blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 29 948

Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)

 

 

Nr.r6 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  ZOALS  GEWIJZIGD  NAAR  AANLEIDING  VAN  HET  ADVIES  VAN  DE  RAAD  VAN  STATE

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
1.1 Inleiding
1.2 Doelstelling van de regeling
2 Inhoud van de regeling
2.1 Inkomensondersteuning
2.2 Werk
2.3 Overleg met organisaties en belanghebbenden
3 Uitwerking van de wet
3.1 Doelgroep
3.2 Voorwaarden voor de Vazalo-toeslag
3.3 Vazalo-toeslag
4 Voorwaarden scheppen voor werk: kinderopvang, scholing en arbeidsplaatsen
4.1 Algemeen
4.2 Kinderopvang
4.3 Scholing en toeleiding naar de arbeidsmarkt
4.4 Tijdelijk gesubsidieerde arbeidsplaatsen
5 Wijzigingen gericht op vereenvoudiging, deregulering en handhaving
5.1 Vereenvoudiging
5.2 Fraude
5.3 Sancties
6 Financiering
6.1 Vrijval Wwb
6.2 Inkomenssteun en uitgaven die met de regeling samenhangen
7 Inkomensafhankelijke regelingen
8 Invoering
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 1 t/m 11
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

1. Algemeen


1.1. Inleiding


     Ruim een derde van de alleenstaande ouders in Nederland is aangewezen op bijstand. Dat is veel en de vraag is of dat ook nodig is. Met het voorstel van Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo) wordt niet uitkeringsafhankelijkheid, maar zelfredzaamheid als uitgangspunt gekozen: het vermogen van alleenstaande ouders om zelf betaalde arbeid en zorg voor kinderen te combineren. De indiener van dit wetsvoorstel wil liever investeren in wat mensen wél kunnen om arbeid en zorg voor hun kinderen te combineren, dan bijstand verlenen omdat men niet voltijds beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Ook al is die keuze niet voor iedere alleenstaande ouder mogelijk en niet altijd meteen.
     Met dit voorstel wordt geaccepteerd dat een alleenstaande ouder in beginsel alleen voor deeltijdarbeid beschikbaar is vanwege de zorg voor en de opvoeding van de kinderen. Op die grond wordt aan de ouder die in deeltijd werkt door de overheid een Vazalo-toeslag verstrekt. Zo kunnen op termijn tienduizenden alleenstaande ouders onafhankelijk worden van bijstand en op eigen benen staan.


1.1.1. Aanleiding voor het voorstel van Wet Vazalo

     Sinds de introductie van de Algemene bijstandswet (Abw) in 1963 is het beroep op de bijstand door alleenstaande ouders zeer fors gestegen. In 1963 werd gedacht dat ongeveer 60 000 mensen een beroep zouden doen op deze wet. Het waren er op het hoogtepunt tienmaal zoveel. Een belangrijke oorzaak van die stijging was de toename van het aantal echtscheidingen.

     De laatste tien jaar schommelt het aantal echtscheidingen rond de 33 000 per jaar. In de jaren ’60 ging het om ongeveer 6000 echtscheidingen per jaar.¹
     In 2001 telde Nederland 308 000 ² alleenstaande ouders, waarvan er 102 000 in aanmerking kwamen voor de fiscale aanvullende  blz. 2  alleenstaandeouderkorting (dan is er geen partner, wel inkomen uit tegenwoordige arbeid en ten minste één kind jonger dan 16 jaar). Deze ouders vormen mede de doelgroep van dit wetsvoorstel.
     Van de 308 000 alleenstaande ouders ontvingen er 94 380 een bijstandsuitkering.³

1. Statline, Centraal bureau voor de statistiek.
2. Voor de fiscus is een alleenstaande ouder iemand zonder partner die in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden een thuiswonend kind onder de 27 jaar in belangrijke mate onderhoudt.
3. Statline, Centraal bureau voor de btatistiek.

     Tot in de jaren tachtig gold in veel gemeenten als goed sociaal beleid dat een alleenstaande ouder zich pas beschikbaar stelde voor de arbeidsmarkt als het jongste kind 18 jaar was geworden (Abw). De ommekeer in het denken over vrouwen en werk kwam met de invoering van de zogenoemde 1990-maatregel waarin het uitgangspunt werd vastgelegd dat iedereen die in 1990 of daarna 18 jaar wordt, vanaf de 18e verjaardag in principe zelf verantwoordelijk is om in het eigen onderhoud te voorzien. Deze regel was echter niet van toepassing in de bijstandverlening. In de Abw werd de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar in 1996 nog in de wet vastgelegd.

     Inmiddels heeft er een kentering plaatsgevonden in de opvatting over de mate waarin van alleenstaande ouders mag worden verwacht dat zij zelf inkomen uit arbeid verwerven.
     Met de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand (Wwb) in 2004 werd de categoriale vrijstelling voor alleenstaande ouders in de bijstand opgeheven.
     Wel wordt het - ook in de nieuwe Wwb - nog altijd aan de gemeenten overgelaten of van een alleenstaande ouder met jonge kinderen daadwerkelijk betaalde arbeid wordt verwacht.
     Onuitgesproken in wet- en regelgeving is echter het feit dat de alleenstaande ouder vanwege opvoedkundige en verzorgende taken niet volledig beschikbaar kán zijn voor de arbeidsmarkt. In dit wetsvoorstel wordt dat wél als een feitelijkheid erkend.

     Tabel 1 laat de ontwikkeling van het aantal alleenstaande ouders in de bijstand zien, verdeeld naar mannen en vrouwen.

Tabel 1. Aantal alleenstaandeouderuitkeringen naar geslacht van de ontvanger:

Jaar Totaal Mannen Vrouwen
1998 103 690 3 720 99 970
1999 x99 720 3 530 96 190
2000 x95 480 3 150 92 330
2001 x92 520 3 060 89 460
2002 x91 390 3 140 88 250
2003 x93 870 3 450 90 420

Bron: ministerie van SZW.


     Van het totaal aantal bijstandsuitkeringsgerechtigden is het aandeel eenouderhuishoudens vrij constant (26-27%).
     Deze constante kan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.