MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Wet financiering sociale verzekeringen

 

 

Inhoudsopgave Walvis

Hoofdstuk 1 Wijzigingen inzake de vaststelling van het premieloon en van de invordering van de premie artt. I - III
Hoofdstuk 2 Wijzigingen inzake de vaststelling van het uitkeringsloon artt. IV - VIIIa
Hoofdstuk 3 Overige wijzigingen die verband houden met het voorgestelde in de hoofdstukken I en II artt. IX - XXII
§ 1x Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid artt. IX - XVII
§ 2x Ministerie van Justitie art. XVIII
§ 3x Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties artt. XIX - XX
§ 4x Ministerie van Defensie art. XXI
§ 5x Ministerie van Verkeer en Waterstaat art. XXII
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen artt. XXIII - XXX
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxxxxx|

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 28 219.
Handelingen II 2003-2004, blz. 4668-4679, 4694-4714, 4777-4778.
Kamerstukken I 2003-2004, 28 219 (A, B, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2003-2004, zie vergadering d.d. 22 juni 2004.

Geschiedenis:
Staatsblad 2004, 311.

 

 

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten). Inwerkingtreding: 1 januari 2005 onderscheidenlijk 1 januari 2006 (Stb. 2004, 548).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tot een administratieve lastenverlichting te komen in de uitvoering van de socialeverzekeringswetten door de vaststelling van het premieloon en de vaststelling van het dagloon te vereenvoudigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wijzigingen inzake de vaststelling van het premieloon en van de invordering van de premie

 

Art. I. Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering  [GeschiedenisMvTversie 24 juni 2004]
De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 4 komt te luiden:
Art. 4.
-1. Loon is:
a. het loon overeenkomstig hoofdstuk II van de Wet op de loonbelasting 1964 waarbij van dat hoofdstuk buiten toepassing blijven:
1º. artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 2º en 5º, en r, onder 4º;
2º. artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 4º, voor zover het bedragen betreft die worden ingehouden op grond van de Werkloosheidswet;
b. voor de artiest en beroepssporter, bedoeld in artikel 5a van de Wet op de loonbelasting 1964, de gage overeenkomstig artikel 35 van die wet waarbij het derde lid, onderdeel g, van dat artikel buiten toepassing blijft voor zover het bedragen betreft die worden ingehouden op grond van de Werkloosheidswet.
-2. Tot het loon behoren niet:
a. hetgeen uit een vroegere dienstbetrekking als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 wordt genoten met uitzondering van:
1º. de uitkeringen en toeslag, genoemd in artikel 3a, tweede en derde lid, en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
2º. hetgeen wordt genoten op grond van de artikelen 628, 628a en 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking overeenkomstige regelingen, en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
b. eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel b tot en met g, van de Wet op de loonbelasting 1964;
c. aanspraken op grond van de Ziekenfondswet alsmede vergoedingen ter zake van premies en bijdragen voor ziektekostenregelingen, uitkeringen en verstrekkingen die naar aard en omvang overeenkomen met uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Ziekenfondswet;
d. uitkeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 5º, van de Wet op de loonbelasting 1964.
B. [MvT]
Artikel 9, eerste lid, tweede zin, vervalt.
C.¹ [MvT]
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zin "Bij deze regels kan worden bepaald dat van de werkgever een voorschotpremie wordt gevorderd".
2. Onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot het tweede tot en met het vierde lid vervalt het tweede lid.
3. Het tot tweede lid vernummerde derde lid komt te luiden:
-2. Indien ten onrechte geen bedrag aan premie is vastgesteld, dan wel na de vaststelling van het te betalen bedrag aan premie blijkt dat een lager bedrag is vastgesteld dan verschuldigd is, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het alsnog door de werkgever verschuldigde bedrag aan premie vast.
4. In het tot derde lid vernummerde vierde lid vervalt "of voorschotpremie".
5. In het tot vierde lid vernummerde vijfde lid vervalt ", onderscheidenlijk de betaling van de voorschotpremie,".
D.¹ [MvT]
In artikel 14 en 15, eerste lid, vervalt telkens "een voorschotpremie of".
E.¹ [MvT]
In artikel 16 vervalt "de voorschotpremie of".
F.¹ [MvT]
In artikel 16a, eerste lid, 16b, eerste lid, 16c, eerste lid, aanhef en onder a, en 16d, eerste lid, vervalt telkens "en de voorschotpremie".
G.¹ [MvT]
In artikel 16a, zesde lid, 16d, achtste lid, 16f, eerste, tweede en vierde lid, 16g, eerste lid, en 16h vervalt telkens "of voorschotpremie".
H.¹ [MvT]
In artikel 16a, zevende lid, 16b, zesde en zevende lid, 16d, derde en vijfde lid, 16g, tweede lid, en 16h vervalt telkens "of de voorschotpremie".
I.¹ [MvT]
In artikel 16b, vijfde lid, en 16d, negende lid, vervalt telkens "en voorschotpremie".
J. [MvT]
De artikelen 5 tot en met 8, 16e en 18d tot en met 18f vervallen.
K.
In artikel 18c wordt "de artikelen 1, vierde tot en met achtste lid, 4 tot en met 8 en de op die artikelen berustende bepalingen" vervangen door: de artikelen 1, vierde tot en met achtste lid, en 4 en de op die artikelen berustende bepalingen.

1. Bij Besluit van 18 oktober 2004, Stb. 2004, 548 is bepaald dat de onderdelen C tot en met I van artikel I niet in werking treden (zie de nota van toelichting bij dat besluit), red.

 

Art. II.¹ Wijziging van de Werkloosheidswet  [GeschiedenisMvTversie 24 juni 2004]
In artikel 83, tweede lid, van de Werkloosheidswet vervalt de zinsnede ", of indien een voorschotpremie wordt gevorderd,".

1. Bij Besluit van 18 oktober 2004, Stb. 2004, 548 is bepaald dat artikel II niet in werking treedt (zie de nota van toelichting bij dat besluit), red.

 

Art. III.¹ Wijziging van de Ziekenfondswet  [GeschiedenisMvTversie 24 juni 2004]
In artikel 15, vierde lid, van de Ziekenfondswet vervalt de zinsnede "of indien een voorschotpremie wordt gevorderd,".

1. Bij Besluit van 18 oktober 2004, Stb. 2004, 548 is bepaald dat artikel III niet in werking treedt (zie de nota van toelichting bij dat besluit), red.

 

 

HOOFDSTUK  II

Wijzigingen inzake de vaststelling van het uitkeringsloon

 

Art. IV. Wijziging van de Ziektewet  [GeschiedenisMvTversie 24 juni 2004]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 15 wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.