1. Volgens de redactie dient dit besluit terugwerkend tot en met 1 januari 2002 (inwerkingtredingsdatum Wet SUWI) te vervallen dan wel te worden aangepast.

 

 

 

Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
27-10-1999   Wijziging Stcrt. 1999, 205 Stcrt. 1999, 205
01-06-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 87 Stcrt. 1998, 87

 

 

22 april 1998

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 30 van de Toeslagenwet;

     Besluit de navolgende controlevoorschriften vast te stellen:

 

 

I.  Algemeen

 

Art. 1.
-1. Degene die aanspraak maakt op een toeslag dient een schriftelijke aanvraag om een toeslag in op het door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daartoe aangewezen adres, door middel van een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen ter beschikking gesteld formulier waarop de voor het beoordelen van de aanvraag gewenste gegevens zijn vermeld en dat door degene die aanspraak maakt op een toeslag volledig is ingevuld en ondertekend.
-2. Indien degene die aanspraak maakt op een toeslag gehuwd is, wordt de aanvraag ook door de echtgenoot ondertekend.
-3. De aanvraag wordt gedaan binnen zes weken na het ontstaan van het recht op toeslag. Indien het recht op loondervingsuitkering als bedoeld in de Toeslagenwet nog niet is vastgesteld, dient de aanvraag om toeslag gedaan te worden uiterlijk zes weken na afgifte van de definitieve toekenningsbeslissing van de loondervingsuitkering.

 

Art. 2.
-1. Zo dikwijls als het Landelijk instituut sociale verzekeringen daarom verzoekt, doet degene die aanspraak maakt op een toeslag, tegen een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te geven tijdstip, op een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen voorgeschreven wijze en aangewezen adres, opgave van de gegevens die van belang zijn voor het beoordelen van het recht op toeslag, de hoogte van de toeslag, het geldend maken van het recht op toeslag of op het bedrag van de toeslag dat wordt betaald.
-2. Indien degene die aanspraak maakt op een toeslag gehuwd is, geldt het bepaalde in het eerste lid eveneens voor de echtgenoot.

 

Art. 3.
-1. Degene die aanspraak maakt op een toeslag alsmede de eventuele echtgenoot:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.