.

 

Art. 2.
Dit besluit is van toepassing op samenloop van loondervingsuitkeringen zowel bij één uitkeringsgerechtigde als bij gehuwden.

 

Art. 3.
Bij samenloop van loondervingsuitkeringen krachtens verschillende wetten wordt de toeslag verleend op de uitkering krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Bij gebreke van een uitkering op grond van laatstgenoemde wet wordt de toeslag verleend op de uitkering of inkomensvoorziening op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ¹ dan wel de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.

1. Volgens de redactie dient "Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten" te worden vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. 4.
-1. Bij samenloop van loondervingsuitkeringen krachtens één wet wordt de toeslag

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.