1. Volgens de redactie dient deze regeling terugwerkend tot en met 1 januari 2006 (tijdstip intrekking Algemene dagloonregelen Ziektewet en Dagloonregelen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) te vervallen dan wel te worden aangepast.

 

 

 

Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
04-03-1994   Wijziging Stcrt. 1994, 43 Stcrt. 1994, 43
  Wijziging Stcrt. 1994, 43 Stcrt. 1994, 43
01-09-1977   Wijziging Stcrt. 1977, 164 Stcrt. 1977, 164
08-01-1973 01-09-1972 Nieuwe regeling Stcrt. 1972, 247 Stcrt. 1972, 247

 

 

     De Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken;
     Gelet op artikel 10 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;

     Besluiten:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepaling

 

Art. 1.
-1. Voor de berekening van het dagloon overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 11 van deze beschikking wordt de arbeidsongeschiktheid die tijdens of na verblijf in militaire dienst is ontstaan, geacht te zijn ingetreden op de datum van opkomst in militaire dienst.
-2. Voor de toepassing van deze beschikking wordt als werknemer in de zin van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aangemerkt degene wiens arbeidsverhouding ingevolge het bepaalde bij artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet als dienstbetrekking wordt beschouwd.

 

 

HOOFDSTUK  II

Dagloonvaststelling

 

§ 1.  Dagloonvaststelling voor de toepassing van hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen ten aanzien van degenen die vóór de datum van opkomst in militaire dienst arbeid hebben verricht als werknemer in de zin van de Ziektewet

 

Art. 2.
Indien de uitkeringsgerechtigde in het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de datum van opkomst in militaire dienst arbeid heeft verricht als werknemer in de zin van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.