blz. 1  

Kamerstukken II 2001-2002, 28 219

Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Hoofdlijnen
1.1 Inzet van het kabinetsbeleid
1.2 Doel van de voorstellen
1.3 De voorstellen op hoofdlijnen
1.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten
1.5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Inspectie Werk en Inkomen
1.6 Inwerkingtreding en implementatie
2 Historie en adviezen
2.1 Inleiding
2.2 Rapport van de werkgroep Loonbegrip
2.3 Adviezen van Lisv, Ctsv, CVZ en Actal
3 De huidige situatie
3.1 Inleiding
3.2 Het loonbegrip
3.3 De dagloonsystematiek
3.4 Premieafdrachtsystematiek en verzekerdenadministratie
3.5 Gevolgen van de huidige situatie voor werkgevers en UWV
4 Voorstellen
4.1 Inleiding
4.2 Het loonbegrip
4.3 De dagloonsystematiek
4.4 Premieafdrachtsystematiek en polisadministratie
4.5 Overgangsrecht
5 Gevolgen
5.1 Inleiding
5.2 Gevolgen voor werkgevers
5.3 Gevolgen voor het UWV
5.4 Gevolgen voor werknemers
6 Financiële gevolgen
6.1 Inleiding
6.2 Premieopbrengsten en uitkeringslasten
6.3 Uitvoeringskosten
6.4 Gevolgen voor werkgevers
7 Overheid
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk I. Wijzigingen inzake de vaststelling van het premieloon en van de invordering van de premie
  Artikelen I t/m III
Hoofdstuk II. Wijzigingen inzake de vaststelling van het uitkeringsloon
  Artikelen IV t/m VIII
Hoofdstuk III. Overige wijzigingen die verband houden met het voorgestelde in de hoofdstukken I en II
xxxr Artikelen XXIII t/m XXX
xBijlage 1
 

 blz. 3  

 

Algemeen

 

1. Hoofdlijnen


1.1. Inzet van het kabinetsbeleid


     De uitvoering van de werknemersverzekeringen wordt thans gekenmerkt door complexe regelgeving. Deze complexiteit strekt zich uit over een aantal deelterreinen. Het loonbegrip dat bepalend is voor de premieheffing werknemersverzekeringen is gedefinieerd in de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV). Deze wet kent tal van loonbestanddelen die zijn uitgesloten voor de premieheffing. Op grond van deze wet zijn daarnaast tal van besluiten en regelingen getroffen die het loonbegrip voor de premieheffing nader definiëren.
     Het loonbegrip waarop de uitkering wordt gebaseerd, verschilt van het premieloonbegrip. Over een aantal loonbestanddelen wordt wel premie werknemersverzekeringen geheven, maar deze elementen zijn uitgezonderd van het uitkeringsloon. Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen. Bovendien worden sommige loonbestanddelen wel voor de ene werknemersverzekering tot het uitkeringsloon gerekend, maar niet voor de andere.
     De bepalingen waarin wordt geregeld welke loonbestanddelen tot het uitkeringsloon behoren, vormen slechts één element voor de vaststelling van de hoogte van de uitkering. De regelingen waarin is vastgelegd hoe de hoogte van de uitkering moet worden bepaald (dagloonregelingen), bevatten daarnaast nog tal van andere bepalingen die van invloed zijn op de hoogte van deze uitkering. Deze regels verschillen per werknemersverzekering. Binnen iedere regeling zijn vervolgens weer uitzonderingen op de hoofdregel voor die werknemersverzekering opgenomen. Ten slotte zijn er weer tal van uitzonderingen op al deze regels getroffen, die kunnen verschillen per categorie werknemers (de bijzondere dagloonbesluiten). De wijze van premieafdracht ten slotte is eveneens niet uniform geregeld. Drie van de vijf voormalige uitvoeringsinstellingen werkten op basis van een systeem van premieafdracht achteraf. De overige twee voormalige uitvoeringsinstellingen werkten op voorschotbasis. Beide systemen worden voorshands door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voortgezet. De systemen vergen een verschillende wijze van gegevensaanlevering en kennen verschillende verplichtingen.

     De complexiteit van de wet- en regelgeving met betrekking tot de werknemersverzekeringen heeft een aantal belangrijke gevolgen.
     In de eerste plaats is de complexiteit van de regelgeving - uiteraard - niet bevorderlijk voor de inzichtelijkheid van het stelsel. Met name de veelheid van regels met betrekking tot het vaststellen van de uitkering (het dagloon) heeft tot gevolg dat de wijze van de uitkeringsvaststelling voor niet-ingewijden nauwelijks is te begrijpen. Daarnaast betekent de veelheid van regels met betrekking tot zowel het premieloon als het uitkeringsloon voor de werknemersverzekeringen (hierna: sv-premieloon respectievelijk sv-uitkeringsloon [sv-: socialeverzekerings-, red.]) dat, mede in het licht van de toename in diversiteit van beloningsvormen, inzicht in de beoordeling of over bepaalde loonbestanddelen premie moet worden geheven dan wel tot het uitkeringsloon moeten worden gerekend, zeer specialistische kennis vereist.
     Een tweede gevolg dat rechtstreeks uit de complexiteit van de regelgeving voortvloeit, is dat de voormalige uitvoeringsinstellingen (maar zou waarschijnlijk tevens gelden voor het UWV) ten aanzien van de uitkeringsvaststelling niet konden voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van de rechtmatigheid. Het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) heeft destijds aangegeven dat er twee belangrijke oorzaken zijn aan te  blz. 4  wijzen, te weten onvoldoende accuratesse in de wetsuitvoering en de (toenemende) complexiteit van de regelgeving. Een relatie tussen dit gebrek aan zorgvuldigheid in de uitvoering en de complexiteit van de regelgeving ligt voor de hand: de ingewikkeldheid van wet- en regelgeving vergt een groot aantal objectieve en subjectieve beoordelingsmomenten in de uitvoering, waardoor de kans op fouten en vergissingen groot is.
     Ten derde leidt een correcte toepassing van de regelgeving tot hoge uitvoeringskosten. Er is veel personeel noodzakelijk om het collecterende, maar vooral het distribuerende proces tijdig en correct te kunnen uitvoeren. Daarnaast vereisen beide processen zeer veel gegevens, die moeten worden verwerkt in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.