blz. 1  

Kamerstukken II 2009-2010, 31 165

Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Doel en evaluatie
3 Vormgeving pilot loondispensatie
3.1 Doelgroep
3.2 Financiering en deelname gemeenten
3.3 Toegangstoets
3.4 Werkzaamheden met behoud van uitkering
3.5 Loonwaardebepaling
3.6 Dienstbetrekking en loondispensatie
3.7 Beëindiging pilot of beëindiging deelname gemeente aan pilot
4 Financiële aspecten pilot loondispensatie
5 Uitvoering pilot loondispensatie
6 Ontvangen commentaren en adviezen pilot loondispensatie
7 Inwerkingtreding
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 1 t/m 16
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Mensen met een arbeidsbeperking willen naar vermogen meedoen in de samenleving. Dit is belangrijk voor henzelf en voor de samenleving. Ondanks het feit dat de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) aan meer dan 100 000 personen met een arbeidsbeperking werk biedt, lukt het nog te weinig om mensen met een arbeidsbeperking via regulier werk optimaal te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Ongeveer driekwart van de Wsw-ers werkt niet bij een reguliere werkgever, terwijl velen van hen dat met de nodige begeleiding en ondersteuning op de werkplek (hierna: voorzieningen) wel zouden kunnen. De huidige wachtlijsten dreigen op termijn te verdubbelen: tegenover de 100 000 Wsw-werknemers komen dan 40 000 tot 50 000 wachtenden te staan. Daarenboven is de Wsw een relatief kostbare voorziening.

     Gelet op deze problematiek heeft het kabinet begin 2008 de Commissie fundamentele herbezinning Wsw (hierna: de commissie-De Vries) geïnstalleerd om advies uit te brengen over mogelijke maatregelen ter verhoging van de participatie van mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig een reguliere baan kunnen bemachtigen en behouden, maar wel tot regelmatige en zinvolle aangepaste arbeid in staat zijn, bij gelijkblijvende budgettaire middelen. Daarbij dienden alle regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking in onderlinge samenhang te worden bezien. De commissie-De Vries heeft op 9 oktober 2008 haar advies "Werken naar vermogen" (Kamerstukken II 2008-2009, 29 817, nr. 40) uitgebracht.

     Zoals ook het advies van de commissie-De Vries laat zien, zijn de bestaande problemen een gevolg van het huidige wettelijke systeem en hoe dat in de praktijk uitwerkt. Zo stimuleert de Wsw gemeenten en bedrijven in de sociale werkvoorziening (hierna: sw-bedrijven) nog te weinig om Wsw-ers te helpen zich te ontwikkelen als werknemer en hen zoveel mogelijk naar regulier werk te bemiddelen. De Wsw is zo vormgegeven dat gemeenten en de sw-bedrijven er zelfs financieel belang bij kunnen hebben om zoveel mogelijk Wsw-ers onder hun hoede te houden  blz. 2  (zeker de meest productieven). Daarnaast zijn sw-bedrijven van oudsher bedrijven gericht op productie van goederen, geen bedrijven die mensen ruggensteunen naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Bovendien is het mede door de Wsw-CAO voor de Wsw-ers zelf ook niet aantrekkelijk om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. De Wsw functioneert nu als een fuik: gemeenten en sw-bedrijven worden nog te weinig geprikkeld de omslag te maken naar "arbeidsontwikkelbedrijf" en personen die meer kunnen, worden in hun ontwikkeling geremd. Daarmee wordt het doel voorbijgeschoten en worden de personen waarom het gaat, tekortgedaan. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk personen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan de slag te helpen. Dat laat evenwel onverlet dat voor sommigen een afgeschermde werkplek - al dan niet tijdelijk - de enige mogelijkheid is om te kunnen participeren. Voor deze mensen moeten die werkplekken blijven bestaan. Naast voornoemde problemen die zich voordoen in de Wsw is er ook een groep mensen die

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.