WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten)

BESLUIT van 18 oktober 2004, Stb. 2004, 548, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (t.a.v. art. XXIX Walvis)